Status "małego" podatnika. - Interpretacja - 0111-KDIB1-3.4010.514.2023.1.JMS

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 13 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.514.2023.1.JMS

Temat interpretacji

Status "małego" podatnika.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego we wniosku stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący ustalenia czy:

-   przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2a oraz art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiada w roku podatkowym 2017 status „małego podatnika” i w konsekwencji do obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować 15% stawkę podatku;

-   przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2a oraz art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiada w roku podatkowym 2018 status „małego podatnika” i w konsekwencji do obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować 15% stawkę podatku;

-   przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiada w roku podatkowym 2019 status „małego podatnika” oraz nie przekracza limitu przychodów uprawniających do zastosowania stawki 9% i w konsekwencji do obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować 9% stawkę podatku.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Bank (…) w (…) prowadzi działalność od (…) r. i zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Bank osiąga dochody wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Bank funkcjonuje w formie spółdzielni na podstawie Ustawy Prawo bankowe, Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

Rokiem podatkowym dla Banku jest rok kalendarzowy. Bank prowadzi działalność sklasyfikowaną pod numerem (…), (…) Polskiej Klasyfikacji Działalności. Bank nabywa i zbywa bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego za pośrednictwem Banku (…). W tym celu Bank zawarł z Bankiem (…) umowę, na podstawie której Bank (…) prowadzi dla Banku rachunek depozytowy, na którym prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa bonów pieniężnych NBP będących własnością Banku oraz wszelkie zmiany wynikające z zawartych transakcji. Bank (…) nabywa bony pieniężne od Narodowego Banku Polskiego i odsprzedaje Bankowi bony pieniężne podlegające wykupowi przez NBP jako emitenta według ich wartości nominalnej, po upływie okresu, na który zostały wyemitowane.

Wykupowi podlegają bony pieniężne zarejestrowane na rachunku depozytowym, zgodnie z jego stanem w dniu wykupu. W dniu wykupu bonów pieniężnych Bank (…) określa wielkość środków pieniężnych przypadających z tytułu wykupu i uznaje rachunek Banku. Bank, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 277 ) klasyfikuje zakupione bony pieniężne do portfela (…) utrzymywane do terminu wymagalności. Bank nabywa bony pieniężne w wartości nominalnej pomniejszonej o dyskonto. Dyskonto oferowane przez emitenta tj. Narodowy Bank Polski jest dodatkowo pomniejszone o marżę Banku (…). Bank w świetle obowiązujących uregulowań prawnych nie ma możliwości nabycia bonów pieniężnych bezpośrednio od Narodowego Banku Polskiego. Bank utrzymuje bony pieniężne zgodnie z terminem, na który zostały wyemitowane (zwykle 7 dni), po upływie tego terminu Bank (…) wykupuje bony pieniężne w wartości nominalnej.

Bank wprowadza do ksiąg rachunkowych bony pieniężne w cenie zakupu, a w rachunku zysków i strat prezentuje przychód jako wynik z transakcji - dyskonto, tj. różnicę pomiędzy wartością nominalną bonów i ceną ich zakupu. Bank rozpoznaje jako przychód podatkowy, na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dyskonto od bonów pieniężnych a nie wartość wykupu tj. wartość nominalną bonów pieniężnych. Bank tworzy rezerwy i odpisy aktualizujące na pokrycie ryzyka związanego z udzielonymi kredytami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. 2021 poz. 1238). Po ustaniu ryzyka Bank rozwiązuje niewykorzystane rezerwy i odpisy aktualizujące rozpoznając z tego tytułu przychód.

W 2016 roku Bank osiągnął przychody bilansowe ustalone w oparciu o zapisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm. i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków w kwocie (…) zł, w tym:

• przychody z tytułu odsetek – (…) zł , w tym dyskonto bonów pieniężnych (…) zł ;

• przychody z tytułu prowizji – (…) zł;

• przychody z operacji wymiany – (…) zł;

• pozostałe przychody operacyjne – (…) zł;

• przychody z tytułu rozwiązania rezerw – (…) zł,

• przychody z tytułu otrzymanej dywidendy – (…) zł.

Wymienione powyżej przychody Bank uzyskał z działalności, z tytułu której był zobowiązany do wykazania należnego podatku VAT w kwocie (…) zł. Wartość sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT w 2016 roku wynosiła (…) zł zaś należny podatek VAT (…) zł.

Bank określił, w myśl Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód podatkowy za 2016 r. w kwocie (…) zł.

W 2017 roku Bank osiągnął przychody bilansowe ustalone w oparciu o zapisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm. i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków w kwocie (…) zł, w tym:

• przychody z tytułu odsetek – (…) zł , w tym dyskonto bonów pieniężnych (…) zł ;

• przychody z tytułu prowizji – (…) zł;

• przychody z operacji wymiany – (…) zł;

• pozostałe przychody operacyjne – (…) zł;

• przychody z tytułu rozwiązania rezerw – (…) zł.

Wymienione powyżej przychody Bank uzyskał z działalności, z tytułu której był zobowiązany do wykazania należnego podatku VAT w kwocie (…) zł. Wartość sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT w 2017 roku wynosiła (…) zł zaś należny podatek VAT  (…) zł.

Bank określił, w myśl Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód podatkowy za 2017 r. w kwocie (…) zł. W 2018 r. Bank osiągnął przychody bilansowe ustalone w oparciu o zapisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm. i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków w kwocie (…) zł, w tym:

• przychody z tytułu odsetek – (…) zł, w tym dyskonto bonów pieniężnych (…) zł;

• przychody z tytułu prowizji – (…) zł;

• przychody z operacji wymiany -  (…) zł;

• pozostałe przychody operacyjne – (…) zł;

• przychody z tytułu rozwiązania rezerw – (…) zł

a przychód do opodatkowania w kwocie (…) zł.

Bank osiągnięty w 2018 roku przychód podatkowy zaklasyfikował do „przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych”. Wymienione powyżej przychody Bank uzyskał z działalności, z tytułu której nie był zobowiązany do wykazania należnego podatku VAT.

W 2019 r. Bank osiągnął przychody bilansowe ustalone w oparciu o zapisy Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm. i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków w kwocie (…) zł, w tym:

• przychody z tytułu odsetek – (…) zł , w tym dyskonto bonów pieniężnych (…) zł ;

• przychody z tytułu prowizji – (…) zł;

• przychody z operacji wymiany – (…) zł;

• pozostałe przychody operacyjne – (…) zł;

• przychody z tytułu rozwiązania rezerw – (…) zł

a przychód do opodatkowania w kwocie (…) zł.

Bank osiągnięty w 2019 roku przychód podatkowy zaklasyfikował do „przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych”. Wymienione powyżej przychody Bank uzyskał z działalności, z tytułu której nie był zobowiązany do wykazania należnego podatku VAT. W stosunku do Banku w 2017 r., 2018 r. nie mają zastosowania wyłączenia wynikające z przepisów art. 19 ust. 1a-1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W stosunku do Banku w 2019 r. nie mają zastosowania wyłączenia wynikające z przepisów art. 19 ust. 1a-1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zarówno w 2017 r., 2018 r. jak i 2019 r. Bank naliczył i odprowadził podatek w wysokości 19% podstawy opodatkowania.

Bank do określenia statusu „małego podatnika” bierze pod uwagę wszelkie przychody ze sprzedaży, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż. Banku do przychodów ze sprzedaży nie zalicza: przychodów z tytułu otrzymanego dyskonta od bonów pieniężnych NBP, przychodów z tytułu rozwiązania rezerw i odpisów aktualizujących, dotacji, dopłat lub refundacji kosztów. Bank do ustalenia limitu określonego w art. 19 ust. 1 pkt 2 updop pod uwagę bierze wszystkie przychody, określone zgodnie z art. 12 updop, osiągnięte w 2019 r. tj. przychody podatkowe określone w deklaracji CIT 8 za 2019 r. w kwocie (…) zł - Bank ustalając powyższy limit nie stosuje wyłączeń przychodów.

Pytania

1) Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2a oraz art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiada w roku podatkowym 2017 status „małego podatnika” i w konsekwencji do obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować 15% stawkę podatku?

2) Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2a oraz art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiada w roku podatkowym 2018 status „małego podatnika” i w konsekwencji do obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować 15% stawkę podatku?

3) Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiada w roku podatkowym 2019 status „małego podatnika” oraz nie przekracza limitu przychodów uprawniających do zastosowania stawki 9% i w konsekwencji do obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować 9% stawkę podatku?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

W ocenie Banku, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2a oraz art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiadał w roku podatkowym 2017 status „małego podatnika” i w konsekwencji do obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować stawkę podatku 15%. Jednocześnie w stosunku do Banku w 2017 roku nie mają zastosowania wykluczenia określone w art. 19 1a i 19 1b. updop. W myśl art. 19 ust. 1 pkt 2a prawo do zastosowania 15% stawki podatku posiada mały podatnik. Zgodnie z art. 4a pkt 10 (w brzmieniu obowiązującym 2017 r.) - za małego podatnika uznaje się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w 2017 r. za małego podatnika uznać należy podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2016 r. nie przekracza kwoty 5.157.000 zł. W 2016 r. pierwszym dniem roboczym października był 3 października i to według kursu na ten dzień należy obliczyć równowartość 1.200.000 euro. Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 3 października 2016 r. (Tabela nr 191/A/NBP/2016) wynosił 4,2976 zł, w związku z tym równowartość kwoty 1.200.000 euro wynosiła 5.157.120 zł a w zaokrągleniu do tysiąca złotych 5.157.000 zł. Ponieważ, dla Banku rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy przy ustaleniu statusu małego podatnika w roku 2017 Bank pod uwagę wziął przychody ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT osiągnięte w roku 2016. Bank uzyskał 2016 r., łączny przychód w ujęciu księgowym w kwocie (…) zł. Kwota należnego podatku VAT w 2016 roku wyniosła (…) zł. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia przychodu ze sprzedaży, w ocenie Banku, przy określeniu wartości przychodów ze sprzedaży, należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiągniętych z innego tytułu niż sprzedaż.

W ocenie Banku przychodów ze sprzedaży nie stanowiły:

-przychody uzyskane z tytułu dyskonta od bonów pieniężnych NBP -  (…) zł,

-przychody z tytułu rozwiązania rezerw od kredytów – (…) zł, ponieważ przychody te nie powstały w wyniku transakcji sprzedaży.

Wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT za 2016 rok wynosi (…). Ponieważ wartość ta nie przekracza limitu 5.157.000 zł określonego na rok 2017 uznać należy, że Bank posiadał w 2017 roku status małego podatnika.

W stosunku do Banku nie miały również zastosowania wyłączenia określone w art. 19 1a i 19 1b , to znaczy:

-   Bank nie został utworzony w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników;

-   Bank nie był członkiem podatkowej grupy kapitałowej.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że Bank posiadał w 2017 roku status małego podatnika i prawo do zastosowania 15% stawki podatku zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2a updop.

Ad. 2

W ocenie Banku przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2a oraz art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiada w roku podatkowym 2018 status „małego podatnika” i w konsekwencji dla obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować stawkę podatku 15%. Jednocześnie w stosunku do Banku w 2018 roku nie mają zastosowania wykluczenia określone w art. 19 1a i 19 1b. updop. W myśl art. 19 ust. 1 pkt 2 prawo do zastosowania 15% stawki podatku posiada mały podatnik.

Zgodnie z art. 4a pkt 10 (w brzmieniu obowiązującym 2018 r.), za małego podatnika uznaje się podatnika u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w 2018 r. za małego podatnika uznać należy podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2017 r. nie przekracza kwoty 5.176.000 zł.

W 2017 r. pierwszym dniem roboczym października był 2 października i to według kursu na ten dzień należy obliczyć równowartość 1.200.000 euro. Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 2 października 2017 r. (Tabela nr 190/A/NBP/2017) wynosił 4,3137 zł, w związku z tym równowartość kwoty 1.200.000 euro wynosiła 5.176.440 zł, a w zaokrągleniu do tysiąca złotych 5.176.000 zł.

Ponieważ, dla Banku rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy przy ustaleniu statusu małego podatnika w roku 2018 Bank pod uwagę wziął przychody ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT osiągnięte w roku 2017. Bank uzyskał w 2017 r., łączny przychód w ujęciu księgowym w kwocie (…) zł. Kwota należnego podatku VAT w 2017 roku wyniosła (…) zł. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia przychodu ze sprzedaży, w ocenie Banku, przy określeniu wartości przychodów ze sprzedaży, należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiągniętych z innego tytułu niż sprzedaż.

W ocenie Banku przychodów ze sprzedaży nie stanowiły:

-przychody uzyskane z tytułu dyskonta od bonów pieniężnych NBP (…) zł,

-przychody z tytułu rozwiązania rezerw od kredytów – (…) zł, ponieważ przychody te nie powstały w wyniku transakcji sprzedaży.

Wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT za 2017 rok wynosi (…) zł . Ponieważ wartość ta nie przekracza limitu 5.176.000 zł określonego na rok 2018 Bank posiadał w 2018 roku status małego podatnika.

W stosunku do Banku nie miały również zastosowania wyłączenia określone w art. 19 1a i 19 1b , to znaczy:

-   Bank nie został utworzony w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników;

-   Bank nie był członkiem podatkowej grupy kapitałowej.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że Bank posiadał w 2018 roku status małego podatnika i prawo do zastosowania 15% stawki podatku zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2a updop.

Ad. 3

W ocenie Banku, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiada w roku podatkowym 2019 status „małego podatnika” oraz nie przekroczył limitu przychodów uprawniających do zastosowania stawki 9% i w konsekwencji do obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować stawkę podatku 9%. Jednocześnie w stosunku do Banku w 2019 roku nie mają zastosowania wykluczenia określone w art. 19 1a, 19 1b i 19 1c updop.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące art. 19 updop. Od tego okresu istnieje możliwość stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącej 9%.

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 19 ust. 1 updop., podatek z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, wynosi:

1. 19% podstawy opodatkowania;

2. 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Obniżona stawka podatku 9% jest stosowana w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych i ma zastosowanie wyłącznie do małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność, z zastrzeżeniem ust. 1a-1e ww. ustawy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro.

Zgodnie z art. 4a pkt 10 (w brzmieniu obowiązującym 2019 r.), za małego podatnika uznaje się podatnika u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w 2019 r. za małego podatnika uznać należy podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2018 r. nie przekracza kwoty 5.135.000 zł. W 2018 r. pierwszym dniem roboczym października był 1 października i to według kursu na ten dzień należy obliczyć równowartość 1.200.000 euro. Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 października 2018 r. (Tabela nr 190/A/NBP/2018) wynosił 4,2795 zł., w związku z tym równowartość kwoty 1.200.000 euro wynosiła 5.135.400 zł, a w zaokrągleniu do tysiąca złotych 5.135.000 zł. Ponieważ, dla Banku rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy przy ustaleniu statusu małego podatnika w roku 2019 Bank pod uwagę wziął przychody ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT osiągnięte w roku 2018. Bank uzyskał 2018 r. łączny przychód w ujęciu księgowym w kwocie (…) zł. Kwota należnego podatku VAT w 2018 roku wyniosła (…) zł. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia przychodu ze sprzedaży, w ocenie Banku, przy określeniu wartości przychodów ze sprzedaży, należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiągniętych z innego tytułu niż sprzedaż.

W ocenie Banku przychodów ze sprzedaży nie stanowiły:

-przychody uzyskane z tytułu dyskonta od bonów pieniężnych NBP (…) zł,

-przychody z tytułu rozwiązania rezerw od kredytów – (…) zł, ponieważ przychody te nie powstały w wyniku transakcji sprzedaży. Wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT za 2018 rok wynosi (…) zł.

Ponieważ wartość ta nie przekracza limitu 5.135.000 zł określonego na rok 2019 Bank posiadał w 2019 roku status małego podatnika.

Drugi warunek umożliwiający Bankowi zastosowanie obniżonej stawki podatku określa art. 19 ust. 1 pkt 2 updop Podatek stanowi 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł w 2019 roku wynosi 5.162.000 zł i została ustalona na podstawie kursu średniego NBP Tabela nr 001/A/NBP/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w wysokości 4,3016 PLN/EUR. W myśl przywołanego powyżej przepisu do limitu 1.200.000 euro, zdaniem Banku, bierze się pod uwagę wszystkie przychody podatkowe osiągnięte w 2019 r., określone w myśl art. 12 updop, bez wyłączenia przychodów z zysków kapitałowych oraz bez wyłączenia przychodów wolnych od podatku na gruncie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bank w 2019 roku osiągnął przychód podatkowy w kwocie (…) zł, który mieści się w limicie 1.200.000 euro tj. 5.162.000 zł .

W stosunku do Banku nie miały również zastosowania wyłączenia określone w art. 19 1a , 19 1b i 19 1c, to znaczy:

-   Bank nie został utworzony w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14;

-   Bank nie był członkiem podatkowej grupy kapitałowej;

-   Bank nie był spółką dzieloną,

-   Bank nie wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału: uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

W ocenie Banku, Bank w 2019 roku posiada status „małego podatnika”, a ponieważ przychody określone zgodnie z art. 12 updop i osiągnięte w 2019 roku nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro oraz w stosunku do Banku nie mają zastosowania wyłączenia wynikające z przepisów art. 19 ust. 1a-1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Bank ma prawo zastosować stawkę 9% podatku dochodowego od osób prawnych.

Ocena stanowiska  

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Ad. 1, 2

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm., dalej: „updop”), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.:

przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z kolei, art. 7 ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., stanowi, że:

przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Przepisy dotyczące 15% stawki podatku dochodowego od osób prawnych zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550), która nadała nowe brzmienie art. 19 ust. 1 updop, wprowadzając stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15% m.in. dla małych podatników.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,

podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, wynosi:

1.  19% podstawy opodatkowania,

2.  15% podstawy opodatkowania – w przypadku:

a.  małych podatników,

b.  podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Tym samym, co do zasady, podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Jednocześnie w 2017 r. stawkę tę obniżono do 15% podstawy opodatkowania dla niektórych podatników. Z obniżonej stawki korzystać mogą:

-mali podatnicy,

-podatnicy rozpoczynający działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

W myśl art. 19 ust. 1a updop, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., ustawodawca przewiduje ograniczenie możliwości stosowania stawki 15% dla podatników rozpoczynających działalność, którzy powstali w wyniku szeregu wskazanych w nim operacji restrukturyzacyjnych.

W myśl tego przepisu:

podatnik, który został utworzony:

1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1.000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

- nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Ponadto, z treści art. 19 ust. 1b updop, wynika, że:

 przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych.

Powyższe przepisy odwołują się niejednokrotnie do pojęcia „małego podatnika”. Definicja „małego podatnika” została zawarta w art. 4a pkt 10 updop i na tle przepisów obowiązujących od 2017 r. do końca 2019 r. nie uległa zmianie.

Zgodnie z tym przepisem:

ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w 2017 r. za małego podatnika można zatem uznać tego, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2016 r. nie przekroczyła kwoty 5.157.000 zł. W 2016 r. pierwszym dniem roboczym października był 3 października i to według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Wg wyliczenia: średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 3 października 2016 r. (zgodnie z tabelą kursów NBP z 3 października 2016 r. Nr 191/A/NBP/2016) wynosił 4,2976 zł x 1.200.000 = 5.157.120 zł, w zaokrągleniu 5.157.000 zł.

W 2018 r. za małego podatnika uznaje się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2017 r. nie przekroczyła kwoty 5.176.000 zł. W 2017 r. pierwszym dniem roboczym października był 2 października i to według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Wg wyliczenia: średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 2 października 2017 r. (zgodnie z tabelą kursów NBP z 2 października 2017 r. Nr 190/A/NBP/2017) wynosił 4,3137 zł x 1.200.000 = 5.176.440 zł, w zaokrągleniu 5.176.000 zł.

Kluczowym aspektem analizy tego zagadnienia jest rozumienie sformułowania „wartość przychodu ze sprzedaży”, wskazanego w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT. Zauważa się, że pojęcie to nie zostało zdefiniowane w tej ustawie. Wskazać także należy, że nie można tego pojęcia utożsamiać z pojęciem przychodu podatkowego. W związku z tym, należy dokonać literalnej wykładni tego pojęcia. Przy obliczaniu powyższego limitu należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, np. uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty.

Wobec powyższych wyjaśnień, skoro przychód ze sprzedaży należy rozumieć zgodnie z wykładnią literalną, to oznacza to, że do limitu decydującego o uznaniu podatnika za „małego” w rozumieniu updop, należy sumować wartość wszystkich przychodów stanowiących przychody ze sprzedaży (a więc wynikających z czynności sprzedaży).

Stwierdzić należy, że skoro:

-   w 2016 r. wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro wyrażonej w złotych, to Bank posiadał w 2017 r. status „małego podatnika” w rozumieniu art. 4a pkt 10 tej ustawy,

-   w 2017 r. wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro wyrażonej w złotych, to Bank posiadał w 2018 r. status „małego podatnika” w rozumieniu art. 4a pkt 10 tej ustawy.

W konsekwencji, w roku podatkowym 2017 i 2018 Wnioskodawcy przysługiwało prawo do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych według 15% stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a updop, w latach tych nie nastąpiły bowiem zdarzenia określone w art. 19 ust. 1a i ust. 1b updop (co wynika z opisu sprawy).

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytań nr 1 i 2, należy uznać za prawidłowe.

Ad. 3

Na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2159) od 1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące art. 19 updop. Od tego okresu istnieje możliwość stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącej 9%.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

do 31 grudnia 2020 r.,

podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, wynosi:

 1)  19% podstawy opodatkowania;

 2)  9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych   – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Obniżona stawka podatku 9% jest stosowana w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych i ma zastosowanie wyłącznie do małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność, z zastrzeżeniem ust. 1a-1e ww. ustawy, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 000.000 euro (1 200 000 euro w myśl art. 19 ust. 1 pkt 2 updop w brzmieniu do 31 grudnia 2020 r.). Po przekroczeniu tego limitu podatnik traci prawo do obniżonej stawki podatku.

Zgodnie z art. 19 ust. 1a updop,

podatnik, który został utworzony:

1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo

2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo

3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo

4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

5) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14

     - nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Ponadto, z treści art. 19 ust. 1b updop, wynika, że:

przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych.

Stosownie natomiast do art. 19 ust. 1c updop,

przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:

1) spółki dzielonej,

2) podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

a) uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub

b) składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

     - w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Zgodnie z art. 19 ust. 1d updop:

podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosują stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, jeżeli posiadają status małego podatnika.

Z kolei art. 19 ust. 1e updop:

warunek, o którym mowa w ust. 1d, nie dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1c, w roku rozpoczęcia tej działalności.

Natomiast, za małego podatnika w 2019 r. uznaje się podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za 2018 r. nie przekroczyła kwoty 5.135.000 zł. W 2018 r. pierwszym dniem roboczym października był 1 października i to według kursu na ten dzień należy przeliczyć kwoty wyrażone w euro. Wg wyliczenia średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień 1 października 2018 r. (zgodnie z tabelą kursów NBP z 1 października 2018 r. Nr 190/A/NBP/2018) wynosił 4,2795 zł x 1.200.000 = 5.135.400 zł, w zaokrągleniu 5.135.000 zł.

Skoro w 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro wyrażonej w złotych, to Bank również w 2019 r. można uznać za „małego podatnika”. Tym samym, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że Bank w 2019 r. posiada status „małego podatnika” w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a pkt 10 updop.

Wyjaśnić jednak należy, że zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., stawka 9% podstawy opodatkowania ma zastosowanie do podatników posiadających status „małego podatnika”, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podatnik traci prawo do obniżonej stawki podatku. Do ustalenia, czy podatnik nie przekroczył limitu przychodów 1.200.000 euro, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 updop, bierze się pod uwagę wszystkie przychody podatnika osiągnie w roku podatkowym, określone zgodnie z art. 12 updop, bez wyłączenia przychodów z zysków kapitałowych.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że limit przychodów 1.200.000 euro, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 updop, w brzmieniu do 31 grudnia 2019 r. (w którym uwzględnia się wszystkie przychody osiągnięte w roku podatkowym) nie jest równoznaczny z limitem 1.200.000 euro przychodów ze sprzedaży określonego dla małego podatnika w rozumieniu art. 4a pkt 10 updop (do którego należy sumować wartość wszystkich przychodów stanowiących przychody ze sprzedaży).

Mając na uwadze powyższe, o ile w 2019 roku wartość wszystkich przychodów Wnioskodawcy nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 updop oraz do Wnioskodawcy nie znajdą zastosowania ograniczenia określone w art. 19 ust. 1a, ust. 1b i 1c updop (co wynika z opisu sprawy), to w roku tym Wnioskodawca może stosować obniżoną stawkę podatku dochodowego w wysokości 9%.

Wobec powyższego, w związku z wprowadzonymi zmianami od 1 stycznia 2019 r., Bank mógł zastosować 9 % stawkę podatku dochodowego za 2019 rok z zastrzeżeniem dotyczącym limitu osiągnięcia przychodów w 2019 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe z powyższym zastrzeżeniem.

Ustosunkowując się do kwestii ustalenia, czy:

-   przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2a oraz art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiada w roku podatkowym 2017 status „małego podatnika” i w konsekwencji do obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych, Bank powinien zastosować 15% stawkę podatku, jest prawidłowe;

-   przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2a oraz art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiada w roku podatkowym 2018 status „małego podatnika” i w konsekwencji do obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych, Bank powinien zastosować 15% stawkę podatku, jest prawidłowe;

-   przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności art. 19 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a pkt 10, należy interpretować w ten sposób, że Bank posiada w roku podatkowym 2019 status „małego podatnika” oraz nie przekracza limitu przychodów uprawniających do zastosowania stawki 9% i w konsekwencji do obliczenia należnego za ten rok podatku dochodowego od osób prawnych Bank powinien zastosować 9% stawkę podatku, jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

-   Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

-   Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1) z zastosowaniem art. 119a;

2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

-   Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…) . Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

-   w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

-   w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA),

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383)