Czy dochód Spółdzielni uzyskany z odszkodowania za pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzi... - Interpretacja - 0111-KDIB1-2.4010.545.2023.1.MK

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.545.2023.1.MK

Temat interpretacji

Czy dochód Spółdzielni uzyskany z odszkodowania za pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, który to dochód Spółdzielnia przeznacza w części na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych tj. na fundusz remontowy, wolny jest od podatku dochodowego od osób prawnych, a w części w jakiej zostanie przeznaczony na zasilenie funduszu zasobowego, nie korzysta z tego zwolnienia?

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 października 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 10 października 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący ustalenia czy dochód Spółdzielni uzyskany z odszkodowania za pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, który to dochód Spółdzielnia przeznacza w części na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych tj. na fundusz remontowy, wolny jest od podatku dochodowego od osób prawnych, a w części w jakiej zostanie przeznaczony na zasilenie funduszu zasobowego, nie korzysta z tego zwolnienia.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Spółdzielnia (…) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Spółdzielnia w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi korzysta ze zwolnienia podmiotowego art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.

W związku z pozbawieniem prawa użytkowania wieczystego (wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa) (…). Spółdzielnia na podstawie decyzji Wojewody (…) z (…), otrzymała odszkodowanie w wysokości (…).

Przedmiotowa działka znajdowała się w obrębie osiedla zabudowanego budynkami wielorodzinnymi, garażami, pawilonami handlowymi, stanowiła zespół nieruchomości należących do Spółdzielni. Działka ta stanowiła teren zielony, wzdłuż linii kolejowej, na której znajdowała się ścieżka spacerowa dla mieszkańców osiedla, jak również ogrodzenie czy liczne nasadzenia.

Grunt ten przeznaczony był do wspólnego korzystania przez mieszkańców jako teren typowo rekreacyjny. Wywłaszczona działka nr (…) o powierzchni 0,2363 ha, powstała z podziału działki nr (…) o powierzchni 0,7946 ha, pełniącej taką samą funkcję dla mieszkańców naszego osiedla.

Pytanie

Czy dochód Spółdzielni uzyskany z odszkodowania za pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, który to dochód Spółdzielnia przeznacza w części na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych tj. na fundusz remontowy, wolny jest od podatku dochodowego od osób prawnych, a w części w jakiej zostanie przeznaczony na zasilenie funduszu zasobowego, nie korzysta z tego zwolnienia?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany z odszkodowania za pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, który to dochód Spółdzielnia przeznacza na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast w tej części w jakiej zostanie przekazany na zasilenie funduszu zasobowego Spółdzielni, nie będzie korzystał z powyższego zwolnienia.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych (...) uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Z przepisu tego wynika, że aby dochód spółdzielni mieszkaniowej był wolny od podatku dochodowego od osób prawnych, muszą być spełnione łączenie dwa warunki:

1. dochód musi być uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i  

2. dochód musi być przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Wnioskodawca uważa, że co do dochodów z odszkodowania, przeznaczonych na fundusz remontowy, spełnione są oba warunki, ponieważ tereny zielone znajdujące się na terenie osiedla Wnioskodawcy i przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców wchodzą w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.

Należy zauważyć, że brak jest definicji pojęcia „zasoby mieszkaniowe” w powoływanej ustawie. Niemniej jednak przy ocenie, czy określone budynki, budowle, urządzenia czy grunty mieszczą się w zakresie przedmiotowego pojęcia, należy posiłkować się przepisami ustaw określających zasady funkcjonowania podmiotów zajmujących się gospodarką mieszkaniową. Stanowisko Spółdzielni jest zbieżne ze stanowiskiem Ministra Finansów, przedstawionym w interpretacji ogólnej z dnia 5 marca 2008 r. (znak: DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82).

Przy definiowaniu pojęcia „zasobów mieszkaniowych” należy posłużyć się przepisami dotyczącymi celów działania spółdzielni mieszkaniowych, opłat wnoszonych przez mieszkańców na rzecz spółdzielni, a także kosztów pokrywanych z tych opłat. Art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. stanowi: „celem spółdzielni mieszkaniowej (...) jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, z także lokali o innym przeznaczeniu”.

Z powyższego przepisu wynika, że celem spółdzielni jest nie tylko zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, ale również innych potrzeb członków spółdzielni i ich rodzin. W celu doprecyzowania celów działania spółdzielni, a w konsekwencji wyjaśnienia pojęcia „zasoby mieszkaniowe” należy odnieść się również do rodzaju opłat uiszczanych przez mieszkańców na rzecz Spółdzielni, jak również kosztów pokrywania tych opłat. W powyższym zakresie należy ponownie powołać się na przepisy ustawy regulującej zasady działania Spółdzielni.

Z przepisów art. 4 przytoczonej wcześniej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wynika że do uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące na osiedlu, obowiązani są zarówno członkowie Spółdzielni, jak i nie członkowie.

W świetle tych przepisów Spółdzielnia pobiera opłaty od mieszkańców nie tylko na rozliczenie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkalnych poszczególnych osób ale również pobiera opłaty z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, a przeznaczone do korzystania przez wszystkich mieszkańców osiedla. Takim mieniem, przeznaczonym do wspólnego korzystania są m.in.: drogi dojazdowe, chodniki, place zabaw czy tereny zielone, służące do celów rekreacyjnych mieszkańców.

Podobne stanowisko można znaleźć w różnych interpretacjach indywidualnych: (…) z dnia 27 października 2022 r. w której to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że termin zasoby mieszkaniowe dotyczy obiektów mieszkalnych, przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkalnych. Czyli przez „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć nie tylko budynki mieszkalne z całą infrastrukturą ale również urządzenia znajdujące się poza budynkami mieszkalnymi, które są związane z administrowaniem i zapewniają bezawaryjne funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

-budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,

-kotłownie i hydrofornie wolno stojące,

-osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

-urządzenia i uzbrojenia terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak:

a)zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków,

b)rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,

c)sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,

d)budowle inżynieryjne (studnie itp. ), stacje transformatorowe,

e)budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,

f)inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu,

g)miejsca wpływające na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki (czyli tereny zielone), kontenery na śmieci.

Wobec powyższego, gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmuje zarządzenie i dysponowanie zgromadzonym zbiorem rzeczy, służących celom mieszkaniowym lub związanych z zamieszkiwaniem, a wyliczone wyżej obiekty służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i utrzymaniu zasobów mieszkaniowych. Zatem wszelkie środki finansowe otrzymane przez spółdzielnię związane z tymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o CIT. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Dlatego Spółdzielnia stoi na stanowisku, że dochód z odszkodowania w części przeznaczonej na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, będzie korzystał z powyższego zwolnienia, natomiast w części przeznaczonej na zasilenie funduszu zasobowego spółdzielni, nie będzie z niego korzystał.

Inne interpretacje Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej potwierdzające stanowisko:

-syg. 0111-KDIB1-2.4010.515.2021.3.ANK, z dnia 18 stycznia 2022 r.;

-syg. 0111-KDIB1-2.4010.649.20213.SK, z dnia 17 lutego 2022 r.;

-syg. 0111-KDIB1-1.4010.123.2022.2.BS, z dnia 14 czerwca 2022 r.;

-syg. 0111-KDIB1-3.4010.606.2022.1.IZ, z dnia 2 listopada 2022 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Na wstępie należy zaznaczyć, że pytanie przedstawione przez Państwa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (Państwa zapytania). Zatem, inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, nieobjęte pytaniem, nie zostały rozpatrzone w niniejszej interpretacji.

Działalność spółdzielni mieszkaniowej regulują przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 438 ze zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ww. ustawy:

Przedmiotem działalności spółdzielni może być:

1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych;

11) (uchylony)

2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;

3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów;

4) udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych;

5) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu;

6)wykonywanie działalności jako obywatelska społeczność energetyczna w rozumieniu art. 3 pkt 13f ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.2)).

W myśl art. 1 ust. 3 ww. ustawy:

Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy:

Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Zgodnie z art. 1 ust. 7 ww. ustawy:

W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648), z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

Zgodnie z art. 76 ustawy Prawo spółdzielcze:

Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.

Zgodnie z art. 78 § 1 ww. ustawy:

Zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w spółdzielni są:

1)fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach;

2)fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 90 § 1 ww. ustawy:

Straty bilansowe spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego i innych funduszów własnych spółdzielni według kolejności ustalonej przez statut. Straty pierwszego roku obrachunkowego po założeniu spółdzielni mogą być pokryte w roku następnym.

Stosownie do art. 167 § 1 ww. ustawy:

Zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w spółdzielni są:

1)  fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału dochodu ogólnego lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach;

2)  fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części dochodu ogólnego, wartości majątkowych otrzymanych nieodpłatnie lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. Fundusz zasobowy zmniejsza się o straty na likwidacji środków trwałych oraz straty losowe.

Z punktu widzenia podatkowego, spółdzielnia mieszkaniowa podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm. zwanej dalej: „updop”).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 updop:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 updop:

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku, czyli innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop:

Wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561), uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zatem, z powyższej regulacji wynika, że aby dochód podmiotów, o których w nim mowa korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

-dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

-dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Wobec powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z :

-gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz

-innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Powołana ustawa nie zawiera definicji „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Należy się zatem odwołać do reguł wykładni językowej.

Wskazać należy, że pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku – oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. Z definicji zawartej w Słowniku języka polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika również, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. „Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN). Tak, więc przymiotnik „mieszkaniowy”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.

Jak wynika z przedstawionej powyżej definicji zasobów mieszkaniowych, zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia oraz urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Tym samym z wykładni językowej wynika, że przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, natomiast „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” obejmuje całość mechanizmów związanych ze zgromadzonymi pomieszczeniami mieszkalnymi.

Jej istota sprowadza się do działań służących prawidłowej eksploatacji tych zasobów i utrzymaniu substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym.

W konsekwencji przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w wyżej wymienionym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, należy rozumieć:

1.znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.:

-dźwigi osobowe i towarowe,

-aparaty do wymiany ciepła,

-kotłownie i hydrofornie wbudowane,

-klatki schodowe,

-strychy, piwnice, komórki,

-balkony, loggie,

-garaże,

2.pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

-budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np.: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych,

-kotłownie i hydrofornie wolno stojące,

-osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

3.urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak np.:

-zbiorniki – doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków,

-rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,

-sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,

-budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,

-budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,

-inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze, odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 updop). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów; nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia na podstawie decyzji Wojewody otrzymała odszkodowanie w związku z pozbawieniem prawa użytkowania wieczystego działki. Grunt znajdował się w obrębie osiedla zabudowanego budynkami wielorodzinnymi, garażami, pawilonami handlowymi, stanowił zespół nieruchomości należących do Spółdzielni. Działka ta stanowiła teren zielony, wzdłuż linii kolejowej, na której znajdowała się ścieżka spacerowa dla mieszkańców osiedla, jak również ogrodzenie czy liczne nasadzenia. Grunt ten przeznaczony był do wspólnego korzystania przez mieszkańców jako teren typowo rekreacyjny.

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy dochód Spółdzielni uzyskany z odszkodowania za pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntu, wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, który to dochód Spółdzielnia przeznacza w części na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych tj. na fundusz remontowy, jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast w części w jakiej zostanie przeznaczony na zasilenie funduszu zasobowego będzie podlegał opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania i przedstawiony opis stanu faktycznego, stwierdzić należy, że odszkodowanie, które zostało otrzymane przez Spółdzielnię Mieszkaniową stanowi przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, bowiem odszkodowanie za pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntu dotyczyło działki wykorzystywanej jako teren rekreacyjny przez mieszkańców.

Przychód ten więc ma wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części w jakiej został przeznaczony i wydatkowany na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Skoro, jak Państwo wskazali, środki uzyskane z odszkodowania tylko w części zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych - środki przekazane na fundusz remontowy - to tylko w tej części mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia, natomiast w pozostałej części (zasilenie funduszu zasobowego), ze zwolnienia korzystać nie mogą.

W związku z powyższym Państwa stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do przywołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych wskazać należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Natomiast Organ, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkuje się wydanymi rozstrzygnięciami, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

-   Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

-   Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

-   Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

-    w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

-    w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383).