Czy zmiana statusu Wnioskodawcy ze średniego na dużego przedsiębiorcę w trakcie realizacji inwestycji na podstawie DoW 1 i DoW 2 nie wpływa na wskaźni... - Interpretacja - 0111-KDIB1-3.4010.283.2023.2.PC

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 12 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.283.2023.2.PC

Temat interpretacji

Czy zmiana statusu Wnioskodawcy ze średniego na dużego przedsiębiorcę w trakcie realizacji inwestycji na podstawie DoW 1 i DoW 2 nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej, a tym samym na wysokość przysługującego Spółce zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu realizacji nowej inwestycji?

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 maja 2023 r. wpłynął Państwa wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy zmiana statusu Wnioskodawcy ze średniego na dużego przedsiębiorcę w trakcie realizacji inwestycji na podstawie DoW 1 i DoW 2 nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej, a tym samym na wysokość przysługującego Spółce zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu realizacji nowej inwestycji.

Wniosek został uzupełniony w dniu 7 lipca 2023 r.

Treść  wniosku jest  następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie dwóch decyzji o wsparciu:

   - Decyzja o wsparciu nr 26 z dnia 10 grudnia 2020 r. wydana przez Specjalną Strefę Ekonomiczną (…) dotycząca inwestycji realizowanej przez Spółkę na nieruchomościach położonych w (…) (dalej: „DoW 1”). Decyzja o wsparciu w ramach inwestycji została wydana na okres 10 lat od dnia jej wydania. W związku z wydaniem DoW 1 na rzecz Spółki, zobowiązała się ona ponieść wydatki o łącznej wartości co najmniej 110 000 000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. w celu realizacji nowej inwestycji oraz zatrudnienia co najmniej 5 pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. i utrzymania zatrudnienia na tym samym poziomie do dnia 30 czerwca 2027 r. Jednocześnie w DoW 1 wskazano, że maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określaniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej wynosi 143 000 000,00 zł. W ramach DoW 1 Wnioskodawca prowadzi działalność w następującym zakresie:

- Opakowania drewniane (PKWiU 16.24),

- Papier i tektura (PKWiU 17.12),

- Papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury (PKWiU 17.21),

- Pozostałe wyroby z papieru i tektury (PKWiU 17.29),

- Usługi związane z przygotowaniem do druku i wspomagające drukowanie; wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania (PKWiU 18.13),

- Narzędzia (PKWiU 25.73),

- Odpady, inne niż niebezpieczne, nadające się do recyklingu (PKWiU 38.11.5),

- Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKWiU 52.10),

- Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKWiU 72.19);

   - Decyzja o wsparciu nr 15/2021 z dnia 30 marca 2021 r. wydana przez (…) Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w (…) dotycząca inwestycji realizowanej przez Spółkę na nieruchomościach położonych w (…) (dalej: „DoW 2”). Decyzja o wsparciu w ramach inwestycji została wydana na okres 15 lat od dnia jej wydania. W związku z wydaniem DoW 2 na rzecz Spółki, zobowiązała się ona ponieść wydatki o łącznej wartości co najmniej 65 000 000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. w celu realizacji nowej inwestycji oraz zatrudnienia co najmniej 10 pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. i utrzymania zatrudnienia na tym samym poziomie do dnia 30 czerwca 2027 r. Jednocześnie w DoW 2 wskazano, że maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określaniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej wynosi 84 500 000,00 zł. W ramach DoW 2 Wnioskodawca prowadzi działalność w następującym zakresie:

- Papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury (PKWiU 17.21),

- Papier i tektura (PKWiU 17.12),

- Pozostałe wyroby z papieru i tektury (PKWiU 17.29),

- Pozostałe narzędzia (PKWiU 25.73.6),

- Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi (PKWiU 25.73.9),

- Opakowania drewniane (PKWiU 16.24),

- Usługi związane z przygotowaniem do druku i wspomagające drukowanie; wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania (PKWiU 18.13),

- Odpady, inne niż niebezpieczne, nadające się do recyklingu (PKWiU 38.11.5),

- Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKWiU 52.10),

- Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKWiU 72.19.3).

Na moment wydania DoW 1 i DoW 2 Spółka posiadała status średniego przedsiębiorcy. Jednocześnie od 1 stycznia 2022 r. Spółka spełnia warunki uznania ją za dużego przedsiębiorcę w myśl przepisów zawartych w art. 2 Załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U.UE L. z 2014 r. nr 187, str. 1 ze zm.) (dalej: „Rozporządzenie UE”).

Ponieważ Spółka nadal realizuje inwestycje określone w DoW 1 i DoW 2 należy wskazać, że w okresie realizacji obu inwestycji (tj. od momentu wydania decyzji o wsparciu do momentu ich wygaśnięcia) Spółka ponosiła i poniesie nakłady inwestycyjne w dwóch okresach (co najmniej):

- w okresie, gdy posiadała status średniego przedsiębiorcy w myśl przepisów Rozporządzenia UE (od momentu wydania decyzji o wsparciu do 31 grudnia 2021 r.),

- w okresie, gdy posiadała status dużego przedsiębiorcy w myśl przepisów Rozporządzenia UE (od 1 stycznia 2022 r. do momentu ich wygaśnięcia).

Na moment wydania decyzji o wsparciu Spółka posiadała status średniego przedsiębiorcy i na jego podstawie ustalono wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 121, dalej: „Rozporządzenie PSI”).

Zgodnie z powyższym ustalono następujący wskaźnik intensywności pomocy publicznej:

- dla DoW 1 wynosił on 35% w momencie, gdy została wydana decyzja o wsparciu,

- dla DoW 2 wynosił on 45% w momencie, gdy została wydana decyzja o wsparciu.

W związku ze zmianą statusu przedsiębiorcy ze średniego na dużego, Spółka powzięła wątpliwość, czy może nadal stosować wskaźnik intensywności pomocy publicznej ustalony na dzień wydania DoW 1 i DoW 2 w okresie następującym po zmianie statusu przedsiębiorstwa w myśl Rozporządzenia UE.

Pytanie:

Czy zmiana statusu Wnioskodawcy ze średniego na dużego przedsiębiorcę w trakcie realizacji inwestycji na podstawie DoW 1 i DoW 2 nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej, a tym samym na wysokość przysługującego Spółce zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu realizacji nowej inwestycji?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana statusu Wnioskodawcy ze średniego na dużego przedsiębiorcę w toku realizacji inwestycji na podstawie DoW 1 i DoW 2 nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej, a tym samym na wysokość przysługującego Spółce zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu realizacji nowej inwestycji.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”), zwolnione z opodatkowania są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji o wsparciu, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 74 ze zm., dalej: „Ustawa PSI”). Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy PSI, wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję w drodze decyzji, nazwanej na potrzeby Ustawy PSI „decyzją o wsparciu”. Ustawa PSI wprowadziła jednocześnie Polską Strefę Inwestycji (dalej: „PSI”), czyli nowy mechanizm wsparcia przedsiębiorców, który docelowo ma zastąpić Specjalne Strefy Ekonomiczne. § 3 ust. 1 Rozporządzenia PSI wskazuje, iż pomoc publiczna w ramach PSI udzielana jest przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych m. in. w podatku CIT, co stanowi regionalną pomoc inwestycyjną z tytułu:

   - kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą lub

   - tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Zwolnieniem podatkowe, o którym mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia PSI jest m.in. Zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy CIT.

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia PSI maksymalna intensywność pomocy publicznej liczona jest jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą.

Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia PSI należy wskazać, że maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi:

- 35% na obszarach należących do województwa łódzkiego, gdzie znajduje się inwestycja określona w DoW 2,

- 25% na obszarach należących do województwa wielkopolskiego, gdzie znajduje inwestycja określona w DoW 1.

Jednocześnie § 4 art. 2 Rozporządzenia PSI wskazuje na podwyższenie maksymalnej intensywności pomocy o 10% w przypadku, gdy przedsiębiorca wnioskujący o udzielenie decyzji o wsparciu jest przedsiębiorcą średnim, w myśl Rozporządzenia UE.

W opinii Wnioskodawcy, utrata przez Spółkę w toku realizacji inwestycji, tj. od 1 stycznia 2022 r., statusu średniego przedsiębiorcy nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej przysługującej Spółce na podstawie DoW 1 i DoW 2, w odniesieniu zarówno do nakładów inwestycyjnych poniesionych przed jak i po zmianie statusu przedsiębiorcy.

Należy w tym miejscu wskazać, iż Spółka nie jest w stanie określić jaki status przedsiębiorcy w myśl Rozporządzeniu UE będzie posiadała przez cały okres realizacji inwestycji. Uzyskane przez Spółkę decyzje o wsparciu określają czas ich obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które Spółka jest zobowiązana spełnić, dotyczące:

- zatrudnienia określonej liczby pracowników,

- poniesienia w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji,

- terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji,

- maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych,

- kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca,

- terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana.

Tym samym realizacja uzyskanej przez Spółkę decyzji o wsparciu cechuje się zmiennością na wielu płaszczyznach. Ustawodawca dostrzega ten fakt, dlatego też Rozporządzenie PSI określa, że niezależnie od przyszłych uwarunkowań gospodarczych, przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie podatkowe w ramach realizacji inwestycji w PSI musi ponieść określoną wysokość kosztów kwalifikowanych, zobowiązać się do zwiększenia i utrzymania zwiększonego zatrudnienia, czy spełnić określone w Ustawie PSI kryteria ilościowe i jakościowe. W przypadku uchybienia przez przedsiębiorcę przewidzianym w decyzji o wsparciu warunkom, przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu przyznanej mu na jej podstawie pomocy publicznej.

Mimo iż ustawodawca nie określił expressis verbis w Ustawie PSI czy Rozporządzeniu PSI w jaki sposób należy liczyć wysokość maksymalnej intensywności pomocy publicznej w przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy w myśl Rozporządzenia UE, to przedsiębiorca decydujący się na rozpoczęcie działalności w ramach Polskiej Strefy Inwestycji powinien mieć możliwość dokładnego określenia wartości przyznanej mu pomocy publicznej przed jej rozpoczęciem, ze względu na podejmowane przez niego przyszłe decyzje inwestycyjne oraz zobowiązania. Zmiana wysokości maksymalnej intensywności pomocy publicznej w okresie trwania inwestycji, wpływa nie tylko na wysokość zwolnienia podatkowego, ale przede wszystkim zmusza przedsiębiorstwa do zmiany długoterminowych biznesplanów, co w konsekwencji może doprowadzić do niepoprawnego rozliczenia ulgi podatkowej.

Ponieważ realizacja inwestycji w ramach PSI wymaga poniesienia dużych nakładów finansowych, to też często przedsiębiorstwa dokonują stosownych założeń budżetowych w perspektywie długoterminowej – nawet w perspektywie kilkunastoletniej do czasu zakończenia inwestycji, co ma miejsce w przypadku Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Spółka stoi na stanowisku, że zmiana statusu Wnioskodawcy w trakcie realizacji nowej inwestycji na podstawie Decyzji o wsparciu nie ma wpływu na wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej. Wskaźnik ten w ocenie Spółki został definitywnie ustalony na moment wydania decyzji o wsparciu tj. zgodnie ze statusem przedsiębiorcy jaki Spółka posiadała na moment wydania DoW 1 i DoW 2.

Powyższą argumentację aprobuje w szczególności Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w swoim piśmie z dnia 8 lipca 2008 r., znak: DDO-522-5712/08/JB (dalej: „Pismo UOKIK”) stwierdził, że „dla oceny praw i obowiązków podmiotu posiadającego zezwolenie należy brać pod uwagę przepisy obowiązujące w dniu wydania zezwolenia”. Pomimo tego, że przywołane Pismo UOKiK odnosi się do zezwoleń dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych, ze względu na analogiczne brzmienie przepisów można uznać, że Pismo UOKIK znajdzie zastosowanie również do regulacji dotyczących wydawania decyzji o wsparciu.

Przede wszystkim jednak, stanowisko takie zajął już Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie wydanym dnia 15 listopada 2022 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.637.2022.2.PC, w piśmie wydanym dnia 26 września 2022 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.513.2022.1.PC oraz w piśmie wydanym dnia 27 maja 2022 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.199.2022.1.JKU.

W przytoczonych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego stanowisko organu wskazuje, iż kluczowym elementem określającym dopuszczalność udzielenia pomocy oraz parametry uzyskanej pomocy jest dzień, w którym przedsiębiorca nabywa prawo do skorzystania z pomocy publicznej. Organ publiczny poprzez przyznanie takiego prawa wskazuje między innymi wartość pomocy, do jakiej jest uprawniony przedsiębiorca. Tym samym przysługująca intensywność pomocy na podstawie statusu przedsiębiorstwa powinna być ustalana na dzień wydania decyzji o wsparciu i powinna być niezmienna przez cały okres realizacji inwestycji.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny na podstawie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1) z zastosowaniem art. 119a;

2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.