Preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej tzw. IP BOX. - Interpretacja - 0112-KDSL1-1.4011.253.2023.2.JB

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 8 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-1.4011.253.2023.2.JB

Temat interpretacji

Preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej tzw. IP BOX.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych stanów faktycznych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 czerwca 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 27 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box). Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 28 sierpnia 2023 r. (wpływ 30 sierpnia 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanów faktycznych

Pan X (dalej jako: Wnioskodawca) od 21 czerwca 2021 r. (data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej), prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą (…), zarejestrowaną w CEIDG (…).

Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, ze zm., dalej zwana ustawą o PIT) i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, natomiast wybrana przez Wnioskodawcę forma opodatkowania to podatek liniowy, dodatkowo Wnioskodawca posiada status czynnego podatnika podatku VAT.

Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego określonego w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1402, ze zm.).

Przeważająca działalność gospodarcza Wnioskodawcy znajduje się pod kodem PKD: 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.

Na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) Wnioskodawca wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania 5% na podstawie art. 30ca ustawy o PIT. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, poniżej przedstawiony zostanie wyczerpujący opis stanu faktycznego, gdzie Wnioskodawca opisuje prowadzoną działalność w branży programistycznej, następnie pytania interpretacyjne wraz ze stanowiskiem Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.

Wnioskodawca realizuje usługi związane z wytwarzaniem oprogramowania. Miejscem wykonywania przez Wnioskodawcę pracy jest (…) (Wnioskodawca świadczy usługi w miejscu i czasie przez siebie wybranym).

Pod pojęciem „zakres swoich prac” należy rozumieć: całość prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Realizowane projekty:

Głównym projektem Wnioskodawcy jest współpraca z Spółka X z siedzibą na terytorium RP (dalej jako: Spółka, Kontrahent), który jest podmiotem zajmującym się tworzeniem gier komputerowych, tworzeniem cyfrowych wersji gier planszowych, a także przenoszeniem gier na nowe platformy. Jednocześnie Spółka X zajmuje się sprzedażą usług w postaci pomocy innym podmiotom w przenoszeniu ich gier na nowe platformy takie jak (…), a także do niezależnych sklepów. Spółka X  to podmiot, którego flagowym produktem jest gra (…).

Kluczowe z punktu widzenia opisu stanu faktycznego jest wskazanie zakresu zadań, jakie realizowane są przez Spółka X w ramach wykonywanej działalności:

(…)

Portowanie odbywa się w dwóch modelach biznesowych:

1.W modelu numer jeden podmiot zewnętrzny dokonuje zapłaty za port. Projekty realizowane w ramach modelu numer jeden to: (…).

2.W modelu numer dwa podmiot zewnętrzny dokonuje płatności za port, wówczas Spółka X zajmuje się także dystrybucję. Projekty realizowane w ramach modelu numer dwa to: (…).

Spółka X w zakresie tworzenia cyfrowych wersji gier planszowych realizuje znany projekt (…). Głównym założeniem gry jest wcielenie się w (…). Projekt osiąga wysokie miejsca w rankingach – polskich i zagranicznych.

Wnioskodawca w ramach wykonywanej działalności oraz współpracy z Spółką X angażuje się w projekty realizowane przez Spółkę – programuje mechaniki do nowych i adaptowanych gier oraz zajmuje się elementami portowania gier komputerowych. Niewykluczone, że w ramach wykonywanej działalności mogą pojawić się inne czynności doraźne zlecane przez Spółkę X, niemniej Wnioskodawca sygnalizuje, że przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji jest działalność Wnioskodawcy w zakresie: programowania mechaniki do nowych i adaptowanych gier, elementy portowania gier oraz działalność Wnioskodawcy w zakresie game designu. Z uwagi na nieprecyzyjne stanowisko interpretacyjne na dzień składania wniosku, przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie jest wypłata wynagrodzenia wspólnika z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu.

W ramach niniejszego wniosku Wnioskodawca podkreślił, że flagowym produktem Spółki X aktualnie jest gra (…) i nowo produkowana gra (…). Zadaniem Wnioskodawcy w ramach pracy w zespole jest stworzenie autorskiego narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla powyższych gier i wszystkich przyszłych gier firmy X. Narzędzie powstaje w (…) stworzonym przez (…) będzie służyło jako serwer dla asynchronicznych rozgrywek wszystkich gier tworzonych przez firmę X na komputery, konsole i urządzenia przenośne (telefony, tablety).

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę realizowane są rzetelnie i terminowo.

Zlecenie wykonania Wnioskodawcy przez Spółkę usług może nastąpić w dowolnej formie, w tym ustnej, pisemnej lub w formie korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej, w zależności od możliwości lub potrzeb zamawiającego.

W ramach umowy Wnioskodawca przenosi na każdego z Kontrahentów całość autorskich praw majątkowych do Projektu, za co otrzymuje ustalone wynagrodzenie.

Projekt dotyczył: prac programistycznych na potrzeby konkretnej gry komputerowej.

Wytwór działalności: w wyniku tych prac Wnioskodawca zaprojektował i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, który oferuje, w swojej działalności gospodarczej. Prace zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem. Efektem były lub będą ulepszone wersje/funkcjonalności oprogramowania. Wyniki prac mają formę kodu źródłowego, który będzie wykorzystywany na potrzeby projektów, które zostały opisane we wniosku.

Efektem pracy są: prace programistyczne, które stanowią podstawowy (stały) element na potrzeby wszystkich zamówień, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem kontrahenta.

Innowacyjność projektu: rozwój gier komputerowych, poprzez wykorzystanie najnowszej technologii. Czas trwania projektu: od momentu zarejestrowania działalności, prace nadal trwają.

Cel/przedmiot – prace Wnioskodawcy są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie oprogramowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Metody to – analiza, synteza, indukcja i dedukcja, analogia, obserwacja, eksperyment, analiza dokumentów.

Wnioskodawca wykorzystuje te efekty w swojej działalności. W stosunku do dotychczasowej działalności te produkty mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

Badania te mają związek z opisanymi we wniosku projektami.

Wnioskodawcy przysługują prawa autorskie do bezpośrednich efektów prac realizowanych w ramach projektów. Wnioskodawca przenosi te prawa na Kontrahenta.

Wytworzone przez Wnioskodawcę prace podlegają ochronie na gruncie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062). Wnioskodawca wykorzystuje efekty prac rozwojowych w swojej działalności.

Prowadzone przez Wnioskodawcę prace rozwojowe to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wobec czego:

są to prace wyodrębnione z uwagi na cel ich prowadzenia;

są to prace prowadzone przy zachowaniu standardów, które wynikają z Prawa o szkolnictwie wyższymi nauce oraz z danej dziedziny wiedzy i umiejętności;

obejmują łącznie:

·nabywanie przez Wnioskodawcę wiedzy i umiejętności;

·łączenie przez Wnioskodawcę wiedzy i umiejętności;

·kształtowanie wiedzy i umiejętności oraz

·wykorzystywanie przez Wnioskodawcę wiedzy i umiejętności.

w całości służą do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

W wyniku tych prac Wnioskodawca zaprojektował i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, który oferuje, w swojej działalności gospodarczej. W stosunku do dotychczasowej działalności te produkty mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

Należy podkreślić, że Wnioskodawca prowadził prace samodzielnie, nie współpracował z zespołem Kontrahenta.

Działalność Wnioskodawcy to działalność twórcza podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Nie są to badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ww. Ustawy, natomiast są to badania aplikacyjne (były/są/będą) w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ww. Ustawy. Badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione są na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. Wnioskodawca prowadzi badania aplikacyjne od momentu rejestracji działalności.

Wynagrodzenie: sprzedaż kwalifikowanych praw własności intelektualnej – Wnioskodawca wytwarza autorskie prawa do programu komputerowego i prawa te przenosi na Kontrahenta. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich wynika z umowy i z faktur.

Projekty wytwarzane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej bezpośrednio przez niego działalności gospodarczej, w ramach współpracy z Kontrahentem, są bowiem rezultatem jego własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej i stanowią utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej też jako PAIPP) oraz jedną z form wyrażenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej według art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, ze zm., dalej zwana ustawą o PIT). Wybranie rozwiązań dedykowanych wyłącznie potrzebom Kontrahenta lub konkretnego użytkownika, kompatybilnych z jego branżą oraz rzeczywistością jego działalności, wskazuje jednoznacznie na niepowtarzalność wytworzonego programu i wyklucza zastosowanie oprogramowania dostępnego na rynku.

Wnioskodawca wykonuje usługi w dowolnej formie, w tym ustnej, pisemnej lub w formie korespondencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej, w zależności od możliwości lub potrzeb zamawiającego.

Na podstawie art. 8 ustawy o PAIPP twórcy przysługują autorskie prawa majątkowe do utworu jaki jest rezultatem jego działalności intelektualnej, jednocześnie w świetle art. 17 ww. ustawy Wnioskodawca ma prawo do korzystania z niego, rozporządzania nim oraz wynagrodzenia za korzystanie z niego. Podkreślenia wymaga, że przedmiotem ochrony na zasadach przewidzianych w powyższych regulacjach jest również utwór w wersji nieukończonej od momentu utrwalenia.

Wnioskodawca twierdzi, że każdy ze wskazanych efektów prac stanowi utwór i jest objęty ochroną w rozumieniu art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym, Wnioskodawca śmie twierdzić, że każdorazowy wynik Jego pracy stanowić będzie osobny element podlegający ochronie ww. przepisu.

Specyfika pracy Wnioskodawcy wymaga od niego dużej, szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy. Wnioskodawca nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności dotyczące narzędzi i istniejących programów w celu wytworzenia nowych, ulepszonych zastosowań.

Wnioskodawca wskazuje, że jego twórczą działalność należy odnosić nie do praktyki gospodarczej sensu largo, a do praktyki gospodarczej danego podmiotu, a zatem jest to ujęcie zobrazowane w Objaśnieniu Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącym preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej (IP BOX). Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na rzecz danego Kontrahenta opracowuje nowe rozwiązania, czyniąc to z wykorzystaniem aktualnie posiadanej wiedzy i umiejętności, ale niekoniecznie tworzy innowacyjne rozwiązania w wymiarze światowym, gdyż nie jest w stanie dokonać weryfikacji na tak szerokiej skali.

Zgodnie z utrwaloną już linią interpretacyjną oraz zgodnie z doktryną naukową i orzecznictwem, wkład twórczy jest przeciwieństwem rutynowości, rozumianych jako czynności mechaniczne. Projekty realizowane przez Wnioskodawcę nie są projektami powtarzalnymi, ponieważ każdy z nich wymaga indywidualnego podejścia, tj. w szczególności odpowiedniego zasobu wiedzy i znajomości technologii oraz ma dotyczyć innego środowiska programowego, sprzętowego lub biznesowego. Projekty realizowane są zgodnie z indywidualnymi ustaleniami i na indywidualne zamówienie klienta.

Wnioskodawca realizuje projekty począwszy od etapu analizy potrzeb Kontrahenta, poprzez projektowanie, implementację, testy, wdrożenie oraz asystę. W dalszych etapach świadczone są usługi wsparcia technicznego i modernizacji wdrożonych systemów. Zlecenia realizowane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie są wykonywane pod kierownictwem.

Należy podkreślić, że w związku z tak wykonywaną działalnością Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze zarówno w kontekście odpowiedzialności za jakość i ewentualne wady świadczonych usług, jak i zmian Kontrahentów, niepewności efektu i metod dojścia do umówionego rezultatu. Bez wątpienia, Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej prowadzi w sposób systematyczny prace twórcze w celu tworzenia nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy. Bez wątpienia, działalność na rzecz danego Kontrahenta polega na tworzeniu nowych zastosowań, które wcześniej w ramach działalności prowadzonej przez niego nie miały miejsca. Jednocześnie Wnioskodawca na potrzeby niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej sygnalizuje, że:

prowadzona działalność, jest działalnością twórczą podejmowaną w sposób systematyczny (tj. w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia) w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

w zakresie zadań Wnioskodawcy nie ma zadań rutynowych, powtarzalnych. Kierunek prac jest uzgadniany z klientem, jednakże tworzone rozwiązania są efektem indywidualnej twórczości. Powstałe IP są zawsze unikatowe w skali przedsiębiorstwa i ze względu na dopasowanie rozwiązań do wyjątkowych potrzeb klienta są również niepowtarzalne wśród powszechnych rozwiązań;

dotychczas (do dnia składania wniosku) żadne z wydatków nie stanowi środków trwałych podlegających amortyzacji;

Wnioskodawca samodzielnie prowadził/będzie prowadzić prace rozwojowe;

cel/przedmiot – prace rozwojowe Wnioskodawcy są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie oprogramowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń;

prace rozwojowe zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem;

w wyniku tych prac Wnioskodawca zaprojektował i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, który oferuje, w swojej działalności gospodarczej.

W stosunku do dotychczasowej działalności te produkty mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

Wnioskodawca nie prowadził prac mających inny charakter niż badania naukowe lub prace rozwojowe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która skupiona jest na wytwarzaniu, rozwijaniu programów komputerowych, Wnioskodawca ponosi następujące wydatki w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów:

sprzęt komputerowy (tablet, laptop wraz z akcesoriami akcesoria oraz monitory, telewizory – do testów gier i narzędzi) – do programowania i obsługi firmy; konsole (Xbox, playstation etc) – wszystkie gry, nad którymi pracuje Wnioskodawca zostają również wydawane na konsole, których architektura różni się od komputerowej i wymagany jest dodatkowy sprzęt; urządzenia sieciowe (switche, routery);

aby zapewnić sprawne działanie wszystkich spiętych urządzeń sieciowych, koszty poniesione przez Wnioskodawcę są ściśle związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, bowiem stanowią podstawowe narzędzie pracy i bez tych narzędzi, wykonywanie pracy przez Wnioskodawcę byłoby niemożliwe. Sprzęt został zakupiony przez Wnioskodawcę do wykonywania opisanej we wniosku działalności, która to działalność spełnia przesłanki uznania jej za kwalifikujące się do skorzystania z preferencji IP Box. Wnioskodawca wskazuje na bezpośredni związek wydatków poniesionych w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia źródła przychodów z projektami opisanymi we wniosku.

koszt licencji – licencja roczna na (...), odnawiana co roku – wszystkie gry, nad którymi pracuje Wnioskodawca powstają na systemie (...), jest to silnik do tworzenia gier. W 2023 roku możliwe dodatkowe licencje za użycie narzędzi do obsługi konsol od producentów – niektóre narzędzia obsługujące (...) konsolowe mogą być dodatkowo płatne w zależności od potrzebnych funkcji (aplikacje ...). Jest to narzędzie niezbędne do prawidłowej pracy Wnioskodawcy wykonywania bieżących zadań dotyczących projektów opisanych we wniosku;

koszt związany z użytkowaniem samochodu – w szczególności koszty napraw, koszty związane z zakupem paliwa oraz koszt ubezpieczenia samochodu – bezpośrednie powiązania koszty polega na możliwości dotarcia do Kontrahenta, w celu zaprezentowania wyników pracy;

usługi telekomunikacyjne (telefonia i Internet oraz koszt zakupu telefonu) – opłaty za internet zapewnią Wnioskodawcy szybkie i stabilne łącze, które to jest wręcz nieodzowne w dzisiejszej pracy m.in. umożliwia zdalny kontakt (podobnie jak opłata za telefon) z klientem lub innymi informatykami, pozwala na znalezienie informacji na temat powstałych błędów, szybkie dzielenie się efektami swojej pracy. Również dzięki niniejszemu wydatkowi Wnioskodawca ma dostęp do wszelakich źródeł wiedzy, np. dokumentacji, publikacji, materiałów konferencyjnych. Nie można zapominać, że stałe łącze otwiera Wnioskodawcy przestrzeń do zdobywania nowej wiedzy, klientów czy przekazywania owoców swojej pracy. W świetle powyższego Wnioskodawca zmuszony jest do zapewnienia łączności sprzętu komputerowego i elektronicznego z siecią internetową. Abonament telefoniczny umożliwia konsultację z kontrahentami, co służy dostosowaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta i jego oczekiwań.

gry komputerowe/konsolowe – w celu analizy rynku i porównania jak inni wykorzystują podobne narzędzia.

Jednocześnie wymienione koszty uzyskania przychodu ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej uznawane są za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, tj. wydatki bezpośrednio związane z wytworzeniem poszczególnych praw własności intelektualnej.

Wydatki wskazane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej były i są ponoszone wyłącznie w celu prowadzenia przez Wnioskodawcę konkretnych prac rozwojowych albo badań naukowych w rozumieniu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki, które są przedmiotem zapytania są kosztem uzyskania przychodu funkcjonalnie związanym z przychodami osiąganymi z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do powstania takiego przychodu.

Kryterium stosowane przez Wnioskodawcę to kryterium procentowe. Na tym etapie Wnioskodawca zalicza, w ramach prowadzonej ewidencji oraz stosownie do ewidencji kalkulacji wskaźnika nexus, 100% wskazanych w ramach wniosku o wydanie interpretacji ponoszonych w ramach prowadzonej działalności kosztów.

Prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja wyodrębnia każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Prowadzona ewidencja pozwala wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z działalności gospodarczej pochodzą z przeniesienia praw autorskich do Oprogramowania wytworzonego przez Niego. W wyniku czego wymienione koszty uzyskania przychodu ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej uznawane są za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, tj. wydatki bezpośrednio związane z wytworzeniem poszczególnych praw własności intelektualnej. Wnioskodawca zwraca uwagę na fakt, że mnożnik Nexus oblicza oddzielnie dla dochodów z poszczególnych programów komputerowych, w związku z czym ustala On odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność opisywaną we wniosku związaną z danym prawem przy zastosowaniu powyżej przedstawionego mechanizmu.

Wymienione koszty uzyskania przychodu ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej uznawane są za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, tj. wydatki bezpośrednio związane z wytworzeniem poszczególnych praw własności intelektualnej.

Przyjęta metodyka kalkulacji:

W pierwszej kolejności Wnioskodawca stara się ustalić dochód z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej poprzez odjęcie od przychodów kosztów uzyskania przychodu.

W drugiej kolejności Wnioskodawca ustala poszczególne kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poprzez przemnożenie uzyskanego dochodu przez wskaźnik, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

Ewidencja:

Wnioskodawca stosownie do czasu (dat) wskazanych w zakresie poszczególnych projektów prowadzi na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową Ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o PIT. W związku z tym, że przepisy nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji, sporządzana jest ona elektronicznie. Potwierdza ona uzyskane przychody oraz poniesione wydatki dotyczące poszczególnych (i szczegółowo opisanych w niniejszym wniosku) projektów, na koniec danego okresu rozliczeniowego (miesiąc). Zestawienie to obejmuje przychody i wydatki od początku realizacji Projektu, do końca danego miesiąca kalendarzowego. W prowadzonej Ewidencji zostaje wskazany tzw. współczynnik IP BOX. Wnioskodawca wyodrębnił poszczególne projekty w prowadzonej Ewidencji. W odniesieniu do każdego z nich Wnioskodawca ewidencjonuje przychody oraz odpowiadające im koszty, ze wskazaniem stosownych dokumentów, stanowiących potwierdzenie realizowanej usługi/prac wykonywanych w danym projekcie danych kontrahenta – nr dokumentu, data sprzedaży, data faktury, kwota z faktury. Wnioskodawca ustala dochód z każdego projektu – na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Równolegle, na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc) w prowadzonej Ewidencji, Wnioskodawca wyodrębnia koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT i uwzględnia je we wzorze w celu ustalenia wysokości tzw. wskaźnika Nexus, a następnie oblicza podstawę opodatkowania preferencyjną 5% stawką. Każdy z projektów wskazanych we wniosku został również opisany w ewidencji. Wnioskodawca zamierza zsumować obliczone według powyżej przedstawionego sposobu ewidencji kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągnięte w roku podatkowym, których to suma powinna stanowić podstawę opodatkowania preferencyjną 5% stawką podatku zgodnie ze wspomnianym już art. 30ca ust. 3 ustawy o PIT.

Wnioskodawca rozważa coroczne korzystanie z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatkową, począwszy od zeznania rocznego składanego za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.

W piśmie z 28 sierpnia 2023 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, udzielił Pan następujących odpowiedzi na zawarte w wezwaniu pytania:

1. W związku z tym, że w opisie sytuacji faktycznej wskazuje Pan szereg różnych realizowanych działań i w różny sposób je Pan określa, tj.:

Głównym projektem Wnioskodawcy jest współpraca z Spółką X Wnioskodawca w ramach wykonywanej działalności oraz współpracy z Spółką X angażuje się w projekty realizowane przez Spółkę - programuje mechaniki do nowych i adaptowanych gier oraz zajmuje się elementami portowania gier komputerowych. Niewykluczone, że w ramach wykonywanej działalności mogą pojawić się inne czynności doraźne zlecane przez Spółką X (…)

Zadaniem Wnioskodawcy w ramach pracy w zespole jest stworzenie autorskiego narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla powyższych gier i wszystkich przyszłych gier firmy X.

proszę wyjaśnić:

a)Czy ww. działania wskazane w opisie sprawy są przedmiotem wniosku i stanowią katalog zamknięty (wskazane w opisie sformułowania „głównym projektem” sugeruje, że są to tylko niektóre z Pana działań)?

Odpowiedz: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nie realizował innych projektów, poza opisanymi we wniosku (Głównym projektem Wnioskodawcy jest współpraca z Spółką X z siedzibą na terytorium RP (dalej jako: Spółka, Kontrahent), który jest podmiotem zajmującym się tworzeniem gier komputerowych, tworzeniem cyfrowych wersji gier planszowych, a także przenoszeniem gier na nowe platformy. Jednocześnie Spółka X zajmuje się sprzedażą usług w postaci pomocy innym podmiotom w przenoszeniu ich gier na nowe platformy takie jak (…), a także do niezależnych sklepów. Spółka X to podmiot, którego flagowym produktem jest gra (…).

b)Jakie konkretne programy komputerowe (prawa autorskie do tych programów komputerowych) są przedmiotem wniosku?

Proszę przedstawić szczegółowy opis będących przedmiotem zapytania programów komputerowych wraz ze wskazaniem, czy zostały stworzone/rozwinięte w okresie, którego dotyczy wniosek wraz z opisem ich funkcji i przeznaczenia.

Odpowiedz: Opis konkretnych prac dotyczących programu komputerowego definiowanego jako opisana we wniosku gra (…) i nowo produkowana gra (…). Zadaniem Wnioskodawcy w ramach pracy w zespole było stworzenie autorskiego narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla powyższych gier i wszystkich przyszłych gier firmy X (wszystkie przyszłe gry stworzone przez Spółkę X nie są przedmiotem niniejszej odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia opisu stanu faktycznego). Narzędzie powstało i jest rozwijane w (…) stworzonym przez (…) i będzie służyło jako serwer dla asynchronicznych rozgrywek wszystkich gier tworzonych przez firmę X na komputery, konsole i urządzenia przenośne (telefony, tablety).

Wszystkie prace programistyczne zostały zrealizowane na potrzeby konkretnej gry komputerowej, znajdującej się w portfolio Spółkę X (...).

Wszystkie prace programistyczne zrealizowane dla Spółki X zostały wykazane na wystawionej przez Wnioskodawcę fakturze.

Szczegółowy opis będących przedmiotem zapytania programów komputerowych wraz ze wskazaniem, czy zostały stworzone/rozwinięte w okresie, którego dotyczy wniosek wraz z opisem ich funkcji i przeznaczenia: Wnioskodawca wykonał prace programistyczne, które zostały zlecone przez Spółkę X, prace stanowią jeden z elementów pracy nad grą komputerową, która znajduje się w portfolio Spółki X.

Czy programy komputerowe zostały stworzone/rozwinięte w okresie, którego dotyczy wniosek?

Odpowiedź: programy komputerowe zostały stworzone w okresie, którego dotyczy wniosek oraz były rozwijane i ulepszane w okresie, którego dotyczy wniosek, z uwagi na zmianę technologii wykorzystywanej do produkcji gier komputerowych. Wnioskodawca rozwijał autorskie narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla powyższych gier.

Opis funkcjonalności i przeznaczenia: Funkcjonalność prac programistycznych związanych z przygotowaniem przez Wnioskodawcę pozwoliła na wdrożenie narzędzia optymalnego i innowacyjnego, umożliwiającego sprawną obsługę rozgrywek gry (…).

Przeznaczenie – obsługa sieciowych rozgrywek gry (…).

Dodatkowo Wnioskodawca ponownie wskazuje, że Wnioskodawca zaprojektował i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, który oferuje, w swojej działalności gospodarczej. Prace zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem. Efektem były lub będą ulepszone wersje/funkcjonalności oprogramowania. Wyniki prac mają formę kodu źródłowego, który będzie wykorzystywany na potrzeby projektów, które zostały opisane we wniosku.

Efektem pracy są: prace programistyczne, które stanowią podstawowy (stały) element na potrzeby wszystkich zamówień, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem kontrahenta.

Innowacyjność projektu: rozwój gier komputerowych, poprzez wykorzystanie najnowszej technologii.

Czas trwania projektu: od momentu zarejestrowania działalności, prace nadal trwają.

Cel/przedmiot – prace Wnioskodawcy są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie oprogramowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Metody to – analiza, synteza, indukcja ¡dedukcja, analogia, obserwacja, eksperyment, analiza dokumentów.

Wnioskodawca wykorzystuje te efekty w swojej działalności. W stosunku do dotychczasowej działalności te produkty mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

Dodatkowo Wnioskodawca ponownie wskazuje, że Wnioskodawca zaprojektował i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, który oferuje, w swojej działalności gospodarczej. Prace zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem. Efektem były lub będą ulepszone wersje/funkcjonalności oprogramowania. Wyniki prac mają formę kodu źródłowego, który będzie wykorzystywany na potrzeby projektów, które zostały opisane we wniosku.

Badania te mają związek z opisanymi we wniosku projektami. Wnioskodawcy przysługują prawa autorskie do bezpośrednich efektów prac realizowanych w ramach projektów.

c)Czy wszystkie „systemy”, „projekty”, „funkcjonalności”, „rozwiązania”, „oprogramowania”, „utwory”, „efekty” to programy komputerowe, które są tworzone i rozwijane bezpośrednio przez Pana?

Odpowiedz: Tak, wszystkie systemy, projekty, funkcjonalności, rozwiązania, oprogramowania, utwory, efekty to programy komputerowe, które są tworzone i rozwijane bezpośrednio przez Wnioskodawcę.

Sposób, w jaki używa Pan ww. pojęć nie pozwala na stwierdzenie, czy różne pojęcia określają różne efekty Pana prac, czy pojęcia te są używane zamiennie, żeby określić ten sam efekt Pana prac.

Odpowiedz: Wnioskodawca wskazuje, że pojęcia „systemy”, „projekty”, „funkcjonalności”, „rozwiązania”, „oprogramowania”, „utwory”, „efekty” to programy komputerowe, które są tworzone i rozwijane bezpośrednio przez Wnioskodawcę.

W celu doprecyzowania, Wnioskodawca wskazuje przyjęty tok myślenia, w momencie posługiwania się we wniosku o wydanie interpretacji poszczególnymi określeniami:

·    „systemy” (programistyczne) – określenie dotyczy narzędzia optymalnego i innowacyjnego, umożliwiającego sprawną obsługę rozgrywek gry (…) oraz gry (…).

·    „projekty” (programistyczne) – to prace programistyczne realizowane na zlecenie/zamówienie Kontrahenta, zatem Spółka X – projekt (…) i projekt (…).

·    „funkcjonalności” programu komputerowego – określenie dotyczy usprawnienia prac programistycznych związanych z przygotowaniem przez Wnioskodawcę programów komputerowych, pozwoliła na wdrożenia narzędzia optymalnego i innowacyjnego, umożliwiającego sprawną obsługę rozgrywek gry (…) i (…)..

·    „rozwiązania” (programistyczne) – przygotowanie autorskiego narzędzia optymalnego i innowacyjnego, umożliwiającego sprawną obsługę rozgrywek gry (…) i (…)., są to również prace programistyczne;

·    „oprogramowania” (komputerowe) – podobnie jak projekty to prace programistyczne realizowane na zlecenie/zamówienie Kontrahenta, zatem Spółka X;

·    „utwory” (programu komputerowe, będące wynikiem prac programistycznych) – programy komputerowe na gruncie Prawa autorskiego definiujemy jako utwór (jeśli spełnia przesłanki uznania go za utwór, zgodnie przesłankami przewidzianymi w ustawie o prawie autorskim);

·    „efekty” – zrealizowane/gotowe do przekazania prace programistyczne, które stanowią podstawowy (stały) element na potrzeby wszystkich zamówień, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem kontrahenta.

Wnioskodawca podkreśla, że mimo stosowania różnych form nazewnictwa, to wszystkie powyższe określenia dotyczą prac programistycznych Wnioskodawcy, zmierzających do powstania programu komputerowego.

2.Jakie konkretne narzędzia, nowe koncepcje, rozwiązania niewystępujące w praktyce gospodarczej zastosował Pan, co powoduje, że wytworzony, rozwinięty „program komputerowy” w znacznym stopniu różni się od rozwiązań już funkcjonujących? Na czym polega oryginalność Pana „programów komputerowych”? Jakie usprawnienia odróżniają wytworzone, rozwinięte przez Pana „programy komputerowe” od już istniejących?

Odpowiedz:

narzędzia – programy komputerowe są rozwijane w (…) stworzonym przez (…) i będzie służyło jako serwer dla asynchronicznych rozgrywek wszystkich gier tworzonych przez firmę X na komputery, konsole i urządzenia przenośne (telefony, tablety). Dodatkowo Wnioskodawca zastosował narzędzia: (…).

nowe koncepcje – nowa koncepcja w stosunku do dotychczasowej działalności sprawia, że programy komputerowe mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług. Nowy program komputerowy lub rozwinięty jest zdecydowanie lepszy pod względem technicznym, szybszy w obsłudze, a dodatkowo należy wskazać, że powstał poprzez wykorzystanie narzędzia: (…). Nowa koncepcja polegała na stworzeniu autorskiego narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla powyższych gier i wszystkich przyszłych gier firmy X (wszystkie przyszłe gry stworzone przez Spółkę X nie są przedmiotem niniejszej odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia opisu stanu faktycznego). Narzędzie powstało i jest rozwijane w (…) stworzonym przez (…) i będzie służyło jako serwer dla asynchronicznych rozgrywek wszystkich gier tworzonych przez firmę X na komputery, konsole i urządzenia przenośne (telefony, tablety).

rozwiązania niewystępujące w praktyce gospodarczej zastosował Pan – Zadaniem Wnioskodawcy w ramach pracy w zespole było stworzenie autorskiego narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla powyższych gier i wszystkich przyszłych gier firmy X (wszystkie przyszłe gry stworzone przez Spółkę X nie są przedmiotem niniejszej odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia opisu stanu faktycznego). Narzędzie powstało i jest rozwijane w (…) stworzonym przez (…) i będzie służyło jako serwer dla asynchronicznych rozgrywek wszystkich gier tworzonych przez firmę X na komputery, konsole i urządzenia przenośne (telefony, tablety).

co powoduje, że wytworzony, rozwinięty „program komputerowy” w znacznym stopniu różni się od rozwiązań już funkcjonujących? Nowy program komputerowy zdecydowanie różni się od rozwiązań już istniejących, już funkcjonujących, ponieważ został stworzony na indywidualne zamówienie, na potrzeby prac nad unikatowym produktem (nie ma drugiego takiego na rynku gier), posiadającym indywidualne parametry. Wnioskodawca po raz kolejny podkreśla, że nowa koncepcja polegała na stworzeniu autorskiego narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla powyższych gier i wszystkich przyszłych gier firmy X (wszystkie przyszłe gry stworzone przez Spółkę X nie są przedmiotem niniejszej odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia opisu stanu faktycznego). Narzędzie powstało i jest rozwijane w (…) stworzonym przez (…) i będzie służyło jako serwer dla asynchronicznych rozgrywek wszystkich gier tworzonych przez firmę X na komputery, konsole i urządzenia przenośne (telefony, tablety).

Na czym polega oryginalność Pana „programów komputerowych”? Brak na rynku konkurencyjnego lub możliwego do porównania narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla powyższych gier i wszystkich przyszłych gier firmy X (wszystkie przyszłe gry stworzone przez Spółkę X nie są przedmiotem niniejszej odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia opisu stanu faktycznego). Rozwiązanie zdecydowanie wpływa na całościową funkcjonalność gry, a w konsekwencji na komfort osób grających w grę.

Jakie usprawnienia odróżniają wytworzone, rozwinięte przez Pana „programy komputerowe” od już istniejących? Usprawnienia odróżniające wytworzone, rozwinięte przez Wnioskodawcę programy komputerowe od rozwiązań już istniejących – zarówno w portfolio Wnioskodawcy, jak i rozwiązań istniejących na rynku – to narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla powyższych gier i wszystkich przyszłych gier firmy X (wszystkie przyszłe gry stworzone przez Spółkę X nie są przedmiotem niniejszej odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia opisu stanu faktycznego). Rozwiązanie zdecydowanie wpływa na całościową funkcjonalność gry, a w konsekwencji na komfort osób grających w grę. Tego typu usprawnienie pozwala na zwiększenie konkurencyjności gry, możliwość uczestnictwa graczy z całego świata w rozgrywkach sieciowych.

3.W czym przejawia się twórczy charakter działalności opisanej we wniosku w odniesieniu do „programów komputerowych”, których dotyczy wniosek? Należy wyjaśnić, jakie konkretne działania podejmuje Pan w celu opracowania nowego „programu komputerowego” lub rozwijania istniejącego, a w szczególności:

a)jakie konkretne działania zmierzające do rozwijania (jakiego „programu komputerowego”?) zostały podjęte w celu realizacji projektu, w ramach którego tworzy i rozwija Pan „program komputerowy”?

Odpowiedz: Działania: kontakt z klientem, konsultacje w zakresie oczekiwań klienta, negocjacje w zakresie ostatecznych warunków umowy, następnie prace nad programem komputerowym i przekazanie do Klienta przygotowanego przez Wnioskodawcę programu komputerowego.

Wytwór działalności: w wyniku tych prac Wnioskodawca zaprojektował i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, który oferuje, w swojej działalności gospodarczej. Prace zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem. Efektem były lub będą ulepszone wersje/funkcjonalności oprogramowania. Wyniki prac mają formę kodu źródłowego, który będzie wykorzystywany na potrzeby projektów, które zostały opisane we wniosku. Wnioskodawca tworzy autorskie rozwiązanie, działania Wnioskodawcy mają charakter twórczy, efektem prac Wnioskodawcy jest utwór.

b)w oparciu o jakie technologie informatyczne został wytworzony i rozwinięty przez Pana „program komputerowy”? Czego dotyczyło tworzenie i rozwijanie przez Pana „programu komputerowego”? Jakie konkretnie narzędzia, nowe koncepcje, rozwiązania niewystępujące w Pana praktyce gospodarczej Pan zastosował?

Odpowiedz: Nowy program komputerowy lub rozwinięty jest zdecydowanie lepszy pod względem technicznym, szybszy w obsłudze, a dodatkowo należy wskazać, że powstał poprzez wykorzystanie narzędzia: (…). Nowa koncepcja polegała na stworzeniu autorskiego narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla powyższych gier i wszystkich przyszłych gier firmy X (wszystkie przyszłe gry stworzone przez Spółkę X nie są przedmiotem niniejszej odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia opisu stanu faktycznego). Narzędzie powstało i jest rozwijane w (…) stworzonym przez (…) i będzie służyło jako serwer dla asynchronicznych rozgrywek wszystkich gier tworzonych przez firmę X na komputery, konsole i urządzenia przenośne (telefony, tablety).

Czego dotyczyło tworzenie i rozwijanie przez Pana „programu komputerowego”?

Odpowiedz: Nowy program komputerowy zdecydowanie różni się od rozwiązań już istniejących, już funkcjonujących, ponieważ został stworzony na indywidualne zamówienie, na potrzeby prac nad unikatowym produktem (nie ma drugiego takiego na rynku gier), posiadającym indywidualne parametry. Wnioskodawca po raz kolejny podkreśla, że nowa koncepcja polegała na stworzeniu autorskiego narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla powyższych gier i wszystkich przyszłych gier firmy X (wszystkie przyszłe gry stworzone przez Spółkę X nie są przedmiotem niniejszej odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia opisu stanu faktycznego).

Jakie konkretnie narzędzia, nowe koncepcje, rozwiązania niewystępujące w Pana praktyce gospodarczej Pan zastosował?

Narzędzia – programy komputerowe są rozwijane w (…) stworzonym przez (…) i będzie służyło jako serwer dla asynchronicznych rozgrywek wszystkich gier tworzonych przez firmę X na komputery, konsole i urządzenia przenośne (telefony, tablety). Dodatkowo Wnioskodawca zastosował narzędzia: (…).

nowe koncepcje – nowa koncepcja w stosunku do dotychczasowej działalności sprawia, że programy komputerowe mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług. Nowy program komputerowy lub rozwinięty jest zdecydowanie lepszy pod względem technicznym, szybszy w obsłudze, a dodatkowo należy wskazać, że powstał poprzez wykorzystanie narzędzia: (…). Nowa koncepcja polegała na stworzeniu autorskiego narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla powyższych gier i wszystkich przyszłych gier firmy X (wszystkie przyszłe gry stworzone przez Spółkę X nie są przedmiotem niniejszej odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia opisu stanu faktycznego). Narzędzie powstało i jest rozwijane w (…) stworzonym przez (…) i będzie służyło jako serwer dla asynchronicznych rozgrywek wszystkich gier tworzonych przez firmę X na komputery, konsole i urządzenia przenośne (telefony, tablety).

rozwiązania niewystępujące w praktyce gospodarczej zastosował Pan – Zadaniem Wnioskodawcy w ramach pracy w zespole było stworzenie autorskiego narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla powyższych gier i wszystkich przyszłych gier firmy X (wszystkie przyszłe gry stworzone przez Spółkę X nie są przedmiotem niniejszej odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia opisu stanu faktycznego). Narzędzie powstało i jest rozwijane w (…) stworzonym przez (…) i będzie służyło jako serwer dla asynchronicznych rozgrywek wszystkich gier tworzonych przez firmę X na komputery, konsole i urządzenia przenośne (telefony, tablety).

c)co powoduje, że wytworzony nowy „program komputerowy” lub rozwinięty w znacznym stopniu różni się od rozwiązań już funkcjonujących u Pana? Na czym polega oryginalność tego „programu komputerowego”?

Odpowiedz: W stosunku do dotychczasowej działalności te produkty mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług. Nowy program komputerowy lub rozwinięty jest zdecydowanie lepszy pod względem technicznym, szybszy w obsłudze, a dodatkowo należy wskazać, że powstał poprzez wykorzystanie narzędzia: (…).

Na czym polega oryginalność tego „programu komputerowego”?

Odpowiedz: Nie ma takiego samego/podobnego rozwiązania na rynku, jest to autorskie rozwiązanie Wnioskodawcy, które zostało stworzone na potrzeby gry (…)..

Oto kilka aspektów oryginalności programu komputerowego:

·nowa funkcjonalność: program oferuje nowe, innowacyjne funkcje lub możliwości, które nie są dostępne w innych programach,

·unikalny interfejs użytkownika: intuicyjny i wyjątkowy interfejs użytkownika,

·efektywność i wydajność: program działa znacznie szybciej, wydajniej i mniejszym zużyciem zasobów niż konkurencyjne rozwiązania,

·adaptacja do nowych urządzeń,

·lepsze wykorzystanie danych: program wykorzystuje dane w bardziej efektywny sposób do analizy i generowania przydatnych informacji,

·optymalizacja działania: programu działa w sposób bardziej optymalny pod kątem szybkości, zużycia energii lub pamięci.

d)zastosowanie jakich technologii informatycznych (rozwiązań, narzędzi) powoduje, iż „program komputerowy” po jego wytworzeniu lub rozwinięciu różni się od rozwiązań już funkcjonujących u Pana?

Odpowiedź: Nowe języki programowania, biblioteki i fameworki, rozwiązania chmurowe. Dodatkowo należy wskazać, że od sierpnia 2021 roku zakup (...) od (…) – to podstawowe narzędzia do pracy Wnioskodawcy, bez tych narzędzi Wnioskodawca nie może wykonywać swojej działalności, został zakupiony na potrzeby projektów opisanych we wniosku, a zatem projektów, które spełniają przesłanki do uznania ich za projekty badawczo-rozwojowe (Wnioskodawca po raz kolejny wskazuje, że w tym zakresie oczekuje na odpowiedź po stronie Organu). Czym różnią się rozwiązania stworzone przy pomocy tego narzędzia z rozwiązaniem istniejącym już w działalności Wnioskodawcy – jest to rozwiązanie działające w oparciu o lepszą technologię, zawierające lepsze parametry i możliwości wykorzystania w produkcji gier komputerowych. Jednoznacznie należy podkreślić, że poprzez wykorzystanie wskazanego powyżej narzędzia Wnioskodawca tworzy rozwiązanie, które jest funkcjonalnie na zdecydowanie wyższym poziomie, niż rozwiązania dostępne w portfolio Wnioskodawcy.

4.W związku ze wskazaniem we wniosku, że Pan „prowadzi w sposób systematyczny prace twórcze w celu tworzenia nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy” proszę wyjaśnić:

a)jakie cele na wstępie Pan sobie postawił w celu wytworzenia nowego i rozwiniętego „programu komputerowego” w poszczególnych latach oraz źródeł finansowania zaplanowanych prac?

Odpowiedz: Cel – prace Wnioskodawcy są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie oprogramowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Opisany cel został zaplanowany do realizacji w roku 2021 i 2022. Wnioskodawca zamierza realizować ten cel również w roku 2023, niemniej rok 2023 na etapie składania wniosku nadal trwa i nie jest przedmiotem niniejszego wniosku. Źródła finansowania zaplanowanych prac zostały zaplanowane na rok 2021 i 2022 i są to kwoty wynikające z faktur wystawionych przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta.

b)jakie konkretnie cele zostały osiągnięte w poszczególnych latach, w ramach jakich zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych nastąpiło opracowanie konkretnego rozwiązania praktycznego problemu lub innowacyjnego rozwiązania?

Odpowiedz:

Rok 2021: zrealizowany cel to przygotowanie programu komputerowego, autorskiego narzędzia do rozgrywek sieciowych, zasoby ludzkie to samodzielna twórcza praca Wnioskodawcy, zasoby rzeczowe to dostępne innowacyjne i najnowocześniejsze narzędzia opisane we wniosku: finansowanie po stronie Kontrahenta; innowacyjne rozwiązanie –  tworzenie autorskiego narzędzia do rozliczania rozgrywek sieciowych.

Rok 2022: zrealizowany cel to przygotowanie programu komputerowego, rozwinięcie i ulepszenie autorskiego narzędzia do rozgrywek sieciowych, zasoby ludzkie to samodzielna twórcza praca Wnioskodawcy, zasoby rzeczowe to dostępne innowacyjne i najnowocześniejsze narzędzia opisane we wniosku; finansowanie po stronie Kontrahenta; innowacyjne rozwiązanie – rozwinięcie i ulepszenie autorskiego narzędzia do rozliczania rozgrywek sieciowych.

c)na czym polega systematyczność w odniesieniu do Pana działań w zakresie wykonywanych przez Pana czynności?

Odpowiedz: Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej prowadzi w sposób systematyczny prace twórcze w celu tworzenia nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy. Bez wątpienia, działalność na rzecz danego Kontrahenta polega na tworzeniu nowych zastosowań, które wcześniej w ramach działalności prowadzonej przez niego nie miały miejsca.

Jednocześnie Wnioskodawca na potrzeby niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej sygnalizuje, że:

·prowadzona działalność, jest działalnością twórczą podejmowaną w sposób systematyczny (tj. w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia) w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

Systematyczność pracy polega na podejściu do pracy w sposób uporządkowany, konsekwentny i zorganizowany. Oto kilka elementów, na których polega systematyczność pracy Wnioskodawcy:

·planowanie;

·ustalanie celów;

·dzielenie projektu na moduły – duże projekty są dzielone na mniejsze moduły, co ułatwia ich rozwijanie, testowanie i utrzymanie;

·tworzenie harmonogramu;

·utrzymywanie porządku w kodzie;

·rozwijanie umiejętności;

·stosowanie przygotowana dokumentacja;

·codzienny postęp;

·uprzedzenie przed opóźnieniami;

·samodyscyplina.

d)jakie harmonogramy w związku z tym zostały opracowane w poszczególnych latach, a które z nich zostały faktycznie zrealizowane w stosunku do jakiego nowego, ulepszonego i rozwiniętego „programu komputerowego”?

Odpowiedz: Roczny harmonogram na rok 2021 miał na celu przygotowanie autorskiego rozwiązania do rozgrywek sieciowych. Wnioskodawca przyjął metodę rozliczania się z Kontrahentem w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Metody pracy Wnioskodawcy to bowiem – analiza, synteza, indukcja i dedukcja, analogia, obserwacja, eksperyment, analiza dokumentów. Harmonogram został zrealizowany w całości.

Roczny harmonogram na rok 2022 miał na celu przygotowanie rozwinięcia i ulepszenia autorskiego rozwiązania do rozgrywek sieciowych. Wnioskodawca przyjął metodę rozliczania się z Kontrahentem miesięczne okresy rozliczeniowe. Metody pracy Wnioskodawcy to bowiem – analiza, synteza, indukcja i dedukcja, analogia, obserwacja, eksperyment, analiza dokumentów. Harmonogram został zrealizowany w całości.

5.Jakimi zasobami wiedzy dysponował Pan przed rozpoczęciem realizacji poszczególnego „programu komputerowego”?

Odpowiedz: Wnioskodawca dysponował rozbudowaną wiedzą w zakresie programowania oraz tworzenia gier komputerowych. Prace Wnioskodawcy są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie oprogramowania, tworzenia gier komputerowych i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

6.Jaki rodzaj wiedzy i umiejętności wykorzystuje i rozwija Pan w ramach opisanej we wniosku działalności?

Odpowiedź: Wnioskodawca wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę z zakresu programowania oraz produkcji gier komputerowych, a także umiejętności techniczne z zakresu programowania i produkcji gier komputerowych. Oczywiście należy wskazać, że działanie w zakresie oprogramowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

7.Przy użyciu jakich „technologii” powstają poszczególne innowacyjne rozwiązania, jakie nowe zastosowania, jakie usprawnienia odróżniają tworzone programy komputerowe od już istniejących?

Przy użyciu jakie Przy użyciu jakich „technologii” powstają poszczególne innowacyjne rozwiązania, jakie?

Odpowiedź: Narzędzie powstało i jest rozwijane w (…) stworzonym przez (…) i będzie służyło jako serwer dla asynchronicznych rozgrywek wszystkich gier tworzonych przez firmę X na komputery, konsole i urządzenia przenośne (telefony, tablety). W stosunku do dotychczasowej działalności te produkty mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług. Nowy program komputerowy lub rozwinięty jest zdecydowanie lepszy pod względem technicznym, szybszy w obsłudze, a dodatkowo należy wskazać, że powstał poprzez wykorzystanie narzędzia: (…).

Jakie nowe zastosowania, jakie usprawnienia odróżniają tworzone programy komputerowe od już istniejących?

Odpowiedź: Poniżej nowe zastosowania, usprawnienia odróżniają tworzone programy komputerowe od już istniejących:

·    optymalizacja przetwarzania danych: pod kątem szybkiego przetwarzania dużych ilości danych, co pozwala na błyskawiczne rozliczanie gier sieciowych bez względu na ich liczbę i skomplikowanie,

·    automatyzacja procesów: wprowadzenie bardziej zaawansowanej automatyzacji w procesie rozliczania, eliminując potrzebę ręcznego lub powtarzalnego działania. To przyspiesza cały proces i minimalizuje ryzyko błędów ludzkich,

·    integracja z platformami sieciowymi: ułatwia to zbieranie danych z różnych źródeł i tworzenie kompleksowych raportów rozliczeniowych,

·    zaawansowane algorytmy: program wykorzystuje zaawansowane algorytmy do analizy danych, generowania statystyk czy prognozowania, może to zapewniać bardziej precyzyjne i cenne informacje dla użytkowników,

·    personalizacja i konfigurowalność: wysoki stopień personalizacji i konfigurowalności, pozwalając użytkownikom dostosować proces rozliczeń do swoich indywidualnych potrzeb,

·    łatwość użytkowania: skoncentrowanie się na interfejsie użytkownika oraz intuicyjnym, prostym w obsłudze projekcie może znacznie poprawić komfort korzystania z programu,

·    bezpieczeństwo danych: innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych, takie jak zaawansowane szyfrowanie czy autoryzacja wielopoziomowa, może to przyciągnąć uwagę użytkowników,

·    zintegrowane Raportowanie: generuje automatycznie szczegółowe i przejrzyste raporty z wynikami rozliczeń, ułatwia to użytkownikom zrozumienie procesu i wyników,

·    wsparcie dla nowych trendów: program może dostarczać informacje na temat nowych trendów w grach sieciowych, takich jak popularność określonych gatunków czy mechanik rozgrywki, może to być cennym narzędziem dla firm planujących strategie,

·    dostępność na różnych platformach: program jest dostępny na różnych platformach, takich jak komputery, smartfony czy tablety, to zwiększa to dostępność i wygodę korzystania.

8.Na jakich rozwiązaniach wiedzowych, technicznych, technologicznych, czy programistycznych oparte były tworzone i rozwijane produkty, usługi, procesy?

Odpowiedź: Działania Wnioskodawcy są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie oprogramowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Wnioskodawca pracował na powszechnie dostępnych rozwiązaniach wiedzowych, technicznych, technologicznych, i na nich były tworzone i rozwijane produkty, usługi, procesy. Kluczowe jest jednak wskazanie, że powszechnie dostępna wiedza i dostępne na rynku rozwiązania techniczne to tylko część podstawy do pracy, ponieważ kluczowe w tym zakresie jest innowacyjne i twórcze myślenie Wnioskodawcy.

9.Czy wobec zaznaczenia w opisie sprawy, że „(…) Wnioskodawca twierdzi, że każdy ze wskazanych efektów prac stanowi utwór i jest objęty ochroną w rozumieniu art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (…)” należy rozumieć, że w każdym przypadku – tj. zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku rozwijania utworów – efekty Pana samodzielnej pracy są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Odpowiedz: Wnioskodawca jednoznacznie wskazuje, że zarówno w procesie tworzenia, wytwarzania, rozwijania, tworzenia wymagań dla nowych funkcjonalności oprogramowania, utworów, funkcjonalności – każdorazowo tworzone były są i będą, w okresie, którego dotyczy wniosek, bezpośrednio przez Wnioskodawcę programy komputerowe, do których każdorazowo przysługiwały/przysługują i będą przysługiwać Wnioskodawcy prawa autorskie, podlegające ochronie prawnej określonej w wskazanym powyżej art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

10.Czy przysługują wyłącznie Panu majątkowe prawa autorskie do tych odrębnych programów komputerowych?

Odpowiedź: Wnioskodawca wskazuje ponownie, że jest właścicielem oprogramowania, a podczas prac wykonywanych przez Wnioskodawcę tworzone są nowe kody w językach programowania i powstaje nowe prawo własności intelektualnej. Wnioskodawcy przysługują oczywiście prawa autorskie do rozwinięcia programu komputerowego, które podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11.Czy efekty Pana pracy, które nazywa Pan „programem komputerowym” zawsze, tj. zarówno w przypadku ich tworzenia, jak i rozwijania, są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

·   zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej;

·   nie są efektem pracy która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny;

·   nie są jedynie „techniczną”, a „twórczą” realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez kontrahentów?

Odpowiedź: Tak, efekty pracy, które nazywa Wnioskodawca „programem komputerowym” zawsze, tj. zarówno w przypadku ich tworzenia, jak i rozwijania, są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej; nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny; nie są jedynie „techniczną”, a „twórczą" realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez kontrahentów.

12.W związku z tym, że w opisie sytuacji faktycznej wskazuje Pan:

Wnioskodawca rozważa coroczne korzystanie z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatkową, począwszy od zeznania rocznego składanego za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku.

proszę wskazać czy dochody za przyszłe okresy (lata następne) będą uzyskiwane w takich samych okolicznościach faktycznych, jak w przedstawionych we wniosku (jeżeli nie, należy wyczerpująco przedstawić okoliczności ich uzyskiwania)?

Odpowiedź: Wnioskodawca rozważa coroczne korzystanie z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatkową, począwszy od zeznania rocznego składanego za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., a następnie rok trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., dlatego też Wnioskodawca wniósł opłatę w kwocie 320 złotych – jest to opłata za 4 pytania dotyczące 2021 roku, a następnie 2022 roku. Niniejszy wniosek nie dotyczy rok 2023, ponieważ rok ten nie został jeszcze zakończony o niewykluczone, że opis stanu faktycznego może do końca roku się zmienić.

13.Czy ponosi Pan odpowiedzialność za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż zleceniodawca/kontrahent)?

Odpowiedź: Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych czynności opisanych we wniosku oraz ich wykonywanie. Jednocześnie wskazuję, że Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

14.W jaki sposób umowy z kontrahentami regulują kwestię Pana wynagrodzenia? Czy otrzymuje Pan wynagrodzenie:

·wyłącznie z tytułu przenoszenia na kontrahenta praw do „programu komputerowego” (jeśli tak, proszę wskazać, jakie to prawa);

·także z tytułu innych czynności (jeśli tak, proszę wskazać jakich).

Odpowiedź: Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do programu komputerowego wynika z umowy i z faktur.

Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji wskazanych w umowie z Kontrahentem, zobowiązania do niekorzystania z autorskich praw osobistych, przeniesienia na Kontrahenta prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz upoważnienie do wykonywania przez Kontrahenta osobistych praw autorskich w imieniu Wykonawcy zawiera się w wynagrodzeniu Wnioskodawcy należnym z tytułu świadczenia Usług na podstawie Umowy.

Umowa z Kontrahentem obejmuje tylko czynności niezbędne do pracy w zakresie pracy nad programem komputerowym.

Odpłatne zbycie autorskich praw majątkowych do wytworzonych prac programistycznych należy zakwalifikować jako kategorię sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT.

Okresy rozliczeniowe – miesięczne okresy rozliczeniowe.

Wyodrębnienie konkretnego programu odbywa się na podstawie ustaleń z Kontrahentem, które następnie zostają przełożone na stosowne zapisy w umowie.

Umowa wskazana we wniosku reguluje tryb i zasady przenoszenia przez Wnioskodawcę na Kontrahenta praw autorskich. Jednocześnie wskazuje dokładnie w jaki sposób zostanie przekazany efekt pracy. Potwierdzeniem przeniesienia następuje w czasie ustalonym przez strony umowy, każdorazowo przeniesienie praw autorskich odbywa się zgodnie z warunkami przewidzianymi w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062), jednocześnie przeniesienie praw autorskich zostaje potwierdzone w formie pisemnej (protokół) przez Wnioskodawcę i Kontrahenta.

Wnioskodawca:

−    przenosi na Kontrahenta autorskie prawa majątkowe do każdego z Utworów lub ich części, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich istniejących w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji. Autorskie prawa majątkowe do Utworów lub ich części przechodzą na Kontrahenta z momentem ich ustalenia, lecz nie później niż z momentem udostępnienia przez Wnioskodawcę Utworu lub jego części w systemie informatycznym lub w inny, uzgodniony z Kontrahentem sposób;

−    w przypadku, gdy dany Utwór lub jego część stanowi program komputerowy Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania dla Kontrahenta takiego Utworu w każdej formie wyrażenia, w jakiej został on stworzony, w szczególności w postaci kodu źródłowego i wynikowego programu komputerowego.

Kontrahent:

Wypłaca wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji wskazanych w umowie.

Wyodrębnienie konkretnego programu odbywa się na podstawie ustaleń z Kontrahentem, które następnie zostają przełożone na stosowne zapisy w umowie.

15.Jak na gruncie poszczególnych umów z kontrahentami wygląda relacja między przeniesieniem przez Pana na kontrahenta praw do konkretnego efektu Pana pracy a upływem okresu rozliczeniowego, momentem wypłaty wynagrodzenia oraz wartością tego wynagrodzenia?

Odpowiedź: Relacja pomiędzy przeniesieniem przez Wnioskodawcę na Kontrahenta praw do konkretnego efektu pracy, a upływem okresu rozliczeniowego, momentem wypłaty wynagrodzenia oraz wartością tego wynagrodzenia, przebiega następująco: po upływnie ustalonego z Kontrahentem (i wskazanego w umowie zawartej z Kontrahentem) okresu rozliczeniowego, Wnioskodawca przenosi całość praw autorskich do przygotowanego na indywidualne zamówienie klienta projektu, który zostaje przekazany do Kontrahenta, poprzez zamieszczenie wyniku prac Wnioskodawcy w chmurowym rozwiązaniu (rozwiązania chmurowe to sposób na hostowanie aplikacji firmowych w bezpiecznym, skalowalnym i elastycznym środowisku, utrzymywanym przez firmy zewnętrzne). Kontrahent weryfikuje, po otrzymaniu od Wnioskodawcy informacji, czy efekt pracy Wnioskodawcy został zamieszczony w tzw. chmurze, następnie Wnioskodawca wystawia fakturę za przeniesienie praw autorskich, co wynika z zawartej umowy i znajduje swoje odzwierciedlenie w treści faktury, wartość wskazana na fakturze została ustalona na gruncie zawartej z Kontrahentem umowy.

16.Jak należy rozumieć sformułowanie: „Wnioskodawca ustala dochód z każdego projektu – na koniec każdego miesiąca kalendarzowego” (które sugeruje cykliczność ustalania dochodów z poszczególnych „projektów”) w kontekście okoliczności, że przenosi Pan prawa do „programów komputerowych” na kontrahentów (a więc dokonuje jednorazowych czynności, po których prawa do poszczególnych „programów” nie są już Pana składnikiem majątku wykorzystywanym w działalności gospodarczej)?

Odpowiedź: Wnioskodawca pragnie podkreślić, że jego praktyka polega na cyklicznym rozliczaniu się miesięcznie. Ponadto, co miesiąc przenoszony jest fragment kodu źródłowego programu komputerowego. To pozwala na ciągłe dostosowywanie i udoskonalanie projektu zgodnie z bieżącymi potrzebami i wymaganiami. Fragment kodu źródłowego może być uważany za część programu komputerowego. Program komputerowy to zbiór instrukcji i procedur napisanych w języku programowania, które służą do osiągnięcia określonych celów i wykonywania określonych zadań na komputerze. Kod źródłowy stanowi tekstową reprezentację tych instrukcji, które programiści piszą w odpowiednich językach programowania.

Oczywiście, kod źródłowy to tylko jeden z etapów tworzenia programu komputerowego. Po napisaniu kodu źródłowego, program jest kompilowany lub interpretowany, aby stworzyć plik wykonywalny lub kod maszynowy, który faktycznie wykonuje zadania opisane w kodzie źródłowym.

W związku z tym, jeśli w kontekście przenoszenia praw do „programów komputerowych” mówimy o przenoszeniu praw do kodu źródłowego, to jest to uzasadnione, ponieważ kod źródłowy jest integralną częścią tworzonego programu komputerowego. Rozliczanie prac twórczych w regularnych, miesięcznych okresach ma znaczący wpływ na efektywność procesu realizacji prac oraz ogólne zadowolenie kontrahenta. Taka rytmiczna metoda pozwala na utrzymanie stałego tempa postępu projektu, umożliwia bieżące monitorowanie i dostosowywanie, oraz tworzy korzystny klimat współpracy oparty na przewidywalności i dokładnym planowaniu.

17.Czy sposób „przenoszenia” ww. praw każdorazowo spełnia warunki przewidziane w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następuje z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 tejże ustawy?

Odpowiedź: Tak, sposób przenoszenia ww. praw każdorazowo spełnia warunki przewidziane w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następuje z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 tej ustawy.

18.Czy faktury, które wystawia Pan na rzecz kontrahentów wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do poszczególnych efektów Pana prac na kontrahenta? Jeśli nie, proszę by Pan wskazał dlaczego i w jaki sposób określa Pan wartość wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich?

Odpowiedź: Faktury, które Wnioskodawca wystawia na rzecz Kontrahentów nie wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do poszczególnych efektów prac (programów komputerowych) na Kontrahenta, ponieważ wynika to z decyzji biznesowej Wnioskodawcy i Kontrahenta. Wnioskodawca dokonuje takiego wydzielenia na poziomie prowadzonej na bieżąco odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji tzn. Ewidencji IP Box.

19.W jaki sposób poszczególne umowy z kontrahentami regulują kwestię sposobu (trybu, zasad) przenoszenia przez Pana na kontrahenta praw do konkretnych stworzonych przez Pana „programów komputerowych”? W jaki sposób odbywa się wyodrębnienie konkretnego „programu komputerowego” i przeniesienie praw do tego efektu Pana pracy na kontrahenta (jakie czynności realizujecie odpowiednio Pan i kontrahent)? Co potwierdza przeniesienie tych praw?

W jaki sposób poszczególne umowy z kontrahentami regulują kwestię sposobu (trybu, zasad) przenoszenia przez Pana na kontrahenta praw do konkretnych stworzonych przez Pana „programów komputerowych”?

Odpowiedź: Tryb – automatyczny rozumiany jako automatyczne przeniesienie przez Wnioskodawcę praw na Kontrahenta, po zamieszczeniu w systemie chmurowym.

Odpowiedź: Zasady przenoszenia przez Wnioskodawcę na Kontrahenta praw do konkretnych stworzonych przez Pana „programów komputerowych” – zostały określone na gruncie umowy, której stroną jest Wnioskodawca i Kontrahent, wskazują one na dochowanie przez strony należytej staranności w kwestii przenoszenia konkretnego programu komputerowego – zgodnie z wytycznymi wskazanymi w umowie oraz w umówionym na gruncie umowy czasie. Zgodnie z należytą starannością Strony wykonują następujące czynności: Kontrahent starannie zamieszcza w systemie chmurowym w umówionym na gruncie umowy terminie efekt swojej pracy, za co zgodnie treścią zawartej umowy otrzymuje od Kontrahenta wynagrodzenie.

W jaki sposób odbywa się wyodrębnienie konkretnego „programu komputerowego” i przeniesienie praw do tego efektu Pani pracy na Kontrahenta Jakie czynności realizujecie odpowiednio Pani i Kontrahent)?

Odpowiedź: Wyodrębnienie konkretnego programu komputerowego odbywa się poprzez zamieszczenie go na nośniku Kontrahenta, a zatem w systemie chmurowym.

Wnioskodawca w ramach wyodrębnienia konkretnego „programu komputerowego” i przeniesienie praw do efektu pracy realizuje następujące czynności: zamieszcza efekty swojej pracy w systemie chmurowym, następnie informuje o zamieszczeniu swoich prac Kontrahenta, a w końcowym etapie wysyła fakturę, wszystkie czynności zostały opisane w umowie, której stroną jest Wnioskodawca i Kontrahent.

Kontrahent w ramach wyodrębnienia konkretnego „programu komputerowego” i przeniesienie praw do efektu pracy realizuje następujące czynności: odbiera od Wnioskodawcy efekty pracy, następnie po otrzymaniu faktury dokonuje płatności.

Co potwierdza przeniesienie tych praw?

Odpowiedź: Potwierdzeniem przeniesienia praw jest zamieszczenie efektu prac w systemie chmurowym, a następnie wystawienie faktury przez Wnioskodawcę i odpowiednie opisanie przedmiotu faktury. Tak wskazane ujęcie dotyczące przeniesienia praw zostało opisane w umowie, której stroną jest Wnioskodawca i Kontrahent.

20.O jakich konkretnie wydatkach mowa jeśli wskazuje Pan, że ponosi koszt licencji? Proszę o wskazanie, w formie katalogu zamkniętego, wszystkich wydatków zaliczanych przez Pana do tej kategorii wydatków. Ponadto, proszę wyjaśnić, czy zakupiona licencja stanowi nabycie, o którym mowa w lit. b, c i d wskaźnika nexus (art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), tj.:

−     nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w literze d art. 30ca ust. 4, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

−     nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w literze d art. 30ca ust. 4, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

−     nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?

Odpowiedź: Od sierpnia 2021 roku zakup Unity Pro od (…) – to podstawowe narzędzia do pracy Wnioskodawcy, bez tych narzędzi Wnioskodawca nie może wykonywać swojej działalności, został zakupiony na potrzeby projektów opisanych we wniosku, a zatem projektów, które spełniają przesłanki do uznania ich za projekty badawczo-rozwojowe (Wnioskodawca po raz kolejny wskazuje, że w tym zakresie oczekuje na odpowiedź po stronie Organu).

Zakupiona licencja nie stanowi nabycia, o którym mowa w lit. b, c id wskaźnika nexus (art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), lecz nabycie, o którym mowa w literze „a” art. 30ca ust 4: wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a.prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b.nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c.nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d.nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

21.O jakich konkretnie wydatkach mowa jeśli wskazuje Pan, że ponosi koszt na gry komputerowe/konsolowe? Proszę o wskazanie, w formie katalogu zamkniętego, wszystkich wydatków zaliczanych przez Pana do tej kategorii wydatków. Należy także wyjaśnić do czego będą służyć i jak wykorzysta Pan zakupione gry w prowadzonej przez Pana działalności?

Odpowiedź: (...).

Jaki jest funkcjonalny związek poszczególnych wydatków z Pana trzeciego pytania z poszczególnymi działaniami, które traktuje Pan jako konkretne prace rozwojowe lub badania naukowe. Nie wyjaśniała Pan powiązania poszczególnych kosztów z konkretnymi działaniami, które Pan prowadził albo prowadzi jako konkretne prace rozwojowe albo badania naukowe)?

Odpowiedź: Jest to podstawowe narzędzia do pracy Wnioskodawcy, bez tych narzędzi Wnioskodawca nie może wykonywać swojej działalności, został zakupiony na potrzeby projektów opisanych we wniosku, a zatem projektów, które spełniają przesłanki do uznania ich za projekty badawczo-rozwojowe (Wnioskodawca poraź kolejny wskazuje, że w tym zakresie oczekuje na odpowiedź po stronie Organu). Koszt zakupu gier (planszowych i komputerowych) jest niezbędny nie tylko na potrzeby poznania rozwiązań oferowanych przez konkurencję, weryfikacji trendów na rynku gamingowym ale przede wszystkim do rozwoju umiejętności przez Wnioskodawcę.

22.O jakich konkretnie wydatkach mowa jeśli wskazuje Pan, że ponosi koszt na akcesoria do laptopa? Proszę o wskazanie, w formie katalogu zamkniętego, wszystkich wydatków zaliczanych przez Pana do tej kategorii wydatków.

Odpowiedź: Myszka, klawiatura zewnętrzna, słuchawki; kable, zasilacz.

23.Jaki jest funkcjonalny związek poszczególnych wydatków z Pana trzeciego pytania z poszczególnymi działaniami polegającymi na tworzeniu i rozwijaniu „programów komputerowych”?

Odpowiedź: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która skupiona jest nawytwarzaniu, rozwijaniu programów komputerowych. Wnioskodawca ponosi następujące wydatki w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów:

A.Sprzęt komputerowy (tablet, laptop wraz z akcesoriami akcesoria oraz monitory, telewizory – do testów gier i narzędzi) – do programowania i obsługi firmy; konsole (Xbox, playstation etc) – wszystkie gry, nad którymi pracuje Wnioskodawca zostają również wydawane na konsole, których architektura różni się od komputerowej i wymagany jest dodatkowy sprzęt; urządzenia sieciowe (switche, routery) – aby zapewnić sprawne działanie wszystkich spiętych urządzeń sieciowych.

Związek kosztu sprzętu komputerowego z konkretnymi pracami rozwojowymi jest kluczowy, bowiem koszty poniesione przez Wnioskodawcę są ściśle związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, bowiem stanowią podstawowe narzędzie pracy i bez tych narzędzi, wykonywanie pracy przez Wnioskodawcę byłoby niemożliwe. Sprzęt został zakupiony przez Wnioskodawcę do wykonywania opisanej we wniosku działalności, która to działalność spełnia przesłanki uznania jej za kwalifikujące się do skorzystania z preferencji IP Box. Wnioskodawca wskazuje na bezpośredni związek wydatków poniesionych w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia źródła przychodów z projektami opisanymi we wniosku. Sprzęt komputerowy to podstawowe narzędzie to tworzenia programu komputerowego, bez niego Wnioskodawca nie ma możliwości wykonywania swojej pracy.

B.Koszt licencji – licencja roczna na (...), odnawiana co roku – wszystkie gry, nad którymi pracuje Wnioskodawca powstają na systemie (...), jest to silnik do tworzenia gier. W 2023 roku możliwe dodatkowe licencje za użycie narzędzi do obsługi konsol od producentów – niektóre narzędzia obsługujące(...) konsolowe mogą być dodatkowo płatne w zależności od potrzebnych funkcji (aplikacje ...). Jest to narzędzie niezbędne do prawidłowej pracy Wnioskodawcy i wykonywania bieżących zadań dotyczących projektów opisanych we wniosku.

Związek kosztu licencji z konkretnymi pracami rozwojowymi jest kluczowy, bowiem licencja stanowi silnik do tworzenia gier, bez tego narzędzia praca, nawet w podstawowym zakresie nie byłaby możliwa. Jest to narzędzie niezbędne do prawidłowej pracy Wnioskodawcy i wykonywania bieżących zadań dotyczących projektów opisanych we wniosku.

C.Koszt związany z użytkowaniem samochodu – w szczególności koszty napraw, koszty związane z zakupem paliwa oraz koszt ubezpieczenia samochodu.

Związek kosztu użytkowania samochodu z konkretnymi pracami rozwojowymi polega na umożliwieniu zaprezentowania na spotkaniach z klientem przygotowanych wyników prac Wnioskodawcy, umożliwia jednocześnie dotarcie do Kontrahenta, w celu zaprezentowania wyników pracy; możliwość zakupu i dostarczenia niezbędnego sprzętu do realizacji usługi oraz bezpieczny transport sprzętu służącego do pracy, a w konsekwencji wyniki prac Wnioskodawcy pozostają zabezpieczone przed możliwą utratą.

D.Usługi telekomunikacyjne (telefonia i Internet oraz koszt zakupu telefonu) – opłaty za internet zapewnią Wnioskodawcy szybkie i stabilne łącze, które to jest wręcz nieodzowne w dzisiejszej pracy m.in. umożliwia zdalny kontakt (podobnie jak opłata za telefon) z klientem lub innymi informatykami, pozwala na znalezienie informacji na temat powstałych błędów, szybkie dzielenie się efektami swojej pracy. Również dzięki niniejszemu wydatkowi Wnioskodawca ma dostęp do wszelakich źródeł wiedzy, np. dokumentacji, publikacji, materiałów konferencyjnych. Nie można zapominać, że stałe łącze otwiera Wnioskodawcy przestrzeń do zdobywania nowej wiedzy, klientów czy przekazywania owoców swojej pracy. W świetle powyższego Wnioskodawca zmuszony jest do zapewnienia łączności sprzętu komputerowego i elektronicznego z siecią internetową. Abonament telefoniczny umożliwia konsultację z kontrahentami, co służy dostosowaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta i jego oczekiwań.

Związek usługi telekomunikacyjnej z konkretnymi pracami rozwojowymi polega na dostępie do wszelakich źródeł wiedzy, np. dokumentacji, publikacji, materiałów konferencyjnych, które służą bezpośrednio realizacji fazy rozwojowej, bowiem stanowią podstawę do pracy jako źródło wiedzy i inspiracji dla Wnioskodawcy. Jednocześnie Wnioskodawca sygnalizuje, że bez poniesienia niniejszego kosztu prace rozwojowe nie byłby możliwe.

24.Czy którekolwiek z opisanych wydatków, których dotyczy Pana trzecie pytanie były lub są ponoszone wyłącznie w celu prowadzenia przez Pana działań polegających na tworzeniu i rozwijaniu „programów komputerowych”?

Odpowiedz: Tak – poniżej Wnioskodawca wskazuje listę wydatków, które były lub są ponoszone wyłącznie w celu prowadzenia przez niego działań polegających na tworzeniu i rozwijaniu „programów komputerowych”. Są to wydatki zaliczane do litery a wskaźnika nexus, a zatem:

Koszt zakupu sprzętu komputerowego (tablet, laptop wraz z akcesoriami akcesoria oraz monitory, telewizory – do testów gier i narzędzi) – do programowania i obsługi firmy; konsole (Xbox, playstation etc) – wszystkie gry, nad którymi pracuje Wnioskodawca zostają również wydawane na konsole, których architektura różni się od komputerowej i wymagany jest dodatkowy sprzęt; urządzenia sieciowe (switche, routery) – aby zapewnić sprawne działanie wszystkich spiętych urządzeń sieciowych, koszty poniesione przez Wnioskodawcę są ściśle związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, bowiem stanowią podstawowe narzędzie pracy i bez tych narzędzi, wykonywanie pracy przez Wnioskodawcę byłoby niemożliwe. Sprzęt został zakupiony przez Wnioskodawcę do wykonywania opisanej we wniosku działalności, która to działalność spełnia przesłanki uznania jej za kwalifikujące się do skorzystania z preferencji IP Box. Wnioskodawca wskazuje na bezpośredni związek wydatków poniesionych w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia źródła przychodów z projektami opisanymi we wniosku.

Koszt licencji – licencja roczna na (...), odnawiana co roku – wszystkie gry, nad którymi pracuje Wnioskodawca powstają na systemie (...), jest to silnik do tworzenia gier. W 2023 roku możliwe dodatkowe licencje za użycie narzędzi do obsługi konsol od producentów – niektóre narzędzia obsługujące (...) konsolowe mogą być dodatkowo płatne w zależności od potrzebnych funkcji (aplikacje ...). Jest to narzędzie niezbędne do prawidłowej pracy Wnioskodawcy i wykonywania bieżących zadań dotyczących projektów opisanych we wniosku.

Koszt związany z użytkowaniem samochodu – w szczególności koszty napraw, koszty związane z zakupem paliwa oraz koszt ubezpieczenia samochodu – bezpośrednie powiązania koszty polega na możliwości dotarcia do Kontrahenta, w celu zaprezentowania wyników pracy.

Koszt usługi telekomunikacyjnej (telefonia i Internet oraz koszt zakupu telefonu) – opłaty za internet zapewnią Wnioskodawcy szybkie i stabilne łącze, które to jest wręcz nieodzowne w dzisiejszej pracy m.in. umożliwia zdalny kontakt (podobnie jak opłata za telefon) z klientem lub innymi informatykami, pozwala na znalezienie informacji na temat powstałych błędów, szybkie dzielenie się efektami swojej pracy. Również dzięki niniejszemu wydatkowi Wnioskodawca ma dostęp do wszelakich źródeł wiedzy, np. dokumentacji, publikacji, materiałów konferencyjnych. Nie można zapominać, że stałe łącze otwiera Wnioskodawcy przestrzeń do zdobywania nowej wiedzy, klientów czy przekazywania owoców swojej pracy. W świetle powyższego Wnioskodawca zmuszony jest do zapewnienia łączności sprzętu komputerowego i elektronicznego z siecią internetową. Abonament telefoniczny umożliwia konsultację z kontrahentami, co służy dostosowaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta i jego oczekiwań.

25.W jaki sposób, według jakich kryteriów przyporządkowuje Pan poszczególne wydatki z Pana trzeciego pytania do działań działań polegających na tworzeniu i rozwijaniu przez Pana „programów komputerowych”? Czy zawsze zalicza Pan do wskaźnika nexus wszystkie wydatki, jakie przypisuje Pan do kosztów uzyskania przychodów z konkretnego „programu komputerowego”? Czy stosuje Pan inne zasady przyporządkowania wydatków do wskaźników nexus? (jeśli tak, proszę wyjaśnić te zasady).

Odpowiedź: Ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki, które są przedmiotem zapytania są kosztem uzyskania przychodu funkcjonalnie związanym z przychodami osiąganymi z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do powstania takiego przychodu.

Kryterium stosowane przez Wnioskodawcę to kryterium procentowe. Na tym etapie Wnioskodawca zalicza, w ramach prowadzonej ewidencji oraz stosownie do ewidencji kalkulacji wskaźnika nexus, 100% wskazanych w ramach wniosku o wydanie interpretacji ponoszonych w ramach prowadzonej działalności kosztów. Wydatki opisane we wniosku o wydanie interpretacji zaliczane są do litery „a” wskaźnika nexus.

Czy zawsze zalicza Pan do wskaźnika nexus wszystkie wydatki, jakie przypisuje Pan do kosztów uzyskania przychodów z konkretnego „programu komputerowego"?

Odpowiedź: Tak.

Czy stosuje Pan inne zasady przyporządkowania wydatków do wskaźników nexus? (jeśli tak, proszę wyjaśnić te zasady).

Odpowiedź: Nie.

W ramach uzupełnienia Wnioskodawca wskazuje.

Jednocześnie wymienione koszty uzyskania przychodu ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej uznawane są za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 wzw. z art. 30ca ust. 5 ustawy oPIT, tj. wydatki bezpośrednio związane z wytworzeniem poszczególnych praw własności intelektualnej.

Wydatki wskazane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej były i są ponoszone wyłącznie w celu prowadzenia przez Wnioskodawcę konkretnych prac rozwojowych albo badań naukowych w rozumieniu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Prowadzona przez Wnioskodawcę ewidencja wyodrębnia każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Prowadzona ewidencja pozwala wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z działalności gospodarczej pochodzą z przeniesienia praw autorskich do Oprogramowania wytworzonego przez Niego. W wyniku czego wymienione koszty uzyskania przychodu ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej uznawane są za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, tj. wydatki bezpośrednio związane z wytworzeniem poszczególnych praw własności intelektualnej. Wnioskodawca zwraca uwagę na fakt, że mnożnik Nexus oblicza oddzielnie dla dochodów z poszczególnych programów komputerowych, w związku z czym ustala On odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność opisywaną we wniosku związaną z danym prawem przy zastosowaniu powyżej przedstawionego mechanizmu.

Wymienione koszty uzyskania przychodu ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej uznawane są za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, tj. wydatki bezpośrednio związane z wytworzeniem poszczególnych praw własności intelektualnej.

Przyjęta metodyka kalkulacji:

W pierwszej kolejności Wnioskodawca stara się ustalić dochód z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej poprzez odjęcie od przychodów kosztów uzyskania przychodu. W drugiej kolejności Wnioskodawca ustala poszczególne kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poprzez przemnożenie uzyskanego dochodu przez wskaźnik, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

Ewidencja: Wnioskodawca stosownie do czasu (dat) wskazanych w zakresie poszczególnych projektów prowadzi na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową Ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o PIT.

W związku z tym, że przepisy nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji, sporządzana jest ona elektronicznie. Potwierdza ona uzyskane przychody oraz poniesione wydatki dotyczące poszczególnych (i szczegółowo opisanych w niniejszym wniosku) projektów, na koniec danego okresu rozliczeniowego (miesiąc). Zestawienie to obejmuje przychody i wydatki od początku realizacji Projektu, do końca danego miesiąca kalendarzowego. W prowadzonej Ewidencji zostaje wskazany tzw. współczynnik IP BOX.

Wnioskodawca wyodrębnił poszczególne projekty w prowadzonej Ewidencji. W odniesieniu do każdego z nich Wnioskodawca ewidencjonuje przychody oraz odpowiadające im koszty, ze wskazaniem stosownych dokumentów, stanowiących potwierdzenie realizowanej usługi/prac wykonywanych w danym projekcie danych kontrahenta – nr dokumentu, data sprzedaży, data faktury, kwota z faktury. Wnioskodawca ustala dochód z każdego projektu – na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Równolegle, na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc) w prowadzonej Ewidencji, Wnioskodawca wyodrębnia koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT i uwzględnia je we wzorze w celu ustalenia wysokości tzw. wskaźnika Nexus, a następnie oblicza podstawę opodatkowania preferencyjną 5% stawką. Każdy z projektów wskazanych we wniosku został również opisany w ewidencji. Wnioskodawca zamierza zsumować obliczone według powyżej przedstawionego sposobu ewidencji kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągnięte w roku podatkowym, których to suma powinna stanowić podstawę opodatkowania preferencyjną 5% stawką podatku zgodnie ze wspomnianym już art. 30ca ust. 3 ustawy o PIT. Wnioskodawca rozważa coroczne korzystanie z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatkową, począwszy od zeznania rocznego składanego za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

26.Od kiedy (dokładnie) prowadzi Pan odrębną ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (proszę wskazać datę – dd-mm-rrrr)?

Odpowiedź: Wnioskodawca prowadzi na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję: od 21 czerwca 2021 r. (data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej).

27.Czy w odrębnej ewidencji na bieżąco wyodrębnia/będzie wyodrębniał Pan przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (stratę) przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

Odpowiedź: Wnioskodawca wskazuje, że w odrębnej ewidencji wyodrębnia każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej (prawo autorskie do wytworzonego bezpośrednio przez programu komputerowego); wyodrębnia przychody i koszty uzyskania przychodów oraz dochód (stratę), przypadające na każde prawo autorskie do programu komputerowego; wyodrębnia koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na ww. każde prawo autorskie do programu komputerowego, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Wnioskodawca stosowanie do czasu (dat) wskazanych w zakresie poszczególnych projektów prowadzi na bieżąco odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółowa Ewidencje, o której mowa w art. 30cb ustawy o PIT, w konsekwencji do każdego od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., następnie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz od 1 stycznia 2022 r. i zamierza kontynuować prowadzenie ewidencji do 31 grudnia 2022 r.

28.O jakiej „odpowiedniej metodyce alokacji” mowa jest w pytaniu nr 3? Czy stosowany jest klucz przychodowy, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź: Wskazane we wniosku koszty są lokowane na poszczególne projekty opisanym we wniosku (poszczególne gry (…).) kluczem alokacji, jakim jest klucz przychodowy.

Jeżeli charakter danego kosztu pozwala na bezpośrednie przyporządkowanie go do danego projektu, to koszt ten stanowi koszt tego projektu w całości (n. Kryterium przyporządkowania stanowi to czy dany wydatek jest wykorzystywany tylko w jednym projekcie (KPWI), czy też w kilku/wielu projektach).

29.Czy przyjęta „metodyka alokacji” (prawdopodobnie sposób alokacji kosztów – klucz podziału kosztów wskazany w pytaniu nr 3) stosowany jest wyłącznie w przypadku, gdy z obiektywnych przesłanek wynika, że właściwe przypisanie określonej kategorii kosztu (kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) z konkretnym przychodem z danego kwalifikowanego IP nie jest możliwe w danym stanie faktycznym (dany koszt dotyczy wielu źródeł oraz wielu kwalifikowanych IP i nie ma możliwości zastosowania właściwej metodologii jego przypisania, tj. takiej, która będzie odzwierciedlać adekwatne „powiązanie” odpowiedniej części danego kosztu służącego wyliczeniu wskaźnika nexus, z przychodami z konkretnego kwalifikowanego IP)?

Odpowiedź: Tak

Pytania

1.Czy zdaniem Organu Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował zakres swoich prac (które jak już wskazano w opisie stanu faktycznego należy rozumieć jako: całość prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej), jako działalność stanowiącą działalność rozwojową, o której mowa w art. 30ca ustawy o PIT w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o PIT?

2.Czy odpłatne przeniesienie prawa autorskiego w ramach całości prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności stanowi sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT, wobec czego Wnioskodawca osiąga dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ustawy o PIT?

3.Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności na:

Koszt zakupu sprzętu komputerowego;

Koszt licencji;

Koszt związany z użytkowaniem samochodu;

Koszt usługi telekomunikacyjnej;

Koszt zakupu gier komputerowych/konsolowych

w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, przy zachowaniu odpowiedniej metodyki alokacji, należy uznać za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, zgodnie z art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, celem wyliczenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?

4.Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym możliwe jest zastosowanie stawki opodatkowania 5% do osiągniętego dochodu z praw własności intelektualnej, wyliczonego zgodnie z art. 30ca ustawy o PIT, począwszy od zeznania za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.?

Pana stanowisko w sprawie

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania numer 1

W pierwszej kolejności Wnioskodawca wskazuje, że treść art. 30ca ustawy o PIT przewiduje 5% preferencyjne opodatkowanie działalności badawczo-rozwojowej. Artykuł 5a pkt 38 ustawy o PIT normuje działalność badawczo-rozwojową jako: działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działalność Wnioskodawcy spełnia przesłanki uznania jej za działalność rozwojową, dodatkowo za taką kwalifikacją przemawiają:

A.nowatorskość i twórczość:

Wnioskodawca podejmuje działania na indywidualne zlecenie i zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z każdym z Kontrahentów, kluczowe w pracy Wnioskodawcy jest zwiększenie innowacyjności rozwiązań, nad którymi pracuje Wnioskodawca (na zlecenie indywidualnego Kontrahenta);

B.nieprzewidywalność:

Kontrahenci, z którymi Wnioskodawca planuje wytworzenie całkowicie nowego rozwiązania, którego skutek został ogólnie określony w trakcie indywidualnych ustaleń z Kontrahentem, niemniej powstaje absolutnie nowe rozwiązanie, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta;

C.metodyczność:

Działalność Wnioskodawcy prowadzona jest w sposób systematyczny;

D.możliwość przeniesienia lub odtworzenia:

W ramach wykonywanej bezpośrednio działalności gospodarczej, następuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do powstałego rozwiązania na Kontrahenta, co nierozerwalnie wiąże się z koniecznością jego odtworzenia.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje na brzmienie art. 5a pkt 40 ustawy o PIT, zgodnie z którym pojęcie „prace rozwojowe” oznaczają prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wnioskodawca prowadzi działalność twórczą obejmującą prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań – wytwarza nowe, nieistniejące wcześniej funkcjonalności na podstawie posiadanej specjalistycznej wiedzy, które wpływają przede wszystkim na innowacyjność wykonywanych działań, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane w zakresie wykonywanych prac, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wnioskodawca wykorzystuje w swojej pracy własną inwencję twórczą oraz korzysta z posiadanej przez siebie specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Należy podkreślić, że prace wykonywane przez Wnioskodawcę mają na celu ulepszenie lub rozwinięcie już istniejących rozwiązań lub stworzenie zupełnie nowych funkcjonalności niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej. Jak wskazano w Objaśnieniu Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącym preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej (IP BOX), twórczą działalność Wnioskodawcy odnosić należy nie do praktyki gospodarczej sensu largo, a do praktyki gospodarczej danego podmiotu, co ma miejsce w praktyce, w ramach wykonywanych usług przez Wnioskodawcę.

Wspomniana twórczość odnosi się również do przejawu Jego działalności podlegającej ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ochrona ta obejmuje również fragmenty utworu i utwory w wersji nieukończonej.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność prowadzona przez Wnioskodawcę to działalność rozwojowa.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

Zgodnie z brzmieniem art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT, Wnioskodawca wskazuje na zamknięty katalog praw własności intelektualnych, z których dochód może zostać objęty preferencyjnym 5% opodatkowaniem. Kluczowe jest jednak wskazanie, że autorskie prawo do programu komputerowego stanowi jedno z praw własności intelektualnych wskazanych w tym artykule w ust. 2 pkt 8.

Wspomniany przepis w zakresie „kwalifikowanego” prawa własności intelektualnej, wskazuje na dwa kryteria:

przedmiot ochrony jest wytworzony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej oraz

prawo własności intelektualnej podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Artykuł 74 ustawy o PAIPP kwalifikuje programy komputerowe jako utwory będące przedmiotem jego ochrony z momentem ich wytworzenia, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych, w konsekwencji należy wskazać, że oprogramowanie stanowi przedmiot ochrony praw autorskich.

W ocenie Wnioskodawcy, prawo autorskie powstałe w ramach prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście opisanej we wniosku działalności zalicza się do kwalifikowanych praw własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT, gdyż jest ono wymienione w zamkniętym katalogu praw własności intelektualnych sprecyzowanych w tym przepisie, jednocześnie podlega ochronie na podstawie ustawy o PAIPP, a jego przedmiot został wytworzony przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Niego działalności opisanej we wniosku, która zdaniem Wnioskodawcy stanowi działalność rozwojową.

Dochodem z kwalifikowanego IP, zgodnie treścią z art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT, jest osiągnięty przez podatnika w ciągu roku podatkowego dochód:

z opłat lub należności wynikających z umów licencyjnych, dotyczących kwalifikowanego IP;

ze sprzedaży kwalifikowanego IP;

z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym w postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej będziemy mieli do czynienia przy spełnieniu łącznie trzech warunków:

przedmiot ochrony jest wytworzony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej oraz

należy do jednej z kategorii (wskazanych powyżej) wymienionych w katalogu w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT;

podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Zgodnie z postanowieniami indywidualnej umowy współpracy w ramach wykonywanych usług przenoszone są przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta wytworzone zgodnie z zamówieniem prace programistyczne oraz majątkowe prawa autorskie do prac programistycznych. W zamian za wykonane usługi Wnioskodawca otrzymuje umówione wynagrodzenie.

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne zbycie autorskich praw majątkowych do wytworzonych prac programistycznych należy zakwalifikować jako kategorię sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy wytwarzane przez Niego prawa autorskie stanowią kwalifikowane IP, umożliwiające skorzystanie z preferencji podatkowej tzw. IP Box.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania numer 3

Zgodnie z art. 30ca ust. 4 i 5 ustawy o PIT, wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru: (a+b) x 1,3 / a+b+c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a.prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b.nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c.nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d.nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Do powyższych kosztów nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Zgodnie z treścią art. 30ca ust. 6 ustawy o PIT, w przypadku, gdy wartość wskaźnika, o którym mowa powyżej, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1. Dodatkowo w przypadku, gdy Wnioskodawca nie nabywa wyników prac badawczo-rozwojowych ani kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wskaźnik ten będzie wynosić 1 w momencie, gdy Wnioskodawca osiągnie dochód.

Prawa autorskie do zrealizowanych i zleconych prac programistycznych są następnie przenoszone w ramach wykonania umowy zawartej z indywidualnym Kontrahentem.

W związku z wykonywaną przez Wnioskodawcę działalnością ponosi On wydatki na:

Koszt zakupu sprzętu komputerowego;

Koszt licencji;

Koszt związany z użytkowaniem samochodu;

Koszt usługi telekomunikacyjnej;

Koszt zakupu gier komputerowych/konsolowych.

Powyższe wydatki są kosztami w rozumieniu art. 22 w zw. z art. 23 ustawy o PIT i mają na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów – tj. prowadzonej przez Niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone wskazane powyżej wydatki w zakresie, w jakim przeznaczane są na zrealizowanie przedmiotu umowy z każdym z Kontrahentów (a zatem wykonanie prac programistycznych), należy uznać za koszty faktycznie poniesione na prowadzoną bezpośrednio przez Niego działalność, stanowiącą Jego zdaniem (jak już zostało wskazane wcześniej we wniosku) działalność rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej – lit. a we wskaźniku Nexus (zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4

Zgodnie z treścią art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT, „Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania”.

Spełnienie tych przesłanek powoduje, że po zakończeniu roku podatkowego podatnik ma prawo do skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego w stosunku do dochodów związanych ze sprzedażą kwalifikowanego IP.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca spełnia wszystkie przesłanki do zastosowania 5% preferencyjnej stawki podatku dochodowego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 5a pkt 6 tejże ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a)wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a)odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

b)są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

c)wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W związku z tym, że przepisy dotyczące IP Box odnoszą się do działalności badawczo-rozwojowej, należy także przytoczyć definicje, które wynikają w tym zakresie z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),

b)badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych oznacza to: prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 tej ustawy:

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast zgodnie art. 4 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że realizuje Pan usługi związane z wytwarzaniem oprogramowania. Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza skupiona jest na wytwarzaniu, rozwijaniu programów komputerowych. Natomiast, w ramach wykonywanej przez Pana działalności oraz współpracy ze Spółką programuje Pan mechaniki do nowych i adaptowanych gier, a także zajmuje się Pan elementami portowania gier komputerowych oraz działalność w zakresie game designu. Pana zadaniem jest stworzenie autorskiego narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla gier (…). Efektem Pana pracy są: prace programistyczne, które stanowią podstawowy (stały) element na potrzeby wszystkich zamówień, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem kontrahenta. Realizuje Pan projekty począwszy od etapu analizy potrzeb Kontrahenta, poprzez projektowanie, implementację, testy, wdrożenie oraz asystę. W dalszych etapach świadczone są usługi wsparcia technicznego i modernizacji wdrożonych systemów. Zlecenia realizowane przez Pana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie są wykonywane pod kierownictwem. Metody, które Pan stosuje w swojej pracy to – analiza, synteza, indukcja i dedukcja, analogia, obserwacja, eksperyment, analiza dokumentów. Prowadził Pan prace samodzielnie, nie współpracował z zespołem Kontrahenta. Projekty wytwarzane przez Pana w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Pana działalności gospodarczej, w ramach współpracy z Kontrahentem, są bowiem rezultatem Pana własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej i stanowią utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W uzupełnieniu wniosku skazał Pan, że wszystkie systemy, projekty, funkcjonalności, rozwiązania, oprogramowania, utwory, efekty to programy komputerowe, które są tworzone i rozwijane bezpośrednio przez Pana. Wskazał Pan przyjęty tok myślenia, w momencie posługiwania się we wniosku o wydanie interpretacji poszczególnymi określeniami:

·„systemy” (programistyczne) – określenie dotyczy narzędzia optymalnego i innowacyjnego, umożliwiającego sprawną obsługę rozgrywek gry (…);

·„projekty” (programistyczne) – to prace programistyczne realizowane na zlecenie/zamówienie Kontrahenta, zatem Spółka X – projekt (…) i projekt (…);

·„funkcjonalności” programu komputerowego – określenie dotyczy usprawnienia prac programistycznych związanych z przygotowaniem przez Wnioskodawcę programów komputerowych, pozwoliła na wdrożenia narzędzia optymalnego i innowacyjnego, umożliwiającego sprawną obsługę rozgrywek gry  (…).;

·„rozwiązania” (programistyczne) – przygotowanie autorskiego narzędzia optymalnego i innowacyjnego, umożliwiającego sprawną obsługę rozgrywek gry (…)., są to również prace programistyczne;

·„oprogramowania” (komputerowe) – podobnie jak projekty to prace programistyczne realizowane na zlecenie/zamówienie Kontrahenta, zatem Spółka X;

·„utwory” (programu komputerowe, będące wynikiem prac programistycznych) –programy komputerowe na gruncie Prawa autorskiego definiujemy jako utwór (jeśli spełnia przesłanki uznania go za utwór, zgodnie przesłankami przewidzianymi w ustawie o prawie autorskim);

·„efekty” – zrealizowane/gotowe do przekazania prace programistyczne, które stanowią podstawowy (stały) element na potrzeby wszystkich zamówień, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem kontrahenta.

Podkreślił Pan, że mimo stosowania różnych form nazewnictwa, to wszystkie powyższe określenia dotyczą Pana prac programistycznych, zmierzających do powstania programu komputerowego.

Na wstępie trzeba podkreślić, że z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszenia istniejących produktów/usług. Wobec powyższego ocena czy prowadzone przez Pana prace programistyczne stanowią działalność badawczo-rozwojową dokonana zostanie w kontekście wskazanych przez Pana efektów tych prac (programów opisanych we wniosku).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność – zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy – mający na celu tworzenie, tworzyć – powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że „ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia”. Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

W opisie sprawy wskazał Pan, że specyfika pracy wymaga od Pana dużej, szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy. Wskazał Pan, że nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności dotyczące narzędzi i istniejących programów w celu wytworzenia nowych, ulepszonych zastosowań. W stosunku do dotychczasowej działalności te produkty mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług. W wyniku prowadzonych prac, zaprojektował i stworzył Pan nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, który oferuje, w swojej działalności gospodarczej. Prace zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem. Efektem były lub będą ulepszone wersje/funkcjonalności oprogramowania. Wyniki prac mają formę kodu źródłowego, który będzie wykorzystywany na potrzeby projektów, które zostały opisane we wniosku. Efektem pracy są: prace programistyczne, które stanowią podstawowy (stały) element na potrzeby wszystkich zamówień, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem kontrahenta.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że nowy program komputerowy zdecydowanie różni się od rozwiązań już istniejących, już funkcjonujących, ponieważ został stworzony na indywidualne zamówienie, na potrzeby prac nad unikatowym produktem. W stosunku do dotychczasowej działalności te produkty mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług. Nowy program komputerowy lub rozwinięty jest zdecydowanie lepszy pod względem technicznym, szybszy w obsłudze, a dodatkowo należy wskazać, że powstał poprzez wykorzystanie narzędzia: (…). Nowa koncepcja polegała na stworzeniu autorskiego narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla powyższych gier i wszystkich przyszłych gier firmy X. Nie ma takiego samego/podobnego rozwiązania na rynku, jest to Pana autorskie rozwiązanie, które zostało stworzone na potrzeby gry (…).

Wskazał Pan aspekty oryginalności programu komputerowego:

·nowa funkcjonalność: program oferuje nowe, innowacyjne funkcje lub możliwości, które nie są dostępne w innych programach,

·unikalny interfejs użytkownika: intuicyjny i wyjątkowy interfejs użytkownika,

·efektywność i wydajność: program działa znacznie szybciej, wydajniej i mniejszym zużyciem zasobów niż konkurencyjne rozwiązania,

·adaptacja do nowych urządzeń,

·lepsze wykorzystanie danych: program wykorzystuje dane w bardziej efektywny sposób do analizy i generowania przydatnych informacji,

·optymalizacja działania: programu działa w sposób bardziej optymalny pod kątem szybkości, zużycia energii lub pamięci.

Zatem prowadzona przez Pana działalność w zakresie tworzenia wymienionych programów komputerowym ma twórczy charakter.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN, słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo „systematyczny” występuje w sformułowaniu „podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny”, a więc odnosi się do „działalności”, czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium „systematyczności” danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

W przedstawionym opisie sprawy stwierdził Pan, że prowadzona działalność, jest działalnością twórczą podejmowaną w sposób systematyczny (tj. w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia) w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W zakresie Pana zadań nie ma zadań rutynowych, powtarzalnych. Usługi świadczone przez Pana realizowane są rzetelnie i terminowo.

Z uzupełnienia wynika, że systematyczność pracy polega na podejściu do pracy w sposób uporządkowany, konsekwentny i zorganizowany. Oto kilka elementów, na których polega systematyczność Pana pracy: planowanie; ustalanie celów; dzielenie projektu na moduły – duże projekty są dzielone na mniejsze moduły, co ułatwia ich rozwijanie, testowanie i utrzymanie; tworzenie harmonogramu; utrzymywanie porządku w kodzie; rozwijanie umiejętności; stosowanie przygotowana dokumentacja; codzienny postęp; uprzedzenie przed opóźnieniami oraz samodyscyplina.

Zatem kolejne kryterium definicji działalności badawczo-rozwojowej, tj. prowadzenie działalności w sposób systematyczny, w odniesieniu do wskazanych przez Pana programów komputerowych jest spełnione.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji – głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej na rzecz danego Kontrahenta opracowuje Pan nowe rozwiązania, czyniąc to z wykorzystaniem aktualnie posiadanej wiedzy i umiejętności, ale niekoniecznie tworzy innowacyjne rozwiązania w wymiarze światowym, gdyż nie jest w stanie dokonać weryfikacji na tak szerokiej skali. Wytwarza Pan nowe, nieistniejące wcześniej funkcjonalności na podstawie posiadanej specjalistycznej wiedzy, które wpływają przede wszystkim na innowacyjność wykonywanych działań, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane w zakresie wykonywanych prac, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Wykorzystuje Pan w swojej pracy własną inwencję twórczą oraz korzysta z posiadanej przez siebie specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Wskazał Pan, że innowacyjność projektu to rozwój gier komputerowych, poprzez wykorzystanie najnowszej technologii.

W uzupełnieniu wskazał Pan, że dysponował rozbudowaną wiedzą w zakresie programowania oraz tworzenia gier komputerowych. W swojej działalności wykorzystuje  Pan dostępną aktualnie wiedzę z zakresu programowania oraz produkcji gier komputerowych, a także umiejętności techniczne z zakresu programowania i produkcji gier komputerowych. Należy wskazać, że działanie w zakresie oprogramowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Narzędzie powstało i jest rozwijane w (…) stworzonym przez (…) i będzie służyło jako serwer dla asynchronicznych rozgrywek wszystkich gier tworzonych przez firmę X na komputery, konsole i urządzenia przenośne (telefony, tablety). Nowy program komputerowy lub rozwinięty jest zdecydowanie lepszy pod względem technicznym, szybszy w obsłudze, a dodatkowo należy wskazać, że powstał poprzez wykorzystanie narzędzia: (…). Nowe zastosowania, usprawnienia odróżniają tworzone programy komputerowe od już istniejących:

·optymalizacja przetwarzania danych: pod kątem szybkiego przetwarzania dużych ilości danych, co pozwala na błyskawiczne rozliczanie gier sieciowych bez względu na ich liczbę i skomplikowanie,

·automatyzacja procesów: wprowadzenie bardziej zaawansowanej automatyzacji w procesie rozliczania, eliminując potrzebę ręcznego lub powtarzalnego działania. To przyspiesza cały proces i minimalizuje ryzyko błędów ludzkich,

·integracja z platformami sieciowymi: ułatwia to zbieranie danych z różnych źródeł i tworzenie kompleksowych raportów rozliczeniowych,

·zaawansowane algorytmy: program wykorzystuje zaawansowane algorytmy do analizy danych, generowania statystyk czy prognozowania, może to zapewniać bardziej precyzyjne i cenne informacje dla użytkowników,

·personalizacja i konfigurowalność: wysoki stopień personalizacji i konfigurowalności, pozwalając użytkownikom dostosować proces rozliczeń do swoich indywidualnych potrzeb,

·łatwość użytkowania: skoncentrowanie się na interfejsie użytkownika oraz intuicyjnym, prostym w obsłudze projekcie może znacznie poprawić komfort korzystania z programu,

·bezpieczeństwo danych: innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych, takie jak zaawansowane szyfrowanie czy autoryzacja wielopoziomowa, może to przyciągnąć uwagę użytkowników,

·zintegrowane Raportowanie: generuje automatycznie szczegółowe i przejrzyste raporty z wynikami rozliczeń, ułatwia to użytkownikom zrozumienie procesu i wyników,

·wsparcie dla nowych trendów: program może dostarczać informacje na temat nowych trendów w grach sieciowych, takich jak popularność określonych gatunków czy mechanik rozgrywki, może to być cennym narzędziem dla firm planujących strategie,

·dostępność na różnych platformach: program jest dostępny na różnych platformach, takich jak komputery, smartfony czy tablety, to zwiększa to dostępność i wygodę korzystania.

Pracował Pan na powszechnie dostępnych rozwiązaniach wiedzowych, technicznych, technologicznych, i na nich były tworzone i rozwijane produkty, usługi, procesy. Kluczowe jest jednak wskazanie, że powszechnie dostępna wiedza i dostępne na rynku rozwiązania techniczne to tylko część podstawy do pracy, ponieważ kluczowe w tym zakresie jest Pana innowacyjne i twórcze myślenie.

Zatem powyższe pozwala uznać, że wykorzystuje Pan istniejące zasoby wiedzy w celu tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.:

-badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz

-prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu działalności badawczo-rozwojowej tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Pojęcie działalności badawczo-rozwojowej obejmuje również prace rozwojowe w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prace rozwojowe polegają na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności – przy czym użyty przez ustawodawcę spójnik „i” wskazuje, że aby uznać działania za prace rozwojowe konieczne jest zaistnienie wszystkich tych czynności, tj.:

·nabycia dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

·łączenia dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

·kształtowania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

·wykorzystania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności.

Prace rozwojowe bazują zatem na dostępnej wiedzy – w zależności od celów, jakie przyjęto dla prowadzenia prac, będzie to wiedza z określonej dziedziny lub dziedzin. Prace te obejmują kolejno:

·nabycie wiedzy i umiejętności, czyli pozyskanie wiedzy/umiejętności, zapoznanie się z wiedzą, zrozumienie jej;

·łączenie wiedzy i umiejętności, czyli znalezienie takich zależności pomiędzy wiedzą z różnych zakresów, dziedzin lub wiedzy wynikającej z różnych badań naukowych oraz pomiędzy umiejętnościami, które są istotne z punktu widzenia postawionych celów badań rozwojowych;

·kształtowanie wiedzy i umiejętności, czyli takie „ułożenie” efektów nabywania i łączenia wiedzy i umiejętności lub takie sformułowanie wniosków płynących z tych procesów, aby można je było wykorzystać dla realizacji postawionych celów prac rozwojowych;

·wykorzystanie wiedzy i umiejętności, czyli ich użycie, posłużenie się nimi dla osiągnięcia celów prac rozwojowych.

Co istotne, całość ww. czynności służy:

·planowaniu produkcji oraz

·projektowaniu i tworzeniu zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Chodzi przy tym o konkretne produkty, konkretne procesy lub konkretne usługi albo konkretne rodzaje produktów, procesów lub usług. Podmiot prowadzący prace rozwojowe organizuje je z uwzględnieniem specyfiki konkretnych produktów, procesów lub usług – od niej zależą potrzeby prowadzenia prac rozwojowych i ich zakres.

Jednocześnie ustawodawca wyłączył z definicji prac rozwojowych działalność obejmującą rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, procesów lub usług, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. O tym, jakie zmiany do produktów, procesów lub usług mają charakter rutynowy (wykonywany często i niemal automatycznie) i okresowy (powtarzający się, występujący co pewien czas) będzie każdorazowo decydował charakter konkretnych produktów, procesów bądź usług.

Jak wskazuje Pan we wniosku, w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej na rzecz danego Kontrahenta opracowuje Pan nowe rozwiązania, czyniąc to z wykorzystaniem aktualnie posiadanej wiedzy i umiejętności tworzy Pan na rzecz Spółki, z którą ma Pan podpisaną umowę, autorskie narzędzia do obsługi sieciowych rozgrywek dla gier (…). Z opisu sprawy wynika, że dysponował Pan rozbudowaną wiedzą w zakresie programowania oraz tworzenia gier komputerowych. W swojej działalności wykorzystuje Pan dostępną aktualnie wiedzę z zakresu programowania oraz produkcji gier komputerowych, a także umiejętności techniczne z zakresu programowania i produkcji gier komputerowych. W wyniku tych prac zaprojektował i stworzył Pan nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, który oferuje, w swojej działalności gospodarczej. W stosunku do dotychczasowej działalności te produkty mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter, który nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług. Wskazał Pan także, że jest właścicielem oprogramowania, a podczas prac wykonywanych przez Pana tworzone są nowe kody w językach programowania i powstaje nowe prawo własności intelektualnej. Przysługują Panu prawa autorskie do rozwinięcia programu komputerowego, które podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przy tworzeniu/rozwijaniu programów komputerowych korzystał Pan z (…) stworzonym przez (…) oraz poprzez wykorzystanie narzędzia: (…). Efektem były lub będą ulepszone wersje/funkcjonalności oprogramowania. Wyniki prac mają formę kodu źródłowego, który będzie wykorzystywany na potrzeby projektów, które zostały opisane we wniosku. Tworzy Pan autorskie rozwiązanie, Pana działania mają charakter twórczy, efektem prac Wnioskodawcy jest utwór.

Zatem powyższe pozwala uznać, że opisana działalność w zakresie tworzenia wymienionych programów spełnia warunki do uznania jej za prace rozwojowe.

Należy przy tym podkreślić, że działalnością badawczo-rozwojową nie jest całość usług świadczonych przez Pana ani też całość prowadzonej przez Pana działalności programistycznej, ale wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu – takich jak te, które zostały wymienione we wniosku i jego uzupełnieniu i w warunkach działalności wynikające z wniosku i jego uzupełnienia.

W konsekwencji, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy, należy stwierdzić, że działalność prowadzona przez Pana polegająca na tworzeniu programów komputerowych spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)patent,

2)prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8)autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Stosownie do art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Należy przyjąć, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania.

Zgodnie natomiast z ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Stosownie do treści art. 30ca ust. 7 przywołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w których osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Zatem, podatnik, który osiągnął w ciągu roku dochód z kwalifikowanego IP i decyduje, że wobec tego dochodu będzie stosował 5% stawkę podatku, jest zobowiązany do wykazania tego dochodu w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym ten dochód został osiągnięty. Podatnik ma prawo stosować 5% stawkę podatkową do dochodu z tego konkretnego kwalifikowanego IP w okresie, w którym kwalifikowane IP posiada ochronę prawną.

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który chce skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP BOX nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Zgodnie bowiem z art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Należy podkreślić, że stosowanie tej ulgi (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to o tyle istotne, gdyż z korzystaniem z ulgi wiążą się dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Odnosząc powyższe przepisy podatkowe do przedstawionego opisu sprawy, należy wskazać, że:

-tworzy Pan wymienione w opisie programy komputerowe w ramach prowadzonej bezpośrednio działalności badawczo-rozwojowej, spełniającej definicje wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;

-efektem Pana twórczych prac są każdorazowo odrębne programy komputerowe – utwory podlegające ochronie określonej w art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

-dokonuje Pan odpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonego oprogramowania w zamian za stosowne wynagrodzenie;

-sposób przenoszenia praw każdorazowo spełnia warunki przewidziane w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następuje z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

-prowadzi Pan na bieżąco od 21 czerwca 2021 r. odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy także wskazać, że oprogramowanie – definiowane, jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów – podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.).

Stąd oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Mając powyższe na uwadze, autorskie prawo do programu komputerowego, tworzone przez Pana jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpłatne przeniesienie prawa autorskiego do programu komputerowego stanowi dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, może Pan zastosować stawkę opodatkowania 5% do kwalifikowanego dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, na podstawie przepisów art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w okresie od 21 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Przechodząc do kwestii, które z wydatków ponoszonych przez Pana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są kosztami uzyskania przychodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej wyjaśniam, co następuje.

Należy przede wszystkim podkreślić, że wysokość dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn:

-dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i

-wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem dla potrzeb obliczenia podstawy opodatkowania podlegającej preferencyjnemu opodatkowaniu stawką 5% podatnik jest zobowiązany do wyliczenia dwóch podstawowych wartości:

-dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym oraz

-wskaźnika, którym zostanie przemnożony powyższy dochód.

Z objaśnień podatkowych z 15 lipca 2019 r. wynika bowiem, że „Obliczając wysokość dochodu z kwalifikowanego IP, który w dalszej kolejności zostanie przemnożony przez wskaźnik nexus w celu obliczenia końcowego dochodu podlegającego 5% stawce podatku, niezbędne jest określenie związanych z kwalifikowanym IP przychodów oraz kosztów. Konieczne jest więc wskazanie przez podatnika przychodów osiąganych z danego kwalifikowanego IP oraz alokowanie do tych przychodów funkcjonalnie związanych z nimi kosztów, które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniły się do powstania tego przychodu. Zatem, dochodem z kwalifikowanego IP jest nadwyżka sumy przychodów osiągnięta z tego kwalifikowanego IP nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą z kwalifikowanego IP”.

Objaśnienia podatkowe wskazują zatem na możliwość uwzględnienia w kalkulacji dochodu (który następnie zostanie przemnożony przez wskaźnik nexus) również kosztów pośrednich. Nie wskazują natomiast, w jaki sposób koszty pośrednie należy przyporządkować do przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej i do pozostałych przychodów.

W celu alokowania kosztów pośrednich do przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej można w drodze analogii zastosować zasadę wynikającą z treści art. 22 ust. 3 i ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania, z  wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz przychodów, o  których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 w zakresie przychodów z  pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zatem w przypadku braku możliwości alokowania konkretnego kosztu poniesionego przez podatnika w ramach działalności gospodarczej do przychodów ze zbycia oprogramowania, można przyporządkować wydatki do przychodów ze zbycia oprogramowania według proporcji ustalonej jako stosunek przychodów ze zbycia oprogramowania do przychodów ogółem z prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie.

Przechodząc do Pana wątpliwości dotyczących uznania ponoszonych przez Pana wydatków za koszty konieczne do wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy zauważyć, że istotne jest to, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ustalając wskaźnik nexus, należy pamiętać, aby istniał związek między:

-wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

-kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

-dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ta szczególna metoda ujmowania kosztów we wskaźniku ma zastosowanie jedynie dla celu, jakim jest kalkulacja tego wskaźnika.

Należy również pamiętać, że wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W związku z tym powinien Pan również ustalić odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z danym prawem.

Należy zatem przyjąć, że jeżeli podatnik poniósł rzeczywiście wydatki, które kwalifikują się jako koszty prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, to wydatki związane z wytworzeniem w ramach tej działalności kwalifikowanego IP należy uznać za koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, z zastrzeżeniem art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy także zauważyć, że w przypadku poniesienia wydatku na zakup środka trwałego, który podlega amortyzacji podatkowej oraz ma związek z wytworzeniem, rozwojem, ulepszeniem kwalifikowanego IP, cały wydatek nie może zostać uwzględniony we wskaźniku nexus. Uwzględnić można jedynie odpisy amortyzacyjne dokonane przez podatnika w roku podatkowym, w którym będzie korzystał z preferencyjnej stawki podatkowej.

Zatem wydatki, które Pan ponosi na:

zakup sprzętu komputerowego (tablet; laptop wraz z akcesoriami – myszka, klawiatura zewnętrzna, słuchawki, kable, zasilacz; monitory, telewizory; konsole (Xbox, playstation etc); urządzenia sieciowe (switche, routery);

zakup licencji (...);

użytkowanie samochodu (naprawy, paliwo, ubezpieczenie samochodu);

usługi telekomunikacyjne (telefonia i Internet, telefon);

gry komputerowe/konsolowe (wymienione we wniosku)

przy zachowaniu właściwej proporcji, należy uznać za koszty, o których mowa w lit. a wzoru do obliczenia wskaźnika nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na potrzeby wyliczenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto zaznaczam, że okoliczność wykazania wartości wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności intelektualnej w umowie lub fakturze nie podlega ocenie w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

·Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

·Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

·Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

·w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

·w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).