W zakresie ustalenia, czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od ... - Interpretacja - 0111-KDIB2-1.4010.351.2023.3.BJ

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 18 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.351.2023.3.BJ

Temat interpretacji

W zakresie ustalenia, czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „podatek u źródła” lub „WHT”) z tytułu odsetek wypłacanych, kapitalizowanych lub potrącanych w ramach Systemu zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 sierpnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „podatek u źródła” lub „WHT”) z tytułu odsetek wypłacanych, kapitalizowanych lub potrącanych w ramach Systemu zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 5 października 2023 r. Znak: 0111-KDIB2-1.4010.351.2023.2.BJ i 0111-KDIB2-3.4014.306.2023.3.BZ, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 9 października 2023 r.

Treść  wniosku jest  następująca:

Opis stanu zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca – Sp. z o.o. (dalej: „LV PL”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka jest również podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca należy do międzynarodowej Grupy X (dalej: „Grupa”) prowadzącej działalność w branży wodnej, jako globalny dostawca technologii wodnych, który angażuje się w „rozwiązania wodne” na potrzeby: użyteczności publicznej, przemysłowe, komercyjne oraz mieszkaniowe na całym świecie.

LV PL została założona w 2001 roku i prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie produkcji pomp oraz urządzeń pompujących do ogólnego użytku przemysłowego, komercyjnego oraz domowego. W związku z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca planuje przystąpienie i uczestniczenie w systemie kompleksowego zarządzania płynnością finansową, tzw. „zero-balancing cash pooling”, oferowanego przez polski bank (dalej: „Cash pool” lub „System”).

Cash pool, w którym planuje uczestniczyć Wnioskodawca, będzie obejmować udział następujących podmiotów:

-banku, działającego jako usługodawca w ramach Systemu, będącego polskim rezydentem podatkowym i podmiotem niepowiązanym z Wnioskodawcą (dalej: „Bank”);

       - GmbH (dalej: „Pool Leader”) - szwajcarskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej rezydentem podatkowym Szwajcarii, działającej jako tzw. cash pool leader. Pool Leader należy do Grupy i nie prowadzi działalności gospodarczej poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład. Pool Leader nie będzie uczestnikiem Systemu i w związku z tym nie będzie otrzymywał płatności odsetkowych na własną korzyść (tym samym nie będzie wykazywał przychodu z tytułu otrzymanych odsetek). Rola Pool Leadera będzie ograniczać się wyłącznie do czynności technicznych, polegających na pośredniczeniu / przekazywaniu środków pieniężnych w ramach Systemu;

       - Wnioskodawcy, który wraz z pozostałym spółkami z Grupy (tj. Z sp. z o.o. oraz X sp. z o.o.) będą wyłącznymi uczestnikami Systemu (dalej również jako: „Uczestnicy”), w związku z czym będą otrzymywali płatności odsetkowe na własną korzyść, stanowiące dla nich przychód dla celów podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o CIT. Każdy z Uczestników podlega w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Nie jest również wykluczone, że w przyszłości inne polskie podmioty (tj. polscy rezydenci podatkowi należący do Grupy) przystąpią do Systemu jako uczestnicy.

Docelowo, w ramach Systemu planowane jest otworzenie oraz prowadzenie rachunków bankowych przez Bank na rzecz poszczególnych Uczestników (dalej łącznie jako: „Rachunki”). W zależności od umowy/umów, Rachunki te będą prowadzone w walucie PLN, EUR lub USD. W odniesieniu do Pool Leadera, Bank otworzy i będzie prowadził rachunek główny (dalej: „Rachunek Główny”), służący do koncentrowania środków pieniężnych z Rachunków Uczestników oraz ich dalszego udostępniania w ramach Systemu.

W celu ustalenia ram prawnych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Systemu, Uczestnicy (w tym Wnioskodawca) wraz z Pool Leaderem planują zawrzeć umowę ramową (dalej: „Umowa”), na podstawie której każdy z Uczestników będzie mógł wpłacać środki pieniężne ze swoich Rachunków na Rachunek Główny Pool Leadera, który następnie będzie miał możliwość wypłacania tych zgromadzonych środków na Rachunki poszczególnych Uczestników (w zależności od wykazanego zapotrzebowania), z uwzględnieniem limitów dziennych w PLN (dla wszystkich wskazanych we wniosku Uczestników) bądź USD lub EUR (dla Wnioskodawcy oraz X sp. z o.o.) (dalej łącznie jako „Limit Dzienny”).

Podstawowym założeniem Umowy będzie wdrożenie formalnego i technicznego procesu poprawy przepływu środków pieniężnych, znajdujących się na Rachunkach Uczestników. W tym celu, środki pieniężne będą gromadzone na Rachunku Głównym Pool Leadera, a następnie wykorzystane będą do rozliczania nadwyżek i niedoborów na Rachunkach poszczególnych Uczestników.

W ramach Systemu, z perspektywy Uczestników, Umowa przewiduje następujące salda:

- salda depozytowe - odnoszące się do kwoty należnej od Pool Leadera na rzecz Uczestników (tj. kwoty głównej powiększonej o naliczone odsetki, dalej: „Saldo depozytowe”) oraz

       - salda debetowe - odnoszące się do kwoty należnej od Uczestników na rzecz Pool Leadera (tj. kwoty głównej powiększonej o naliczone odsetki, dalej: „Saldo debetowe”). Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami Umowy, kwota Limitu Dziennego będzie mogła być spłacona i ponownie zaciągnięta jako saldo debetowe w części lub w całości w dowolnym momencie.

Docelowo, odsetki naliczone na poszczególnych Rachunkach będą rozliczane w okresach miesięcznych. Po wcześniejszym powiadomieniu danego Uczestnika przez Pool Leadera, odsetki zostaną dodane (skapitalizowane) do kwoty głównej Salda depozytowego lub Salda debetowego w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, w którym kwoty te będą pozostawać nierozliczone. Wszystkie kwoty przekazane na Rachunek Główny Pool Leadera będą traktowane jako:

- w pierwszej kolejności - spłata Salda debetowego danego Uczestnika, a następnie

- wpłata na Saldo depozytowe.

Zgodnie z Umową, zarówno Uczestnicy jak i Pool Leader będą mieli możliwość zażądania spłaty Salda depozytowego lub Salda debetowego w całości lub w części.

Pool Leader w ramach Umowy będzie odpowiedzialny za pośredniczenie/przekazywanie środków pieniężnych Uczestników Systemu, nie będzie jednak udostępniał swoich środków, w związku z czym nie będą mu należne żadne odsetki od Uczestników (w tym Wnioskodawcy). W konsekwencji, Pool Leader nie będzie spełniał przesłanek niezbędnych do uznania go za rzeczywistego właściciela należności (odsetek) płaconych przez Uczestników w ramach Systemu.

Zgodnie z planowaną Umową, Uczestnicy:

              - będą otrzymywać należne odsetki na swoją rzecz i nie będą prawnie zobowiązani do ich przekazania jakimkolwiek innym podmiotom, tym samym należne odsetki będą miały dla Uczestników (w tym Wnioskodawcy) charakter definitywnego (stałego) przysporzenia i będą stanowić dla nich przychód dla celów podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o CIT;

              - będą posiadali wyłączny tytuł prawny do należnych odsetek i wyłączne roszczenie wobec Pool Leadera o przekazanie należnych im odsetek.

Ponadto, Uczestnicy będą mogli uzyskać raporty stanowiące podstawę do każdorazowego wskazania (dla danej kwoty odsetek) podmiotu wypłacającego odsetki oraz podmiotu otrzymującego odsetki (we wszystkich przypadkach podmiotem wypłacającym i podmiotem ostatecznie otrzymującym odsetki będą Uczestnicy - polscy rezydenci podatkowi).

Pytanie

Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „podatek u źródła” lub „WHT”) z tytułu odsetek wypłacanych, kapitalizowanych lub potrącanych w ramach Systemu zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie obowiązany do poboru podatku u źródła z tytułu odsetek wypłacanych, kapitalizowanych lub potrącanych w ramach Systemu zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania nr 1

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższy przepis wyraża zasadę ograniczonego obowiązku podatkowego, w myśl którego państwo, na terytorium którego znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

 1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

- ustala się w wysokości 20% przychodów.

Pobór wskazanego wyżej podatku u źródła następuje na podstawie zasad, o których mowa w art. 26 ustawy o CIT. Zgodnie z ust. 1, osoby prawne dokonujące wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b, 2d i 2e w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e.

Powyższe wskazuje zatem, iż pobór podatku u źródła, jak i sam podatek u źródła należny jest z tytułu wskazanych w ustawie o CIT przychodów, które zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu.

Jednocześnie zgodnie z art. 4a pkt 29 ustawy o CIT, rzeczywistym właścicielem jest podmiot spełniający łącznie następujące warunki: 

  a) otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,

  b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,

  c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności.

Jak zostało wskazane w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w ramach Systemu będą zaangażowane następujące podmioty:

              - Bank - niepowiązany z Wnioskodawcą oraz Pool Leaderem usługodawca;

              - Pool Leader - rezydent podatkowy Szwajcarii, niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, który nie jest uczestnikiem Systemu i pełni w ramach niego wyłącznie czynności techniczne, polegające na pośredniczeniu/przekazywaniu środków pieniężnych w ramach Systemu;

              - Uczestnicy (w tym Wnioskodawca) - polscy rezydenci podatkowi, posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę lub zarząd, będący rzeczywistymi właścicielami należności odsetkowych które będą wypłacane/przekazywane w ramach Cash poola.

Odnosząc powyższe na grunt art. 4a ust. 29 ustawy o CIT, Wnioskodawca wskazuje, że powstałe w ramach Systemu odsetki należne Uczestnikom, będą miały charakter definitywnego przysporzenia wyłącznie dla danego z Uczestników (w tym Wnioskodawcy). Oznacza to, że Uczestnicy będą mogli samodzielnie decydować o przeznaczeniu odsetek i będą ponosić ryzyko ekonomiczne ich dotyczące. Uczestnicy nie będą również pełnić roli pośredników, przedstawicieli czy powierników - Umowa nie przewiduje bowiem obowiązku przekazywania należnych odsetek w całości bądź części na rzecz innego podmiotu. Jednocześnie, jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego - Uczestnicy prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą w Polsce, a System ma na celu zapewnienie każdemu z Uczestników płynności finansowej.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie podkreślić, że odsetki należne Uczestnikom, mimo iż pierwotnie będą księgowane na Rachunku Głównym Pool Leadera, przekazywane będą zgodnie z Umową na Rachunek danego Uczestnika (w zależności od istniejącego Salda debetowego lub Salda depozytowego). Pool Leader nie będzie pełnił zatem roli rzeczywistego właściciela należności odsetkowych w ramach Systemu, jako że jego rola będzie ograniczona do technicznego pośredniczenia/przekazywania środków pieniężnych pomiędzy Rachunkami Uczestników.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że środki przekazywane w ramach Systemu nie mogą zostać uznane za przychody z odsetek (bądź innego tytułu wskazanego w art. 21 ustawy o CIT) uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2. Przychody odsetkowe będą bowiem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychodem danego Uczestnika jako rzeczywistego odbiorcy płatności odsetek.

Wnioskodawca wskazuje jednocześnie, że przedstawione wyżej stanowisko jest zbieżne ze stanowiskiem prezentowanym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „DKIS”), przykładowo:

              - w interpretacji indywidualnej z dnia 16 października 2019 r. (Znak: 0114-KDIP2-1.4010.354.2019.1.JC), w której DKIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawców, zgodnie z którym wobec uczestników (polskich rezydentów podatkowych) nie powstanie obowiązek poboru podatku u źródła w odniesieniu do odsetek im należnych: „Podsumowując, w ocenie Wnioskodawców, w opisanym powyżej stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Odsetki Należne Wnioskodawcom zaksięgowane na Rachunku Głównym A. faktycznie przekazywane do Wnioskodawców (polskich rezydentów podatkowych) nie stanowią przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o CIT w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT, ponieważ podatnikami - podmiotami uzyskującymi trwałe (definitywne) przysporzenia majątkowe odpowiadające Odsetkom Należnym Wnioskodawcom - są Wnioskodawcy.”;

              - w interpretacji indywidualnej z dnia 3 kwietnia 2019 r. (Znak: 0111-KDIB2-3.4010.417.2018.2.KK), w której DKIS wskazał, że: „w przypadku gdy Pool Leader nie angażuje w strukturę cash-poolingu swoich własnych środków pieniężnych, lecz jedynie pełni funkcje pośrednika i podmiotami uprawnionymi do odsetek będą polskie spółki Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku od tych odsetek, gdyż odsetki wypłacane na rzecz spółek będących polskimi rezydentami nie podlegają regulacji art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.” Jednocześnie DKIS wskazał, że „niezależnie od tego, czy podmiotem zarządzającym systemem jest bank, czy wybrana spółka z grupy, realizuje on jedynie funkcję pośrednika, tzn. nie jest ostatecznym właścicielem odsetek, do których prawo przysługuje spółkom przekazującym nadwyżkę. Należy jednoznacznie podkreślić, że cechą charakterystyczną systemu cash pooling jest konsolidowanie środków finansowych wszystkich uczestników, a nie dokonywanie „darowizn” na rzecz Pool Leadera przez pozostałych uczestników. Rzeczywistymi właścicielami środków pieniężnych pozostają podmioty będące uczestnikami systemu.”

              - w interpretacji indywidualnej z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Znak: 0114-KDIP2-1.4010.61.2018.1.JC), w której DKIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, zgodnie z którym „odsetki uiszczone przez Spółkę na rzecz Lidera, których rzeczywistymi właścicielami będą Polskie Spółki, tj. odsetki naliczone od środków udostępnionych w ramach Systemu przez Polskie Spółki, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła”.

Podsumowując powyższe - w ocenie Wnioskodawcy, w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym, w ramach Systemu, nie wystąpi dla Wnioskodawcy obowiązek poboru podatku u źródła, ponieważ Uczestnicy (będący rzeczywistymi właścicielami należności odsetkowych) są polskimi rezydentami podatkowymi, którzy będą opodatkowywać odsetki w Polsce na zasadach ogólnych zgodnie z ustawą o CIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

   - Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

   - Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1) z zastosowaniem art. 119a;

2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.