Czy w związku z dokonanym Połączeniem, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych strat podatkowych poniesi... - Interpretacja - 0111-KDIB1-1.4010.320.2023.1.MF

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 1 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.320.2023.1.MF

Temat interpretacji

Czy w związku z dokonanym Połączeniem, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed Połączeniem, a zatem w przypadku Spółki nie znajdzie zastosowania przepis art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT wyłączający możliwość uwzględnienia przy ustaleniu dochodu strat podatnika w sytuacji, w której podatnik przejął inny podmiot.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 czerwca 2023 r. wpłynął za pośrednictwem platformy ePUAP Państwa wniosek z 14 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z dokonanym Połączeniem, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed Połączeniem, a zatem w przypadku Spółki nie znajdzie zastosowania przepis art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT wyłączający możliwość uwzględnienia przy ustaleniu dochodu strat podatnika w sytuacji, w której podatnik przejął inny podmiot.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest spółką handlową prawa polskiego (…).

Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym w Polsce i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest edukacyjna działalność wydawnicza.

W dniu (…) w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano połączenie Spółki z … Sp. z o.o. (dalej: „Połączenie”).

W okresie przed Połączeniem, … Sp. z o.o. (dalej: „…”, „Spółka Przejmowana”) była spółką handlową prawa polskiego z siedzibą w Passie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy (…).

… była rezydentem podatkowym w Polsce i podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów w Polsce bez względu na miejsce ich osiągania.

Podstawowy przedmiot działalności … obejmował świadczenie usług logistycznych, takich jak transport drogowy towarów, przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów czy działalność kurierska. Usługi te były w dużej mierze świadczone na rzecz Spółki Przejmującej.

Wnioskodawca jest jednostką dominującą grupy kapitałowej … (dalej: „Grupa”), która prowadzi działalność na rynku edukacyjno-wydawniczym w Polsce. W stanie faktycznym przed Połączeniem do Grupy należała również …. Podstawowym celem biznesowym Grupy jest dostarczanie materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli - przede wszystkim podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Grupa dostarcza również elektroniczne materiały edukacyjne oraz oferuje usługi z zakresu doskonalenia nauczycieli.

Połączenie przeprowadzono w celu usprawnienia funkcjonowania struktury Grupy, a do przyczyn biznesowych Połączenia należało między innymi:

- zintensyfikowanie strategicznej działalności Grupy poprzez scalenie funkcji wydawniczych i obsługi logistycznej w jednym podmiocie;

- zwiększenie konkurencyjności Spółki;

- minimalizacja kosztów administracyjnych;

- zapewnienie większej efektywności działań związanych z podstawową działalnością Grupy poprzez standaryzację istotnych obszarów działalności.

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że Połączenie nastąpiło z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie było uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania. W ocenie Wnioskodawcy, w stosunku do opisanej powyżej transakcji, nie znajdą zastosowania właściwe przepisy mające na celu zapobieganie działaniom polegającym na unikaniu opodatkowania. W rezultacie w ocenie Wnioskodawcy, w zakresie przedmiotowego Wniosku do Organu nie znajdzie zastosowania przesłanka z art. 14b § 5b pkt 1 Ordynacji podatkowej, to jest przesłanka do odmowy wydania interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że stanowią czynność lub element czynności skutkującej unikaniem opodatkowania.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że istnienie uzasadnienia ekonomicznego Połączenia nie jest przedmiotem zapytania Wnioskodawcy i należy je traktować jako element przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Na moment Połączenia Spółka Przejmująca posiadała 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

Połączenie zostało przeprowadzone w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.; dalej: „KSH”), to jest przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. W związku z faktem, że Spółka była jedynym wspólnikiem …, Połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Powyższe podejście zostało uregulowane w art. 514 § 1 KSH, zgodnie z którym spółka przejmująca nie może objąć udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce przejmowanej, oraz za własne udziały lub akcje spółki przejmowanej. Tym samym należy wskazać, że przejęcie spółki przez jej jedynego udziałowca odbywa się bez emisji nowych udziałów lub akcji, a zatem bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, jak również bez zmiany umowy spółki przejmującej.

Ponadto, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja generalna).

Biorąc pod uwagę powyższe, w wyniku przeprowadzonego Połączenia:

1) Spółka Przejmowana została rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;

2) wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej zostały przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej;

3) Spółka Przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca kontynuuje dotychczas prowadzoną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polski. W wyniku Połączenia nie uległ zmianie przedmiot przeważającej działalności gospodarczej Spółki, jaką jest edukacyjna działalność wydawnicza.

Na moment Połączenia Spółka Przejmująca posiadała nierozliczone straty podatkowe z lat poprzednich, wygenerowane przez Spółkę w poprzednich latach podatkowych.

Poniesione straty Spółka rozlicza stosownie do regulacji art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, zgodnie z którym o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

 1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

 2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że zarówno na ostatni dzień każdego roku podatkowego, w którym poniesiono stratę podatkową, jak i na moment Połączenia, wszystkie akcje Wnioskodawcy posiadał (i nadal posiada) ten sam podmiot, jakim jest (…). Jak wynika z powyższego, struktura akcjonariatu Spółki Przejmującej pozostawała niezmienna zarówno na moment poniesienia strat podatkowych, jak i przejęcia Spółki Przejmowanej, a akcje Spółki pozostają w posiadaniu tego samego podmiotu. Wnioskodawca nie przewiduje, aby w najbliższych latach podatkowych mogła nastąpić zmiana jedynego akcjonariusza, co oznacza, że struktura akcjonariatu Wnioskodawcy pozostanie niezmienna również w momencie ustalania podstawy opodatkowania za 2023 rok oraz lata kolejne.

Pytanie

Czy w związku z dokonanym Połączeniem, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed Połączeniem, a zatem w przypadku Spółki nie znajdzie zastosowania przepis art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT wyłączający możliwość uwzględnienia przy ustaleniu dochodu strat podatnika w sytuacji, w której podatnik przejął inny podmiot?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dokonanym Połączeniem, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed Połączeniem, a zatem w przypadku Spółki nie znajdzie zastosowania przepis art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), wyłączający możliwość uwzględnienia przy ustaleniu dochodu strat podatnika w sytuacji, w której podatnik przejął inny podmiot.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Jak wskazano w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

 1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

 2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123 dalej: „Ustawa nowelizująca”) wprowadzono regulacje zawarte w art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT, ograniczające możliwość rozliczania strat podatkowych podmiotu przejmującego w przypadku łączenia podmiotów.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 1, stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat podatnika, jeżeli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku czego:

 a) przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości albo w części jest inny niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub

 b) co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały.

Jak wynika z uzasadnienia Ustawy nowelizującej, wprowadzenie powyższych przepisów miało na celu ograniczenie działań restrukturyzacyjnych, w wyniku których podatnicy nadużywają możliwości rozliczania strat podatkowych w celu sztucznego obniżenia podstawy opodatkowania rentownego przedsiębiorstwa. W uzasadnieniu do Ustawy Nowelizującej zaakcentowano jednak, że czynności reorganizacyjne, takie jak połączenie przez przejęcie, mogą mieć uzasadnione przyczyny ekonomiczne, a wówczas ich celem nie jest nadużywanie możliwości pomniejszania dochodu o straty podatkowe. Zgodnie z intencją ustawodawcy regulacje zawarte w art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT mają na celu wskazanie warunków, które przesądzają o tym, że głównym celem restrukturyzacji była chęć nieuprawnionego obniżenia podstawy opodatkowania. Jak wskazano w uzasadnieniu do Ustawy nowelizującej:

„Przyjęta na gruncie ustawy o CIT zasada, iż podatnik może rozliczać straty, które sam poniósł, może jednak być nadużywana przez różnego rodzaju operacje restrukturyzacyjne, których celem jest to, aby strata poniesiona przez podatnika pomniejszyła dochody uzyskiwane przez inne przedsiębiorstwo. W szczególności podmiot ponoszący straty, którego działalność nie rokuje możliwości uzyskiwania w kolejnych latach dochodów i rozliczenia wykazanych strat z tymi dochodami może dokonać przejęcia lub zakupu innego przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części), po to tylko, aby o wartość poniesionych w przeszłości strat obniżać podatkowe dochody tego innego przedsiębiorstwa. (...)

W celu zapobieżenia takim działaniom optymalizacyjnym proponuje się ograniczenie możliwości rozliczania strat w sytuacji w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Uwzględniając jednak fakt, iż powyższe działania (przejęcie innego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, uzyskanie wkładu pieniężnego za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa) mogą być przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych służących przywróceniu możliwości generowania przez takiego podatnika dochodów, ograniczenie możliwości uwzględniania strat przez podatnika uzależnione zostało od wystąpienia dodatkowych warunków, wskazujących na to, iż głównym celem tych działań było nieuzasadnione skorzystanie z możliwości pomniejszenia dochodu (powiększenia straty) innego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części innego przedsiębiorstwa, to jest:

    - przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości lub w części był inny, niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub

    - co najmniej 25% praw do udziału w zysku podatnika - w wyniku opisanych operacji restrukturyzacyjnych - uzyskał podmiot lub podmioty, które wcześniej praw takich nie posiadały”.

Tym samym Wnioskodawca pragnie zauważyć, że intencją ustawodawcy było wprowadzenie ograniczenia rozliczenia strat jedynie w sytuacji, gdy dane czynności restrukturyzacyjne nie mają uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Ustawodawca w uzasadnieniu do Ustawy nowelizującej wprost wskazał, że ograniczenie możliwości rozliczenia strat w przypadku przejęcia innego podmiotu zostało wprowadzone wyłącznie w celu zapobieżenia agresywnej optymalizacji podatkowej. Ponadto, ustawodawca w uzasadnieniu do Ustawy nowelizującej przytoczył również hipotetyczny przykład tego typu optymalizacji:

„Przykładowo spółka X Sp. z o.o. jest producentem specjalistycznego sprzętu medycznego i osiąga w związku ze swoją działalnością stosunkowo duże dochody oraz płaci od tych dochodów podatek dochodowy CIT. Celem obniżenia jej zobowiązań podatkowych wspólnicy spółki X znajdują „na rynku” i nabywają udziały spółki Y produkującej maszyny rolnicze, która w ubiegłych latach ponosiła istotne straty i której działalność została zawieszona, gdyż nie rokuje uzyskiwaniem w przyszłości dochodów. Następnie spółka Y przejmuje spółkę X, zmienia swoją nazwą na dotychczasową nazwę spółki X i teraz formalnie to spółka Y - działając pod nazwą spółki X - jest producentem specjalistycznego sprzętu medycznego (maszyn rolniczych już nie produkuje). Uzyskiwane z tej działalności dochody - w wyniku powyższych działań „restrukturyzacyjnych” - podlegają w spółce Y pomniejszeniu o straty podatkowe poniesione w uprzednich 5 latach przez spółkę Y. Na podstawie aktualnego brzmienia przepisów art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, w opisanej sytuacji, spółka Y w 2021 r. dzięki takiej restrukturyzacji mogłaby od tego dochodu generowanego przez działalność polegającą na produkcji specjalistycznego sprzętu medycznego odliczyć: 50% straty spółki Y z 2020 r. + 50% straty spółki Y z 2019 r. + 50% straty spółki Y z 2018 r. + 50% straty spółki Y z 2017 r. + 50% straty spółki Y z 2016 r. i doprowadzić dzięki temu do takiego efektu optymalizacyjnego, iż mimo zyskownej działalności nie płaciłaby podatku dochodowego”.

Powyższy przykład, przytoczony w uzasadnieniu do Ustawy nowelizującej, bezpośrednio wskazuje na cel wprowadzenia przepisów, jakim jest ograniczenie agresywnej optymalizacji podatkowej. Ograniczenie rozliczania strat spółki przejmującej powinno mieć zatem zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy dochodzi do pozbawionego ekonomicznych przyczyn przejęcia „nieaktywnej” spółki z nierozliczonymi stratami w celu obniżenia zobowiązań podatkowych. Nie sposób wskazać, że taka sytuacja miała miejsce w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Jak bowiem wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego:

1) zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowana, prowadziły aktywną działalność gospodarczą przed Połączeniem;

2) działalność zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółka Przejmowanej, jest kontynuowana po Połączeniu;

3) istnieją przyczyny ekonomiczne uzasadniające Połączenie, do których należą między innymi:

a. usprawnienie funkcjonowania struktury Grupy;

b. zintensyfikowanie strategicznej działalności Grupy poprzez scalenie funkcji wydawniczych i obsługi logistycznej w jednym podmiocie;

c. zwiększenie konkurencyjności Spółki;

d. minimalizacja kosztów administracyjnych;

e. zapewnienie większej efektywności działań związanych z podstawową działalnością Grupy poprzez standaryzację istotnych obszarów działalności.

Tym samym należy podkreślić, że Połączenie nastąpiło z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym bądź jednym z głównych celów nie było uniknięcie ani uchylenie się od opodatkowania.

Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku, na skutek Połączenia nie doszło do zmiany, w całości lub w części, przedmiotu faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej, a zatem przepisy art. 7 ust. 3 pkt 7 lit. a ustawy o CIT nie powinny mieć zastosowania do Wnioskodawcy.

Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy zarówno przed Połączeniem, jak i po Połączeniu, jest edukacyjna działalność wydawnicza. Z działalnością wydawniczą polegającą w znacznej mierze na wydawaniu materiałów edukacyjnych związana jest konieczność odpowiedniego magazynowania, dystrybucji i transportu produktów, które stanowią naturalną część procesu produkcyjnego, konieczną do dostarczenia produktu do klientów Spółki, a tym samym zapewnienia przychodów dla Wnioskodawcy. Połączenie ze Spółką Przejmowaną nie stanowiło zatem dla Wnioskodawcy zmiany przedmiotu prowadzonej działalności, lecz techniczną zmianę dostawcy usług logistycznych z podmiotu zewnętrznego na wykonywanie tych funkcji wewnętrznie.

Z kolei w odniesieniu do postanowień zawartych w art. 7 ust. 3 pkt 7 lit. b ustawy o CIT Wnioskodawca pragnie wskazać, że 100% akcji Wnioskodawcy zarówno na dzień kończący każdy rok podatkowy, w którym Spółka wygenerowała straty, jak i na moment Połączenia oraz w chwili obecnej posiada ten sam akcjonariusz, będący jedynym akcjonariuszem Spółki. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, przesłanka wskazana w art. 7 ust. 3 pkt 7 lit. b ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nie został spełniony żaden z warunków wymienionych w art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT, ponieważ:

 a) przedmiot faktycznie prowadzonej przez Wnioskodawcę podstawowej działalności gospodarczej po Połączeniu jest taki sam jak przedmiot faktycznie prowadzonej przez Wnioskodawcę podstawowej działalności przed Połączeniem, to jest Wnioskodawca prowadzi podstawową działalność w obszarze edukacyjnej działalności wydawniczej (co znajduje również odzwierciedlenie w KRS Spółki, zgodnie z którym przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy zarówno na przed Połączeniem, jak i na chwilę obecną, jest wydawanie książek - PKD 58.11.Z), natomiast scalone w Spółce Przejmującej funkcje logistyczne stanowią integralną część podstawowej działalności Wnioskodawcy, oraz

 b) 100% akcji Wnioskodawcy zarówno na dzień kończący każdy rok podatkowy, w którym Spółka wygenerowała straty, jak i na moment Połączenia oraz w chwili obecnej posiada ten sam akcjonariusz, będący jedynym akcjonariuszem Spółki.

Ponadto, Wnioskodawca nie przewiduje, aby w najbliższych latach podatkowych mogła nastąpić zmiana jedynego akcjonariusza, co oznacza, że struktura akcjonariatu Wnioskodawcy pozostanie niezmienna również w momencie ustalania podstawy opodatkowania za 2023 rok oraz lata kolejne.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że uwzględniając zarówno literalne brzmienie przepisów ustawy o CIT, jak i ich wykładnię celowościową w świetle uzasadnienia projektu Ustawy nowelizującej, ograniczenie wskazane w art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT nie będzie miało zastosowania do Wnioskodawcy w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie również w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w podobnych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych, przykładowo w interpretacjach indywidualnych:

- z dnia 30 września 2022 roku, Znak: 0111-KDIB2-1.4010.477.2022.1.ES;

- z dnia 22 marca 2022 roku, Znak: 0111-KDIB2-1.4010.615.2021.1.BKD;

- z dnia 25 października 2021 roku, Znak: 0111-KDIB1-1.4010.356.2021.2.BK;

- z dnia 12 kwietnia 2021 roku, Znak: 0111-KDIB2-1.4010.61.2021.1.AP.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dokonanym Połączeniem, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych strat podatkowych poniesionych przez Spółkę przed Połączeniem, a zatem w przypadku Spółki nie znajdzie zastosowania przepis art. 7 ust. 3 pkt 7 ustawy o CIT wyłączający możliwość uwzględnienia przy ustaleniu dochodu strat podatnika w sytuacji, w której podatnik przejął inny podmiot.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w  przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Tutejszy Organ nie odniósł się do powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych, albowiem interpretacje te zostały wydane w sprawach innych podatników i nie wiążą Organu w niniejszej sprawie.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1) z zastosowaniem art. 119a;

2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym:

interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.