W zakresie ustalenia: 1) czy w wyniku przeprowadzenia połączenia odwrotnego (Połączenie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Wn... - Interpretacja - 0111-KDIB2-1.4010.399.2023.1.BJ

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.399.2023.1.BJ

Temat interpretacji

W zakresie ustalenia: 1) czy w wyniku przeprowadzenia połączenia odwrotnego (Połączenie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania, działając w charakterze płatnika, podatku dochodowego od osób prawnych ciążącego na Wspólniku w związku z planowanym połączeniem, 2) czy w wyniku przeprowadzenia połączenia odwrotnego (Połączenie) z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania, działając w charakterze płatnika, podatku dochodowego od osób prawnych ciążącego na Wspólniku w związku z planowanym połączeniem.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 15 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 1) czy w wyniku przeprowadzenia połączenia odwrotnego (Połączenie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania, działając w charakterze płatnika, podatku dochodowego od osób prawnych ciążącego na Wspólniku w związku z planowanym połączeniem,

 2)  czy w wyniku przeprowadzenia połączenia odwrotnego (Połączenie) z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania, działając w charakterze płatnika, podatku dochodowego od osób prawnych ciążącego na Wspólniku w związku z planowanym połączeniem.

Treść  wniosku jest  następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

X (dalej: X lub Wnioskodawca lub Spółka Przejmująca) jest polską spółką kapitałową, podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów.

Y Sp. z o.o. (dalej: „Y” albo „Spółka Przejmowana”) podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (jest rezydentem podatkowym w Polsce).

Wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Z Sp. z o.o. (dalej: „Wspólnik”). Wspólnik nabył udziały w Spółce Przejmowanej w wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Wspólnik jest polską spółką kapitałową, podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów.

Spółka Przejmowana posiada z kolei 100% akcji w X. Akcje w Spółce Przejmującej zostały nabyte przez Spółkę Przejmowaną w wyniku połączenia (przejęcia) innej spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, której majątek stanowiły w szczególności akcje Spółki Przejmującej.

W celu uproszczenia struktury w grupie kapitałowej planowane jest przeprowadzenie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną („Połączenie”). Połączenie zostałoby przeprowadzone w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1467 z dnia 12 lipca 2022, dalej: „ksh”), tj. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W konsekwencji, wskutek planowanego Połączenia, Spółka Przejmowana zostałaby przejęta w całości przez Spółkę Przejmującą. Tym samym planowane Połączenie byłoby połączeniem odwrotnym (ang. downstream merger) - tj. X przejmie swojego jedynego akcjonariusza, Y.

Nie zostało jeszcze ustalone, czy przejęcie nastąpiłoby z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, czy też bez takiego podwyższenia. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta na późniejszym etapie.

W przypadku połączenia odwrotnego z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i wydania nowo wyemitowanych akcji Spółki Przejmującej na rzecz Wspólnika. W skład majątku Spółki Przejmowanej na dzień połączenia wchodziłby między innymi pakiet 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. W związku z tym, w ramach nabytego majątku Spółki Przejmowanej Spółka Przejmująca nabyłaby, w drodze sukcesji uniwersalnej, m.in. akcje własne. Objęte w wyniku połączenia akcje własne nie byłyby jednak wydawane, w ramach połączenia, Wspólnikowi. Spółka Przejmująca przeprowadziłaby bowiem podwyższenie kapitału zakładowego, w związku z którym wyemitowałaby nowe akcje, które zostałyby objęte przez Wspólnika. Z kolei akcje własne Spółki Przejmującej, objęte w wyniku połączenia, zostałyby na późniejszym etapie umorzone.

Natomiast w przypadku połączenia odwrotnego bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w ramach nabytego majątku Spółki Przejmowanej Spółka Przejmująca objęłaby w drodze sukcesji uniwersalnej m.in. akcje własne, które następnie zostałyby wydane w ramach połączenia Wspólnikowi. Tym samym, w przypadku połączenia odwrotnego bez podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka Przejmująca nie dokonałaby emisji nowych akcji, ale wydałaby Wspólnikowi Spółki Przejmowanej istniejące akcje własne objęte przez nią w wyniku połączenia.

W obydwu powyższych przypadkach (tj. połączenia bez podwyższenia kapitału lub z takim podwyższeniem) przyjęta przez Wspólnika dla celów podatkowych wartość akcji X przydzielonych mu przez Spółkę Przejmującą nie będzie wyższa niż wartość akcji w Spółce Przejmowanej, jaka byłaby przyjęta przez Wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do Połączenia.

Dopuszczalność przeprowadzenia połączenia odwrotnego bez podwyższenia kapitału zakładowego potwierdza znowelizowane brzmienie art. 515 § 1 ksh w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 marca 2020 r., zgodnie z którym Spółka przejmująca może wydać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, akcje bez wartości nominalnej albo udziały albo akcje własne nabyte zgodnie z art. 200. art. 30047 i art. 362 oraz objęte w przypadkach, o których mowa w art. 30048 i art. 366. Spółka przejmująca może zatem wydać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje własne, które nabyła w wyniku połączenia z tą spółka.

W związku z Połączeniem nie dojdzie do żadnych wypłat gotówkowych.

Składniki majątku Spółki Przejmowanej (inne niż akcje własne) Spółka Przejmująca przyjmie dla celów podatkowych w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych Spółki Przejmowanej, a także przypisze je do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast przejęte akcje własne - jak wskazano powyżej - zostaną wydane Wspólnikowi (w przypadku Połączenia bez podwyższenia kapitału zakładowego), albo zostaną umorzone (w przypadku Połączenia z podwyższeniem kapitału zakładowego).

Wnioskodawca pragnie wskazać, że celem Połączenia nie jest osiągnięcie przez Spółkę Przejmującą, Spółkę Przejmowaną lub Wspólnika jakichkolwiek korzyści podatkowych, jak i nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. W związku z tym, na potrzeby wydawania interpretacji Wnioskodawca prosi Organ podatkowy o przyjęcie założenia, że Połącznie zostałoby przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a głównym, czy jednym z głównych celów tych czynności nie byłoby uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Istotne elementy opisu sprawy zawarto także we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano m.in., że przyjęta przez Wspólnika dla celów podatkowych wartość akcji przydzielonych mu przez Spółkę Przejmującą nie jest wyższa niż wartość udziałów w Spółce Przejmowanej, jaka byłaby przyjęta przez Wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do Połączenia.

Pytania

  1) Czy w wyniku przeprowadzenia połączenia odwrotnego (Połączenie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania, działając w charakterze płatnika, podatku dochodowego od osób prawnych ciążącego na Wspólniku w związku z planowanym połączeniem?

  2) Czy w wyniku przeprowadzenia połączenia odwrotnego (Połączenie) z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania, działając w charakterze płatnika, podatku dochodowego od osób prawnych ciążącego na Wspólniku w związku z planowanym połączeniem?

Państwa stanowisko w sprawie

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1:

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przeprowadzenia połączenia odwrotnego (Połączenie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania, działając w charakterze płatnika, podatku dochodowego od osób prawnych ciążącego na Wspólniku w związku z planowanym połączeniem - z uwagi na powstania jakiegokolwiek przychodu podatkowego po stronie Wspólnika.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2:

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku przeprowadzenia połączenia odwrotnego (Połączenie) z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania, działając w charakterze płatnika, podatku dochodowego od osób prawnych ciążącego na Wspólniku w związku z planowanym połączeniem - z uwagi na powstania jakiegokolwiek przychodu podatkowego po stronie Wspólnika.

II. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania 1 oraz Pytania 2

i. Przepisy prawne

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o PDOP, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b, 2d i 2e, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter, skalę działalności prowadzonej przez płatnika oraz powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 płatnika z podatnikiem.

Zgodnie z przywołanym w ww. przepisie art. 22 ust. 1 ustawy, podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

W myśl art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m Ustawy o PDOP, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym:

           - przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 Ustawy o CIT, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,

           - przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,

           - przychody spółki dzielonej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 8ba Ustawy o PDOP, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość emisyjna udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej lub dzielonej w następstwie łączenia lub podziału podmiotów, z zastrzeżeniem pkt 8b.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 16a Ustawy o PDOP, wartość emisyjna udziałów oznacza cenę, po jakiej obejmowane są udziały, określoną w umowie spółki, a w razie jej braku - w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów.

Jednak jak wskazano w art. 12 ust. 4 pkt 12 Ustawy o PDOP, w przypadku połączenia lub podziału spółek, do przychodów nie zalicza się przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, o którym mowa w ust. 1 pkt 8ba, jeżeli:

  a) udziały (akcje) w podmiocie przejmowanym lub dzielonym nie zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów oraz

  b) przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych wartość udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nie jest wyższa niż wartość udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, jaka byłaby przyjęta przez tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub podziału.

W myśl art. 12 ust. 13 Ustawy o PDOP, przepisów ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b oraz ust. 4d nie stosuje się w przypadkach, gdy głównym lub jednym z głównych celów połączenia spółek, podziału spółek, wymiany udziałów lub wniesienia wkładu niepieniężnego jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jak wynika z kolei z art. 12 ust. 14 Ustawy o PDOP, jeżeli połączenie spółek, podział spółek, wymiana udziałów lub wniesienie wkładu niepieniężnego nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, dla celów ust. 13 domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Stosownie do art. 12 ust. 15 Ustawy o PDOP, przepisy ust. 4 pkt 3e-3h, 12 i pkt 25 lit. b mają zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami, o których mowa w:

  1. art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

  2. art. 3 ust. 1, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo

  3. art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących albo wnoszących w drodze wkładu niepieniężnego majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

ii. Połączenie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego

Spółka Przejmująca dokonując Połączenia przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej, w tym akcje własne, tj. akcje posiadane przez Spółkę Przejmowaną w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. W przypadku przeprowadzenia połączenia odwrotnego bez podwyższenia kapitału zakładowego, Spółka Przejmująca przekaże Wspólnikowi Spółki Przejmowanej przejęte i istniejące akcje własne. Nie dojdzie więc do emisji nowych akcji.

Jednak pomimo, że w przypadku połączenia odwrotnego bez podwyższenia kapitału zakładowego nie dochodzi do emisji nowych akcji, tylko do wydania Wspólnikowi akcji własnych nabytych od Spółki Przejmowanej w wyniku połączenia, zdaniem Wnioskodawcy, również w tym przypadku dochodzi do przydzielenia Wspólnikowi akcji Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8ba oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 Ustawy o PDOP. Należy bowiem podkreślić, iż brak emisji nowych akcji nie oznacza, że w ramach połączenia odwrotnego przeprowadzonego bez podwyższenia kapitału zakładowego nie dochodzi do „przydzielenia” akcji wspólnikom spółki przejmowanej. Jednocześnie w ocenie Wnioskodawcy nie ma przeszkód, by również w tym przypadku mówić o wartości emisyjnej akcji. Jak wskazano bowiem powyżej, zawarta w art. 4a pkt 16a Ustawy o PDOP definicja wartości emisyjnej akcji oznacza cenę, po jakiej obejmowane są te akcje. Tym samym w celu stwierdzenia, czy w danym przypadku występuje wartość emisyjna, niezbędne jest ustalenie, czy w danej sytuacji ma miejsce „objęcie” akcji.

Przy połączeniu odwrotnym realizowanym bez podwyższenia kapitału zakładowego, chociaż nie ma miejsca wykreowanie nowych akcji w ramach procesu połączenia, dochodzi do „objęcia” przez spółkę przejmującą akcji własnych, a tym samym możemy mówić także o ich wartości emisyjnej w rozumieniu art. 4a pkt 16a Ustawy o PDOP. Akcje te są bowiem nabywane przez wspólnika spółki przejmowanej od spółki przejmującej, która wydaje je następnie wspólnikowi w związku z przejęciem majątku spółki przejmowanej, a zatem sytuacja jest analogiczna do objęcia akcji nowej emisji.

W świetle powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do Połączenia przeprowadzonego bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 12 Ustawy o PDOP.

W związku z tym, biorąc pod uwagę, że:

  a) udziały w Spółce Przejmowanej (tj. Y) nie zostały nabyte lub objęte przez Wspólnika w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów (zostały nabyte w wyniku umowy kupna-sprzedaży), oraz

  b) przyjęta przez Wspólnika dla celów podatkowych wartość akcji przydzielonych mu przez Spółkę Przejmującą nie jest wyższa niż wartość udziałów w Spółce Przejmowanej, jaka byłaby przyjęta przez Wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do Połączenia, oraz

  c) celem Połączenia nie jest osiągnięcie przez Spółkę Przejmującą, Spółkę Przejmowaną lub Wspólnika jakichkolwiek korzyści podatkowych, jak i nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania,

należy uznać, że przeprowadzenie połączenia odwrotnego (tj. Połączenia) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie będzie skutkować powstaniem jakiegokolwiek przychodu podatkowego po stronie Wspólnika.

W rezultacie - z uwagi na brak powstania po stronie Wspólnika jakiegokolwiek przychodu podatkowego - w wyniku przeprowadzenia połączenia odwrotnego (Połączenie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania, działając w charakterze płatnika, podatku dochodowego od osób prawnych ciążącego na Wspólniku.

iii. Połączenie przeprowadzane z podwyższeniem kapitału zakładowego

Powyższe przepisy w zakresie neutralności połączenia znajdą odpowiednie zastosowanie także w sytuacji połączenia odwrotnego przeprowadzanego z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W takim wariancie Połączenia, Spółka Przejmująca dokona podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z którym wyemituje nowe akcje, które zostaną przydzielone Wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Z kolei udziały własne Spółki Przejmującej objęte w wyniku połączenia, zostaną na późniejszym etapie umorzone.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do Połączenia przeprowadzonego z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej również znajdą zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 8ba oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 Ustawy o PDOP.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę, że:

  a) udziały w Spółce Przejmowanej (tj. Y) nie zostały nabyte lub objęte przez Wspólnika w wyniku wymiany udziałów albo przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów (zostały nabyte w wyniku umowy kupna-sprzedaży), oraz

  b) przyjęta przez tego Wspólnika dla celów podatkowych wartość akcji przydzielonych mu przez Spółkę Przejmującą nie jest wyższa niż wartość udziałów w Spółce Przejmowanej, jaka byłaby przyjęta przez Wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do Połączenia, oraz

  c) celem Połączenia nie jest osiągnięcie przez Spółkę Przejmującą, Spółkę Przejmowaną lub Wspólnika jakichkolwiek korzyści podatkowych, jak i nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania,

należy uznać, że przeprowadzenie połączenia odwrotnego (tj. Połączenia) z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie będzie skutkować powstaniem jakiegokolwiek przychodu podatkowego po stronie Wspólnika.

Podobnie późniejsze umorzenie akcji własnych przez Spółkę Przejmującą - objętych w wyniku Połączenia - nie będzie się wiązać z jakimkolwiek przychodem podatkowym po stronie Wspólnika, jako, że nie skutkować będzie jakimkolwiek przysporzeniem po jego stronie.

W rezultacie - z uwagi na brak powstania po stronie Wspólnika jakiegokolwiek przychodu podatkowego - w wyniku przeprowadzenia połączenia odwrotnego (Połączenie) z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania, działając w charakterze płatnika, podatku dochodowego od osób prawnych ciążącego na Wspólniku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Jednocześnie zauważyć należy, że stosownie do zadanych pytań wyznaczających granice rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena skutków ewentualnego umorzenia akcji, o którym mowa we wniosku.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

     - Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

     - Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1) z zastosowaniem art. 119a;

2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

   - w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

   - w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.