Czy na gruncie Ustawy CIT transfer środków pieniężnych (z wyłączeniem odsetek otrzymanych lub zapłaconych) z rachunku Spółki na rachunek główny Pool L... - Interpretacja - 0111-KDIB1-2.4010.253.2023.3.AW

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 16 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.253.2023.3.AW

Temat interpretacji

Czy na gruncie Ustawy CIT transfer środków pieniężnych (z wyłączeniem odsetek otrzymanych lub zapłaconych) z rachunku Spółki na rachunek główny Pool Leadera oraz z rachunku głównego Pool Leadera na rachunek Spółki jest zdarzeniem neutralnym podatkowo oraz czy w związku z transferami kwot w EUR pomiędzy rachunkiem bieżącym Spółki a rachunkiem głównym Pool Leadera, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia ujętych w księgach rachunkowych ujemnych lub dodatnich różnic kursowych powstałych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach bankowych dla rozliczeń Cash-Pooling do kosztów uzyskania przychodów lub przychodów podatkowych.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 maja 2023 r. wpłynął Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia, czy na gruncie Ustawy CIT transfer środków pieniężnych (z wyłączeniem odsetek otrzymanych lub zapłaconych) z rachunku Spółki na rachunek główny Pool Leadera oraz z rachunku głównego Pool Leadera na rachunek Spółki jest zdarzeniem neutralnym podatkowo oraz czy w związku z transferami kwot w EUR pomiędzy rachunkiem bieżącym Spółki a rachunkiem głównym Pool Leadera, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia ujętych w księgach rachunkowych ujemnych lub dodatnich różnic kursowych powstałych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach bankowych dla rozliczeń Cash-Pooling do kosztów uzyskania przychodów lub przychodów podatkowych.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 10 sierpnia 2023 r. (wpływ tego samego dnia). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca „(…)” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) jest spółką utworzoną na podstawie prawa polskiego, podlegającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca jest również zarejestrowanym w Polsce czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT.

Wnioskodawca jest spółką należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej z siedzibą w Szwajcarii (dalej: „Grupa”), produkującej i dystrybuującej (...).

Spółka – wraz z innymi podmiotami z Grupy – przystąpiła i obecnie jest na etapie wdrażania dwóch systemów automatycznej centralizacji środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (tzw. cash-pooling), tj.:

1)system cash-poolingu dla rachunku Spółki w EUR

System dla rachunku Spółki w EUR stanowi tzw. cash-pooling rzeczywisty, a zatem wiążą się z nim realne (a nie wirtualne) przepływy środków pieniężnych w ramach systemu.

2)system cash-poolingu dla rachunku Spółki w PLN

System cash-poolingu dla rachunku Wnioskodawcy w PLN jest systemem nierzeczywistym (zwanym także wirtualnym).

Wniosek dotyczy systemu Cash-Poolingu dla rachunku Spółki w EUR (dalej: „Cash-Pooling”), którego dotyczy dalszy opis. Cash-Pooling dla rachunku Wnioskodawcy w PLN będzie przedmiotem odrębnego wniosku.

Celem wdrażanego Cash-Poolingu jest:

-poprawa płynności finansowej Grupy,

-optymalizacja zarządzania płynnością finansową,

-zminimalizowanie kosztów zarządzania środkami pieniężnymi,

-finansowanie uczestniczących w systemie spółek Grupy oraz

-zmaksymalizowanie przychodów z inwestycji pieniężnych poprzez wspólne zarządzanie płynnością.

W Cash-Poolingu uczestniczą w szczególności:

a)Spółka – jedyny uczestnik Cash-Poolingu posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz

b)należące do Grupy spółki będące zagranicznymi rezydentami podatkowymi działające na większości rynków europejskich, na których obecna jest Grupa (dalej: „Zagraniczni Uczestnicy”, a łącznie ze Spółką: „Uczestnicy”). Zagranicznych Uczestników będzie kilkunastu/kilkudziesięciu – Spółka nie ma obecnie dokładnych informacji, które spółki z grupy są/będą Uczestnikami Cash-Poolingu. Powiązanie podmiotów w Grupie jest różnorakie – występują zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie powiązania kapitałowe.

Podmiotem pełniącym centralną rolę w zakresie organizacji Cash-Poolingu w ramach Grupy, jest spółka (…) z siedzibą w Szwajcarii (pod adresem (…), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców (…) u pod numerem (…)), będąca jednocześnie tzw. agentem rozliczeniowym struktury (Pool Leader).

Usługa Cash-Poolingu będzie świadczona w oparciu o postanowienia umowy nienazwanej „Cash Pool Agreement” zawartej pomiędzy Pool Leaderem z siedzibą w Szwajcarii, nieposiadającym siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, a każdym z Uczestników Cash-Poolingu w tym ze Spółką (dalej: „Umowa”), jak również w oparciu o skierowane przez Spółkę do Banku (…) (Suisse) S.A. upoważnienie Pool Leadera („Authority Letter”), na podstawie którego Spółka umocowała Pool Leadera do działania w jej imieniu m.in. w związku z usługami związanymi z obsługą systemu Cash-Poolingu, w szczególności do otworzenia i prowadzenia założonego dla Spółki rachunku bankowego (jak również pozyskania i przekazywania informacji związanych z założeniem i prowadzeniem takiego rachunku). Usługa Cash-Poolingu obsługiwana i świadczona jest przez bank na podstawie umowy (dalej: „Umowa z Bankiem”) zawartej pomiędzy Pool Leaderem, a Bankiem (…) (Suisse) S.A. z siedzibą w Szwajcarii, (…) (dalej: „Bank”). Bank nie jest i nie będzie zarejestrowany na potrzeby VAT w Polsce.

W szczególności w celu uczestniczenia w systemie Cash-Poolingu dla Spółki został utworzony nowy zagraniczny rachunek bankowy w walucie EUR uczestniczący w Systemie.

Umowy zawierane w ramach Cash-Poolingu, w tym Umowa pomiędzy Pool Leaderem a Spółką oraz Authority Letter zostały poddane prawu szwajcarskiemu.

Bank jest odpowiedzialny za obsługę systemu Cash-Poolingu, tj. za czynności związane z prowadzeniem rachunków Uczestników oraz Pool Leadera i dokonywaniem operacji związanych z poszczególnymi rachunkami biorącymi udział w Cash-Poolingu. Czynności te polegają w szczególności na: utrzymywaniu i zarządzaniu rachunkiem Pool Leadera (Header Account/Pool Account), rachunkami Uczestników, udostępnieniu platformy rozliczeniowej, dokonywaniu zautomatyzowanych transferów pieniężnych itp.

Strony wskazały w Umowie, że celem Umowy jest aby Spółka mogła (i) zdeponować swoją nadwyżkę środków pieniężnych u Pool Leadera oraz (ii) pokryć swoje potrzeby gotówkowe głównie poprzez korzystanie ze środków Pool Leadera.

Spółka zakłada, że w praktyce będzie raczej dysponować nadwyżkami środków pieniężnych, które będzie udostępniać w ramach systemu Cash-Poolingu. (Nie może jednak wykluczyć, że w przyszłości w oparciu o system Cash-Poolingu będzie również pokrywać swoje potrzeby gotówkowe.)

Zgodnie z założeniami systemu Cash-Poolingu, na rachunku Pool Leadera centralizowane są środki pieniężne Uczestników. Następnie na zakończenie danego dnia środki te podlegają rzeczywistemu transferowi:

-   część lub całość salda dodatniego na rachunkach bankowych Uczestników z rachunku Uczestnika na rachunek Pool Leadera lub

-   środki wystarczające do pokrycia części lub całości salda ujemnego na rachunkach bankowych Uczestników z rachunku Pool Leadera na rachunek Uczestnika

- tak, aby na rachunkach Uczestników zawsze uzyskać saldo równe zeru lub inne wcześniej ustalone saldo docelowe.

W szczególności zgodnie z Umową:

-  Dodatnie i/lub ujemne salda rachunku bankowego Spółki jako Uczestnika będą skutecznie przenoszone na rachunek Pool Leadera na koniec każdego dnia roboczego,

-  Przelew kwot z/na rachunek Pool Leadera spowoduje powstanie (zwrotnych) wewnątrzgrupowych należności/zobowiązań pomiędzy Pool Leaderem a Spółką jako Uczestnikiem, które jako takie zostaną ujęte w księgach zaangażowanych podmiotów.

Opisane powyżej należności/zobowiązania wewnątrzgrupowe są oprocentowane na zasadach wskazanych w Umowie.

Ponieważ Umowa została zawarta w opcji tzw. cash-poolingu jednokierunkowego, nie dochodzi do zwrotnych transferów pieniężnych na początku kolejnego dnia roboczego. Zobowiązania/należności będą rozliczane między Uczestnikami w ustalonych umownie okresach. Odsetki należne między Uczestnikami oraz Pool Leaderem z tytułu wzajemnych zobowiązań powstałych wskutek wdrożenia usługi Cash-Poolingu będą naliczane za każdy dzień utrzymywania się wierzytelności/zobowiązania.

Rachunek Pool Leadera jest automatycznie połączony ze strukturą cash-poolingu wirtualnego prowadzonego przez Bank (…) z siedzibą w Królestwie Niderlandów pod adresem (…).

Udział Spółki, podobnie jak innych Uczestników w systemie Cash-Poolingu ma charakter bierny. Także Pool Leader w ramach zawartej Umowy nie wykonuje na rzecz Uczestników struktury Cash-Poolingu żadnych czynności za wynagrodzeniem. Pool Leader jest jedynie odpowiedzialny za czynności techniczne takie jak: monitorowanie sald na rachunkach Uczestników struktury Cash-Poolingu oraz zbieranie i przekazywanie informacji na temat transakcji realizowanych w systemie Cash-Poolingu, czy też otwieranie na podstawie otrzymanych od Uczestników pełnomocnictw rachunków bankowych. W szczególności Pool Leader nie zarządza przepływami środków pieniężnych, które realizowane będą przez Bank na rzecz Spółki bądź jakichkolwiek innego Uczestnika.

Strony nie przewidują wykonywania przez Pool Leadera żadnych innych czynności. Umowa nie przewiduje wynagrodzenia Pool Leadera, które byłoby mu należne od Uczestników systemu Cash-Poolingu.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w księgach Spółki na koniec każdego miesiąca dokonywane są wyceny rachunków bankowych dla rozliczeń Cash-Poolingu. W wyniku dokonywanej przez Spółkę wyceny rachunków bankowych powstawać będą różnice kursowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Spółka w związku z uczestnictwem w systemie Cash-Poolingu będzie więc rozpoznawać różnice kursowe w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Spółka zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT, korzysta z możliwości rozliczania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości.

W uzupełnieniu wniosku podano również, że Spółki jako Uczestnika nie będzie łączyć z pozostałymi Uczestnikami jakikolwiek stosunek prawny (umowa) oraz że Spółka jako Uczestnik w ramach struktury Cash Pooling nie będzie wykonywać jakichkolwiek czynności na rzecz pozostałych podmiotów systemu (tj. Pool Leadera, innych uczestników lub Banku).

Ponadto w uzupełnieniu wskazano dane niezbędne w zakresie realizacji wymiany informacji podatkowych z innymi państwami – podmiotów zagranicznych uczestniczących w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym.

Pytania

1.Czy na gruncie Ustawy CIT transfer środków pieniężnych (z wyłączeniem odsetek otrzymanych lub zapłaconych) z rachunku Spółki na rachunek główny Pool Leadera oraz z rachunku głównego Pool Leadera na rachunek Spółki jest zdarzeniem neutralnym podatkowo? (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1).

2.Czy w związku z transferami kwot w EUR pomiędzy rachunkiem bieżącym Spółki a rachunkiem głównym Pool Leadera, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia ujętych w księgach rachunkowych ujemnych lub dodatnich różnic kursowych powstałych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach bankowych dla rozliczeń Cash-Pooling do kosztów uzyskania przychodów lub przychodów podatkowych? (pytanie oznaczone we wniosku numerem 6).

Państwa stanowisko w sprawie

1.Zdaniem Spółki, transfer środków pieniężnych (z wyłączeniem odsetek otrzymanych lub zapłaconych) z rachunku Spółki na rachunek główny Pool Leadera oraz z rachunku głównego Pool Leadera na rachunek Spółki, jest zdarzeniem neutralnym podatkowo na gruncie Ustawy CIT. W szczególności transfer środków na rachunek Spółki nie stanowi jej przychodu w rozumieniu art. 12 Ustawy CIT, a transfer środków z rachunku Spółki nie jest dla niej kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 Ustawy CIT (stanowisko do pytania oznaczonego we wniosku numerem 1).

2.Zdaniem Spółki w związku z transferami kwot w EUR pomiędzy rachunkiem bieżącym Spółki a rachunkiem głównym Pool Leadera, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia ujętych w księgach rachunkowych ujemnych lub dodatnich różnic kursowych powstałych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach bankowych dla rozliczeń Cash-Pooling do kosztów uzyskania przychodów lub przychodów podatkowych (stanowisko do pytania oznaczonego we wniosku numerem 6).

Ad 1 – Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania oznaczonego we wniosku numerem 1

Transfer środków pieniężnych (z wyłączeniem odsetek otrzymanych lub zapłaconych) z rachunku Spółki na rachunek główny Pool Leadera oraz z rachunku głównego Pool Leadera na rachunek Spółki, jest zdarzeniem neutralnym podatkowo na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”).

Środki przelewane każdego dnia roboczego w celu wyrównania ujemnego lub dodatniego salda rachunku bieżącego Spółki jako Uczestnika systemu Cash-Poolingu do ustalonego poziomu wynoszącego zero (transferowane w ramach Cash-Poolingu), nie stanowią dla Spółki przychodów podatkowych ani kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, przychodami są m.in. otrzymane środki i wartości pieniężne. Ponadto do przychodów, w myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 Ustawy CIT, nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się także kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). Zgodnie z utrwaloną linią interpretacyjną organów podatkowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych, przychód podatkowy kreują jedynie te zdarzenia, które powodują powstanie trwałego przysporzenia majątkowego, rozumianego jako definitywne powiększenie aktywów podatnika (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2003 r. o sygn. III SA 3382/02; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 1998 r. o sygn. SA/Sz 1305/97).

Środki otrzymane przez poszczególnych Uczestników systemu Cash-Poolingu nie powiększają ich aktywów, nie stanowią bowiem definitywnych przysporzeń majątkowych.

W ramach Cash-Poolingu będzie następowała konsolidacja środków pieniężnych na rachunku Pool Leadera. Oznacza to, że na rachunek Pool Leadera będą przenoszone salda rachunków Uczestników.

Następować będzie wyzerowanie rachunku bieżącego Uczestnika w wyniku odpowiednio obciążenia lub uznania rachunku Pool Leadera kwotą rachunku bieżącego danego Uczestnika.

W ocenie Spółki stwierdzić więc należy, iż dokonywane w ramach Cash-Poolingu transfery między rachunkami bankowymi Uczestników nie stanowią trwałego przysporzenia dla żadnej ze spółek uczestniczących w Cash-Poolingu. Środki te są bowiem w ciągłym obrocie w ramach systemu Cash-Poolingu, a Uczestnik jest obciążany lub uznawany odsetkami za środki otrzymane/udostępnione w ramach systemu.

Cash-Pooling jest to usługa finansowa świadczona przez bank na rzecz wielu podmiotów. Konto Pool Leadera ma charakter w istocie konta technicznego, na którym zgromadzone są środki Uczestników, a celem tego jest uzyskanie po pierwsze obniżenia kosztów pozyskania środków obrotowych dla wszystkich Uczestników, po wtóre zmaksymalizowanie korzyści związanych z posiadaniem nadwyżki gotówki.

Z powyższego wynika, że wpłata tych środków na konto Pool Leadera nie powoduje obowiązku zaewidencjonowania tego transferu jako wydatkowania środków, lecz wyłącznie jako przesunięcia środków pieniężnych w obrębie własnego majątku, zaś otrzymana wpłata z konta Pool Leadera nie jest równoznaczna z definitywnym nabyciem tych środków.

Dokonywane transfery pieniężne w ramach systemu Cash-Poolingu nie wynikają też z faktycznej zapłaty za wykonaną usługę lub sprzedany towar, więc nie są przychodem należnym, o którym mowa w art. 12 ust. 3 Ustawy CIT.

Jak wynika z art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Należy zaznaczyć, że o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje jego definitywny charakter w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby prawnej.

Dlatego, za przychód podatkowy należy uznać tylko taką wartość, która definitywnie wchodzi do majątku podatnika. W konsekwencji, za przychody podatkowe uznawane są tylko uzyskane definitywnie bezzwrotne przysporzenia majątkowe, zaś środki finansowe transferowane pomiędzy uczestnikami systemu Cash-Poolingu są neutralne podatkowo i nie stanowią dla spółek uczestniczących w systemie przychodów podatkowych.

Przychodem Uczestników systemu Cash-Poolingu będą wyłącznie odsetki uzyskane z przekazywanych na rachunek Pool Leadera nadwyżek finansowych. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 Ustawy CIT, odsetki te będą przychodem w momencie ich otrzymania lub kapitalizacji.

Jeśli natomiast chodzi o koszty podatkowe, to zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

W zamkniętym katalogu kosztów niezaliczanych przez ustawodawcę do kosztów uzyskania przychodów ujęto między innymi:

- wydatki na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) (art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a Ustawy CIT),

- naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (art. 16 ust. 1 pkt 11 Ustawy CIT).

Oznacza to, że Spółka, jako Uczestnik systemu Cash-Poolingu, będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki płacone/kapitalizowane w związku z transferami dokonywanymi w ramach Cash-Poolingu, z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 15c Ustawy CIT (koszty finansowania dłużnego).

Z treści art. 15 ust. 1 Ustawy CIT wynika natomiast, że za koszty podatkowe można uznać jedynie te wydatki, które mają charakter definitywny, a więc zostały poniesione i które nie podlegają zwrotowi, a więc trwale wpływają uszczuplenie majątku podatnika (tak np. wyrok NSA z dnia 16 kwietnia 2014 r. o sygn. II FSK 1163/12). Jak wykazano powyżej, transfery środków w ramach systemu Cash-Poolingu dokonywane z konta Spółki na konto Pool Leadera takiego definitywnego charakteru nie posiadają.

Podsumowując, jak wskazała Spółka, transfery pieniężne skutkujące bilansowaniem środków pieniężnych pomiędzy kontem Spółki a kontem Pool Leadera są neutralne na gruncie Ustawy CIT.

Stanowisko takie w odniesieniu do cash-poolingu rzeczywistego zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w następujących interpretacjach indywidualnych:

- interpretacja z dnia 6 maja 2023 r. o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.64.2023.1.AW,

- interpretacja z dnia 5 września 2018 r. o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.302.2018.2.SO,

- interpretacja z dnia 22 października 2018 r. o sygn. 0114-KDIP2-2.4010.421.2018.1.SO.

Ad 2 – Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania oznaczonego we wniosku numerem 6

Zgodnie z art. 9b ust. 1 Ustawy CIT podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie:

1.art. 15a, albo

2.przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez firmy audytorskie.

Spółka ustala różnice kursowe według metody rachunkowej, wynikającej z art. 9b ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT.

W myśl art. 9b ust. 2 Ustawy CIT, podatnicy, którzy wybrali metodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego, z tym że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniany.

W przypadku wyboru rachunkowej metody ustalania różnic kursowych, podatnicy mają obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, z tym że podatnicy mają obowiązek w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.

Zgodnie z literalną wykładnią przepisu art. 9b ust. 2 Ustawy CIT podatnik, który zgodnie z zasadami rachunkowości ujmuje w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych, może zaliczyć do przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe.

Metody określone w art. 9b ust. 1 są zatem metodami alternatywnymi – podatnik może wybrać jedną z dwóch metod ustalania różnic kursowych.

Wybór tzw. metody „rachunkowej” przez podatnika oznacza, że jest on zobowiązany ustalać różnice kursowe zgodnie z ustawą o rachunkowości i zaliczać je do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów w sposób wskazany w art. 9b ust. 2 Ustawy CIT.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w księgach Spółki na koniec każdego miesiąca dokonywane są wyceny rachunków bankowych dla rozliczeń Cash-Poolingu. W wyniku dokonywanej przez Spółkę wyceny rachunków bankowych powstawać będą różnice kursowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Spółka w związku z uczestnictwem w systemie Cash-Poolingu będzie więc rozpoznawać różnice kursowe w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.

W związku więc z wyborem przez Spółkę metody obliczania różnić kursowych na zasadach przewidzianych w art. 9b ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT, różnice kursowe będą ustalane wyłącznie w oparciu o zasady wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości. Spółka będzie więc uprawniona do zaliczenia ujętych w księgach rachunkowych ujemnych lub dodatnich różnic kursowych powstałych z wyceny środków pieniężnych na rachunkach bankowych dla rozliczeń Cash-Pooling do kosztów uzyskania przychodów lub przychodów podatkowych.

Powyższe stanowisko w odniesieniu do cash-poolingu rzeczywistego potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej m.in. w:

- interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2017 r. o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.398. 2017.1.MM,

- interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2017 r. o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.422. 2017.1.MM.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie informujemy, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie dla Spółki będącej Wnioskodawcą w sprawie i nie dotyczy innych spółek uczestniczących w systemie Cash-Poolingu.

Ponadto informujemy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Odnosząc się do przywołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych wskazać należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Państwa wyroków należy zaznaczyć, że orzeczenia sądowe są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły. Natomiast Organ, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkuje się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

-   Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

-   Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

    Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.