Dotyczy ustalenia: - czy ponoszone przez Spółkę koszty związane ze współorganizacją imprezy charytatywnej (...) stanowią wydatki niezwiązane z działal... - Interpretacja - 0111-KDIB1-2.4010.306.2023.1.EJ

shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 7 sierpnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.306.2023.1.EJ

Temat interpretacji

Dotyczy ustalenia: - czy ponoszone przez Spółkę koszty związane ze współorganizacją imprezy charytatywnej (...) stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem, - czy ponoszone przez Spółkę koszty związane z realizacją voucherów udostępnionych szkołom, przedszkolom lub innym instytucjom stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem, - czy ponoszone przez Spółkę koszty związane z realizacją rabatów, darmowych świadczeń, nagród związanych z akcjami marketingowo-reklamowymi stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem, - czy ponoszone przez Spółkę koszty świadczeń na rzecz kontrahentów stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem, - czy ponoszone przez Spółkę koszty świadczeń pozapłacowych dla pracowników lub członków ich rodzin stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 czerwca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 14 czerwca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia:

-czy ponoszone przez Spółkę koszty związane ze współorganizacją imprezy charytatywnej (...) stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem,

-czy ponoszone przez Spółkę koszty związane z realizacją voucherów udostępnionych szkołom, przedszkolom lub innym instytucjom stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem,

-czy ponoszone przez Spółkę koszty związane z realizacją rabatów, darmowych świadczeń, nagród związanych z akcjami marketingowo-reklamowymi stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem,

-czy ponoszone przez Spółkę koszty świadczeń na rzecz kontrahentów stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem,

-czy ponoszone przez Spółkę koszty świadczeń pozapłacowych dla pracowników lub członków ich rodzin stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „ustawa o CIT”). Od dnia 1 stycznia 2023 r. Spółka stosuje opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (dalej jako: „Ryczałt” lub „CIT estoński”).

Spółka powstała w 2022 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą w we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.

Przedmiotem działalności Spółki są usługi z zakresu rekreacji, sportu, poprawy kondycji fizycznej, zakwaterowania, hotelarstwa i gastronomii. Spółka prowadzi hotel z restauracją, salami konferencyjnymi, klubem (kręgielnia, bilard), strefą spa&welness, łaźniami, saunami, grotą solną strefą basenową wewnętrzną i zewnętrzną, kortem tenisowym, boiskami do gry, kempingiem, lodowiskiem w okresie zimowym, łowiskiem dla wędkarzy (dalej jako: „Ośrodek”). Spółka oferuje organizację imprez weselnych, integracyjnych, przyjęć firmowych, urodzin dla dzieci, itp.

W toku prowadzonej działalności Wnioskodawca ponosi m.in. następujące wydatki:

1.Koszty związane ze współorganizowaniem corocznej imprezy charytatywnej (...);

2.Koszty voucherów udostępnianych szkołom, przedszkolom i innym instytucjom;

3.Koszty rabatów przyznawanych wraz z ulotkami promocyjnymi, innych świadczeń związanych z akcjami marketingowo-reklamowym;

4.Koszty związane ze świadczeniami na rzecz kontrahentów (np. kosze prezentów, spotkania biznesowe, catering);

5.Koszty świadczeń pozapłacowych na rzecz pracowników i ich rodzin (na przykład organizacja imprezy mikołajkowej, zniżki na wejścia lub vouchery do wykorzystania w Ośrodku Spółki).

Ad 1

Wnioskodawca od lat jest współorganizatorem dorocznej imprezy charytatywnej o nazwie (...). Imprezę tą Spółka zamierza powtarzać w kolejnych latach. Wydarzenie jest propagowane w środkach masowego przekazu, w mediach społecznościowych, w społeczności nie tylko lokalnej, będąc w dużej mierze utożsamiane z działalnością Ośrodka Spółki. Ideą imprezy jest zbiórka pieniędzy na cele charytatywne, a także popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności. Zawody skierowane są do dzieci i młodzieży oraz do osób dorosłych. Zarówno start, meta, jak i pokonywane pętle dystansu we wszystkich kategoriach wiekowych, w całości zlokalizowane są na terenie opisanego na wstępie Ośrodka Spółki. Za udział w biegu pobierana jest od uczestników opłata startowa, która w całości zasila Fundację będącą drugim współorganizatorem (...) na jej działalność charytatywną. Opłaty startowe od uczestników są pobierane i przekazywane Fundacji przez firmę zewnętrzną wykonującą usługi w zakresie obsługi imprez sportowych. Spółka jako współorganizator udostępnia miejsce na organizację wydarzenia oraz pracę pracowników własnych, ponosi wydatki na nagrody dla zawodników (medale dla uczestników, puchary dla osób z najlepszymi wynikami), zapewnia zawodnikom posiłek oraz napoje. Spółka ponosi wydatki na zapewnienie opieki medycznej, jak również zleca podmiotom trzecim wykonanie innych usług specjalistycznych związanych z imprezą, jak na przykład zapewnienie każdemu zawodnikowi urządzenia, za pośrednictwem którego będzie możliwy pomiar czasu biegu, obsługa startu i mety, prowadzenie zapisów na zawody, promocja wydarzenia w serwisie internetowym zawodników i organizatorów wydarzeń sportowych. W przyszłości Spółka nie wyklucza ponoszenia innych niż wymienione, podobnych wydatków związanych z organizacją wydarzenia „Bieg na…”.

Ad 2

W związku z szeroką ofertą Ośrodka, w tym bogatą ofertą atrakcji dla dzieci i młodzieży, do Spółki zwracają się szkoły, przedszkola oraz inne instytucje z prośbą o wsparcie organizowanych przez nie pikników czy innych własnych wydarzeń w drodze ufundowania dla uczestników (dzieci i członków ich rodzin) biletów wstępu do Ośrodka. Czyniąc zadość ww. prośbom Spółka przekazuje na przykład: 5 voucherów do groty solnej, 5 voucherów na kręgle, 5 voucherów na lodowisko (okres zimowy), 5 voucherów na basen zewnętrzny (okres letni). Wyliczenie jest przykładowe i ma na celu zaprezentować rodzaj i zakres fundowanych świadczeń. Wnioskodawca prowadzi wewnętrzny rejestr wydawanych voucherów. Może się zdarzyć, że ufundowane vouchery nie zostaną wykorzystane. Zazwyczaj jednak Spółka poniesie koszty związane z realizacją usług objętych wydanymi voucherami. Celem przekazywania voucherów jest faktyczna pomoc ich beneficjentom oraz budowanie wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, pozyskiwanie lojalności, jak też budowanie relacji ze społecznościami lokalnymi.

Ad 3

Z uwagi na skalę prowadzonej działalności w Ośrodku, Spółka dąży do zapewnienia pełnego wykorzystania bazy sportowej i rekreacyjnej Ośrodka przez cały rok. W tym celu podejmuje własne akcje marketingowe i reklamowe. Przykładowo w kinach, centrach handlowych lub innych miejscach publicznych rozdawane są ulotki reklamowe Ośrodka. Ulotki zawierają informacje o przyznawanej promocji. Tytułem przykładu - każda osoba, która przekaże ulotkę obsłudze Ośrodka, otrzymuje 15% rabatu na wszystkie lub określone usługi zakupione w Ośrodku. Innym przykładem są promocje dla dzieci w ferie zimowe. W tym celu Spółka dostarcza do figloparków lub podobnych miejsc vouchery do rozdawania dzieciom na jednorazowe darmowe wejście na lodowisko. W ramach działań marketingowych Spółka organizuje również konkursy w mediach społecznościowych (facebook, instagram), w ramach których można wygrać pobyt w Ośrodku lub określone usługi Ośrodka.

Ad 4

Spółka organizuje spotkania z osobami reprezentującymi firmy będące jej stałymi lub potencjalnymi kontrahentami, w tym klientami Ośrodka. Spotkania te odbywają się w Ośrodku (na przykład w restauracji). Wnioskodawca ponosi koszty tego typu spotkań. Celem spotkań jest nawiązanie czy też podtrzymanie kontaktów biznesowych, budowa długotrwałych relacji, tworzenie pozytywnego wizerunku firmy, promowanie Ośrodka, wzrost zainteresowania ofertą Ośrodka. Dodatkowo Spółka przekazuje kontrahentom dobrowolne i nieodpłatne prezenty (o różnej wartości, w tym alkohol), gadżety, okolicznościowe upominki (na przykład świąteczne). Przekazywanie podarunków również ma na celu wykreowanie pozytywnej opinii o Spółce, a także budowanie jej wizerunku jako zaufanego partnera gospodarczego, przekonania o wysokiej jakości udzielanych usług i świadczeń.

Ad 5

Spółce zależy również na budowaniu dobrych relacji z pracownikami i członkami ich rodzin. W tym celu organizuje imprezy integracyjne i okolicznościowe (na przykład pikniki, spotkania mikołajkowe), w których mogą wziąć udział pracownicy, członkowie ich rodzin. W ramach spotkań organizowane są konkursy z nagrodami w postaci drobnych upominków, czy też rozdawane są prezenty okolicznościowe (na przykład paczki świąteczne). Spółka okazjonalnie wydaje również pracownikom vouchery na określone usługi Ośrodka, czy też przyznaje prawo do korzystania z usług Ośrodka z określonym rabatem.

Wszystkie kategorie wydatków (tj. koszty wskazane w punktach 1-5) nie są ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów wymienionych w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT (tj. są ponoszone na rzecz podmiotów innych niż udziałowcy Spółki i podmioty powiązane ze Spółką lub wspólnikami).

Pytania

1.Czy ponoszone przez Spółkę koszty związane ze współorganizacją imprezy charytatywnej (...) stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem?

2.Czy ponoszone przez Spółkę koszty związane z realizacją voucherów udostępnionych szkołom, przedszkolom lub innym instytucjom stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem?

3.Czy ponoszone przez Spółkę koszty związane z realizacją rabatów, darmowych świadczeń, nagród związanych z akcjami marketingowo-reklamowymi stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem?

4.Czy ponoszone przez Spółkę koszty świadczeń na rzecz kontrahentów stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem?

5.Czy ponoszone przez Spółkę koszty świadczeń pozapłacowych dla pracowników lub członków ich rodzin stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez Spółkę koszty związane ze współorganizacją imprezy charytatywnej (...) nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nie podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

Ad 2

Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez Spółkę koszty związane z realizacją voucherów udostępnionych szkołom, przedszkolom lub innym instytucjom nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nie podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

Ad 3

Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez Spółkę koszty związane z realizacją rabatów promocyjnych, darmowych świadczeń, nagród związanych z akcjami marketingowo-reklamowymi nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nie podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

Ad 4

Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez Spółkę koszty świadczeń na rzecz kontrahentów nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nie podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

Ad 5

Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone przez Spółkę koszty świadczeń pozapłacowych dla pracowników lub członków ich rodzin nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nie podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

A.Uzasadnienie część ogólna.

Opodatkowanie ryczałtem oznacza dla podatnika zmianę zasad w zakresie przedmiotu opodatkowania. Ustawa o CIT wprowadza w zakresie ryczałtu nowe kategorie dochodów (przedmiotu opodatkowania) nie podlegających reżimowi dotychczasowych przepisów ustawy.

Zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą).

Z przepisów ustawy CIT nie wynika wprost, jakiego rodzaju wydatki mogą być uznane za dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ustawodawca nie zdecydował się na sformułowanie w przepisie definicji, ani nawet przykładowego katalogu tego rodzaju wydatków.

Przepisy Rozdziału 6b ustawy CIT nie zawierają definicji legalnej wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W związku z powyższym, aby ustalić, jakie kategorie wydatków oraz kosztów mieszczą się w zakresie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, należy odwołać się do znaczenia, jakie posiada niniejsze pojęcie w języku powszechnym. W tym aspekcie warto odnotować, że jedną z immanentnych cech działalności gospodarczej, która wyróżnia ją od innego rodzaju aktywności, jest jej zarobkowy charakter. Zatem za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą można uznać m.in. takie wydatki i koszty, które nie są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Podatnik opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek dokonuje wyliczenia oraz zapłaty podatku w oparciu o przepisy Rozdziału 6b ustawy CIT. Przepisy o ryczałcie od dochodów spółek nie posługują się takimi pojęciami jak „koszty uzyskania przychodów” czy „koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów”.

Podatników opodatkowanych Ryczałtem nie obowiązuje art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, w którym z kosztów uzyskania przychodów ustawodawca wyłączył określone przez siebie arbitralnie rodzaje wydatków. W ocenie Wnioskodawcy, część wydatków zawartych w tym katalogu - jak np. koszty reprezentacji - stanowią bowiem wydatki związane z działalnością gospodarczą.

Zwrócić należy uwagę na Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek z dnia 23 grudnia 2021 r. (dalej jako: „Przewodnik”), stanowiący objaśnienia podatkowe, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Zgodnie z zapisami Przewodnika przy kwalifikacji wydatków do tej kategorii można się posiłkować kwalifikacją wydatków do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Oba rodzaje wydatków są bowiem podobne ze względu na cel ich poniesienia - zarówno koszty uzyskania przychodu, jak i wydatki związane z działalnością gospodarczą są bowiem ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Przewodnik jednak zwraca uwagę, że pojęcie „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą” nie jest tożsame z pojęciem „wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów”. Zasadne jest zatem posiłkowanie się dorobkiem orzeczniczym i interpretacyjnym powstałym na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, jednak jedynie w takim zakresie, w jakim ustalano związek wydatków z osiąganymi przychodami. Katalog wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie jest bowiem tożsamy z wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą i nie powinien być stosowany w przypadku kwalifikacji kosztów jako podlegających opodatkowaniu Ryczałtem.

Należy podkreślić, że kwestię kwalifikacji na gruncie przepisów o ryczałcie od dochodów spółek danego wydatku lub kosztu do dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą należy rozpatrywać indywidualnie, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i okoliczności sprawy.

B.Uzasadnienie w zakresie pytania 1

W ocenie Wnioskodawcy, ponoszone przez Spółkę koszty związane ze współorganizacją imprezy charytatywnej (...) nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nie podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

Wydatki na opisaną imprezę charytatywną są częścią aktywności Spółki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która definiowana jest jako zobowiązanie podmiotów gospodarczych do przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju przy współpracy zatrudnionych, ich rodzin oraz lokalnych społeczności.

Nie istnieje uniwersalna definicja zjawiska społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego można odwołać się do działań wskazanych w Komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 25 października 2011 r. skierowanej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”. We wskazanym dokumencie zostało wprost stwierdzone, że: „Strategiczne podejście do CSR ma coraz większe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Może przynieść korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem, oszczędności kosztów, dostępu do kapitału, relacji z klientami, zarządzania zasobami ludzkimi i potencjału innowacyjnego. Ponieważ CSR wymaga zaangażowania zainteresowanych stron wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim, umożliwia to przedsiębiorstwom lepsze prognozowanie i wykorzystanie szybko zmieniających się oczekiwań ze strony społeczeństwa i warunków prowadzenia działalności, CSR może zatem stymulować rozwój nowych rynków i sprzyja tworzeniu nowych możliwości wzrostu gospodarczego. Zajmując się kwestiami odpowiedzialności społecznej, przedsiębiorstwa mogą budować długoterminowe zaufanie pracowników, konsumentów i obywateli, tworząc podstawę pod zrównoważone modele biznesowe. Większe zaufanie z kolei przyczynia się do tworzenia otoczenia, w którym przedsiębiorstwa mogą podejmować inicjatywy innowacyjne i rozwijać się.”

Aktualną definicją społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility CSR) jest definicja zawarta w normie PN-ISO 26 000 odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:

1.przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;

2.bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy;

3.jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania;

4.jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Należy zwrócić uwagę na aspekt świadomości działań podatnika oraz przyjętą przez niego strategię ich realizacji. CSR ma na celu budowanie pozytywnego odbioru danego podmiotu w społeczeństwie. Zaufanie konsumentów, obywateli ma w przyszłości przełożyć się na osiągnięcie celów finansowych, a więc powiększenie przychodów. Realizacja celów CSR nie następuje zatem przez sam wydatek, ale przez zbudowanie wizerunku podmiotu, który przełoży się na skutki finansowe. Świadome inwestowanie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wymaga informowania o tych działaniach. Takie działania powinny wynikać z wcześniejszej strategii i planu działania, na które podatnik może powołać się w przypadku wątpliwości kategoryzacji wydatku. Zatem, uznać należy, że czynniki te przemawiają za tym, że ponoszone wydatki na realizację tego procesu mogą służyć realizacji podstawowego celu prowadzonej działalności gospodarczej jakim jest osiąganie zysków (tak m.in. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 31 stycznia 2023 r. znak: 0114-KDIP2-2.4010.231.2022.1.AP).

Wnioskodawca, wyznając wyżej opisaną filozofię CSR, podejmuje działania, które oprócz oczywistych korzyści dla beneficjentów działalności społecznej i charytatywnej, jednocześnie mają służyć budowaniu wizerunku Spółki jako firmy społecznie odpowiedzialnej. Wnioskodawcy przyświecają następujące, długoterminowe korzyści:

-wzrost zainteresowania klientów,

-zwiększenie lojalności klientów,

-budowanie pozytywnych emocji wśród klientów,

-budowanie i rozwój relacji ze społecznością lokalną,

-wzrost konkurencyjności,

-kształtowanie pozytywnego wizerunku wśród pracowników, jak również w oczach potencjalnych kandydatów do pracy,

-pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników.

Zdaniem Spółki, budowanie pozytywnego odbioru w społeczeństwie, a przez to wzrost zaufania konsumentów i firm, w przyszłości przełożą się na osiągnięcie celów finansowych, a więc powiększenie przychodów. Ponoszone wydatki wpisują się w cel osiągnięcia, zabezpieczenia lub uzyskania źródeł przychodów, są one zatem w ocenie Wnioskodawcy związane z działalnością gospodarczą i nie podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

C.Uzasadnienie w zakresie pytania 2

W ocenie Wnioskodawcy, ponoszone przez Spółkę koszty związane z realizacją voucherów udostępnionych szkołom, przedszkolom lub innym instytucjom nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nie podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

Uzasadnieniem dla wydatków (kosztów) Spółki opisanych w pytaniu 2 również pozostaje działalność Spółki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), której założenia wyżej szeroko już opisano. Przedmiotowe działania z całą pewnością mogą przyczynić się do budowania długoterminowego zaufania pracowników i społeczności lokalnej oraz pozostałych interesariuszy do prowadzonej przez Spółkę działalności. Większe zaufanie z kolei jest fundamentem tworzenia otoczenia, w którym Spółka może rozwijać się i z tego też powodu ww. wydatki nie będą uznawane za niezwiązane z działalnością gospodarczą. Ośrodek Wnioskodawcy to nie tylko baza hotelowo-restauracyjna, ale przede wszystkim miejsce do aktywnego spędzania czasu i rekreacji dla dzieci i dorosłych. Spółka dąży, by tak odbierane było to miejsce również przez społeczność lokalną, co wymaga utrzymywania relacji i stosownego informowania o działalności. Ponoszone wydatki stanowią świadome inwestowanie Spółki w pozytywne relacje społeczne, co w przyszłości ma się przełożyć na osiągnięcie celów finansowych, a więc powiększenie przychodów.

D.Uzasadnienie w zakresie pytania 3

Ponoszone przez Spółkę koszty związane z realizacją rabatów promocyjnych, darmowych świadczeń, nagród związanych z akcjami marketingowo-reklamowymi nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nie podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

Opisane w pytaniu 3 koszty niewątpliwie pozostają w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą Spółki, stanowiąc typowe wydatki wynikające z akcji promocyjnych czy marketingowych. Przekazanie klientowi określonych świadczeń premiujących dokonywanie zakupów u danego usługodawcy, czy zachęcających do dokonywania takich zakupów, pozostaje w związku z przychodem tego usługodawcy, co stanowi warunek rozpoznania w nim kosztu uzyskania przychodu, a na gruncie Ryczałtu - wydatku związanego z działalnością gospodarczą.

E.Uzasadnienie w zakresie pytania 4

Ponoszone przez Spółkę koszty świadczeń na rzecz kontrahentów nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nie podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

Świadczenia, których beneficjentami są kontrahenci Wnioskodawcy, w tym klienci Ośrodka, mają na celu kształtowanie dobrego wizerunku Spółki jako podmiotu oraz kontrahenta gospodarczego, a także propagowanie wiedzy o jej Ośrodku i oferowanych usługach. Takie działania niewątpliwie wpływa na poziom osiąganych przez Spółkę przychodów.

Jak już wskazano wcześniej, na gruncie przepisów o Ryczałcie nie funkcjonują takie pojęcia jak „koszty uzyskania przychodów”, a regulacja art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie znajduje zastosowania. W szczególności, nie znajduje zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, zgodnie z którym za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. To, że koszty świadczeń na rzecz kontrahentów mogłyby zostać uznane za koszty reprezentacji wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT nie oznacza, że tego rodzaju wydatki nie są związane z działalnością gospodarczą.

Ponoszenie kosztów świadczeń na rzecz kontrahentów ma swój cel w postaci utrzymania dobrych relacji z klientami oraz nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami. Zwiększanie bazy klientów i współpracowników, ukształtowanie długofalowych relacji z podmiotami współpracującymi, niewątpliwie przekłada się na wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę, a także zabezpieczenie źródeł przychodów.

F.Uzasadnienie w zakresie pytania 5

Ponoszone przez Spółkę koszty świadczeń pozapłacowych dla pracowników lub członków ich rodzin nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i nie podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

Podejmowanie przez Spółkę szeregu inicjatyw w zakresie pozapłacowych świadczeń dla pracowników lub członków ich rodzin jest niewątpliwie zdarzeniem związanym z działalnością gospodarczą i ma związek z osiąganymi przez Wnioskodawcę przychodami. Współfinansowanie przez Spółkę tego rodzaju benefitów wpływa na zaangażowanie, poprawę atmosfery oraz zwiększenie motywacji do pracy pracowników. Dzięki temu poprawia się wydajność i efektywność organizacji pracy, co z kolei ma pozytywny wpływ na wysokość przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę oraz na zabezpieczenie i zachowanie ich źródła. Celem każdej imprezy integracyjnej i okolicznościowej pozostaje:

-stymulowanie i motywowanie zatrudnionych osób do zwiększenia jakości oraz wydajności pracy,

-budowanie trwałych i silnych relacji pracodawca-pracownik,

-poprawa efektywności o organizacji pracy poprzez bliższe poznanie się pracowników, większą identyfikację pracowników ze Spółką i jej działalnością,

-poprawa atmosfery pracy oraz promowanie pożądanych wzorców zachowań,

-obniżenie rotacji wśród pracowników i zleceniobiorców, a co za tym idzie, obniżenie kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.

O związku pomiędzy wydatkami na benefity pozapłacowe dla pracowników a poziomem osiąganych przychodów niejednokrotnie wypowiadał się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych (m.in. w interpretacji indywidualnej znak: 0111-KDIB2-1.4010.251.2022.2.BJ z 5 sierpnia 2022 r.), wydawanych na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, mających na celu potwierdzenie istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkiem a przychodem.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Od 2021 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość wyboru formy opodatkowania jaką jest ryczałt od dochodów spółek. Ten sposób opodatkowania będący odejściem od dotychczasowych zasad podatkowych, ze względu na swoją specyfikę i odrębność został uregulowany w rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zatytułowanym „Ryczałt od dochodów spółek” (dodano artykuły od 28c do 28t), a także w przepisach ogólnych ale związanych z rozliczeniami dokonywanymi w ryczałcie.

Opodatkowanie ryczałtem oznacza dla podatnika zmianę zasad w zakresie przedmiotu opodatkowania. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza w zakresie ryczałtu nowe kategorie dochodów (przedmiotu opodatkowania) nie podlegających reżimowi dotychczasowych przepisów ustawy. Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według ogólnych zasad CIT (art. 7 ustawy o CIT) dla celów ustalenia podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”):

W myśl art. 28n ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT:

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą ustalona w miesiącu, w którym wykonano świadczenie lub dokonano wypłaty lub wydatku.

Stosownie do art. 28t ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT:

Ryczałt od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą płatny jest do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie.

W katalogu dochodów do opodatkowania w systemie ryczałtu ustawodawca w art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT wymienił m.in. dochód z  tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika odpowiada wysokości takich wydatków.

Dochody niezwiązane z działalnością gospodarczą mogą częściowo pokrywać się z dochodami stanowiącymi ukryte zyski. W przypadku jednak wydatków niezwiązanych z  działalnością gospodarczą nie jest konieczne i wymagane badanie powiązań z podmiotem na rzecz którego dokonywana jest wypłata lub z którym dokonuje się transakcji.

Z przepisów ustawy o CIT nie wynika wprost jakiego rodzaju wydatki mogą być uznane za dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ustawodawca jedynie w art. 28m ust. 4a ustawy o CIT doprecyzował, że wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą są wydatki i odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości od składników majątku (np. samochodów osobowych), które są wykorzystywane w celach mieszanych.

Przepisy Rozdziału 6b ustawy o CIT nie zawierają definicji legalnej wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W związku z powyższym, aby ustalić jakie kategorie wydatków oraz kosztów mieszczą się w zakresie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, należy odwołać się do znaczenia, jakie posiada niniejsze pojęcie w języku powszechnym. W tym aspekcie warto odnotować, że jedną z immanentnych cech działalności gospodarczej, która wyróżnia ją od innego rodzaju aktywności, jest jej zarobkowy charakter. Zatem za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą można uznać m.in. takie wydatki i koszty, które nie są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Ustawa nie zawiera definicji pojęcia ,,wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą.” Tutaj, jednakże, w pewnym stopniu pomocny może być wydany przez Ministerstwo Finansów „Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek” z dnia 23 grudnia 2021 r., w którym zaznaczono, iż „Sposób kwalifikacji tego dochodu uzależniony jest od indywidualnego stanu faktycznego, w jakim pozostaje spółka. W ocenie wydatków kwalifikujących się do tego rodzaju dochodów można się posiłkować kwalifikacją wydatków do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1, wynikającą z praktyki podmiotu jak również bogatego orzecznictwa sądowo-administracyjnego. Wprawdzie pojęcie „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą” nie jest tożsame z pojęciem „wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów”, jednak należy zwrócić uwagę na podobieństwo, jakie może je cechować. Podobieństwa pomiędzy wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą a wydatkami niestanowiącymi kosztów uzyskania przychodu, należy upatrywać przede wszystkim w celu ich poniesienia. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Te same cele powinny realizować wydatki związane z działalnością gospodarczą Należy bowiem zwrócić uwagę, że jedną z immanentnych cech działalności gospodarczej, która wyróżnia ją od innego rodzaju aktywności, jest jej zarobkowy charakter.”

Jak wskazuje ww. Przewodnik do ryczałtu: „Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą rozpoznawany jest dla celów opodatkowania ryczałtem niezależnie od tego czy podatnik dokona już zapłaty za usługę czy towar. Wszystkie dochody wymienione w art. 28m ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy CIT związane są bezpośrednio z zasadami sporządzania wyniku finansowego. W związku z  powyższym, nawet jeśli podatnik nie dokona zapłaty za towar czy usługę, ale zaksięguje daną operację gospodarczą obciążającą wynik finansowy netto (m.in. zapisy księgowe na kontach zespołu 4, 5 i 7), to w takiej sytuacji dojdzie do powstania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika. Dochód z tego tytułu, zgodnie z art. 28n ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT ustala się w miesiącu wykonania danego świadczenia lub dokonania wypłaty lub wydatku. Indywidualny stan faktyczny i cechy określonego świadczenia i zachowania podatnika przesądzać będą o terminie powstania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.”

Biorąc powyższe pod uwagę, przy ocenie wydatków kwalifikujących się do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jak wskazano powyżej, należy się posiłkować kwalifikacją wydatków do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, wynikającą z praktyki podmiotu jak również orzecznictwa sądowo-administracyjnego.

Ad 1 i 2

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako współorganizator corocznej imprezy charytatywnej „Bieg na …” udostępnia miejsce na organizację wydarzenia oraz pracę pracowników własnych, ponosi wydatki na nagrody dla zawodników (medale dla uczestników, puchary dla osób z najlepszymi wynikami), zapewnia zawodnikom posiłek oraz napoje. Spółka ponosi wydatki na zapewnienie opieki medycznej, jak również zleca podmiotom trzecim wykonanie innych usług specjalistycznych związanych z imprezą. Wydarzenie propagowane jest w środkach masowego przekazu, w mediach społecznościowych, w społeczności nie tylko lokalnej, będące w dużej mierze utożsamiane z działalnością Ośrodka Spółki.

Ponadto, w związku z szeroką ofertą Ośrodka, w tym bogatą ofertą atrakcji dla dzieci i młodzieży, do Spółki zwracają się szkoły, przedszkola oraz inne instytucje z prośbą o wsparcie organizowanych przez nie pikników czy innych własnych wydarzeń w drodze ufundowania dla uczestników (dzieci i członków ich rodzin) biletów wstępu do Ośrodka. Celem przekazywania voucherów jest faktyczna pomoc ich beneficjentom oraz budowanie wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, pozyskiwanie lojalności, jak też budowanie relacji ze społecznościami lokalnymi.

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia:

-czy ponoszone przez Spółkę koszty związane ze współorganizacją imprezy charytatywnej „Bieg na ...” stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem,

-czy ponoszone przez Spółkę koszty związane z realizacją voucherów udostępnionych szkołom, przedszkolom lub innym instytucjom stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

Wydatki te związane są z częścią aktywności Spółki z zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Wskazać należy, że nie istnieje uniwersalna definicja zjawiska społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego można odwołać się do działań wskazanych w Komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 25 października 2011 r. skierowanej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”.

We wskazanym dokumencie zostało wprost stwierdzone, że: „Strategiczne podejście do CSR ma coraz większe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Może przynieść korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem, oszczędności kosztów, dostępu do kapitału, relacji z klientami, zarządzania zasobami ludzkimi i potencjału innowacyjnego. Ponieważ CSR wymaga zaangażowania zainteresowanych stron wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim, umożliwia to przedsiębiorstwom lepsze prognozowanie i wykorzystanie szybko zmieniających się oczekiwań ze strony społeczeństwa i warunków prowadzenia działalności, CSR może zatem stymulować rozwój nowych rynków i sprzyja tworzeniu nowych możliwości wzrostu gospodarczego. Zajmując się kwestiami odpowiedzialności społecznej, przedsiębiorstwa mogą budować długoterminowe zaufanie pracowników, konsumentów i obywateli, tworząc podstawę pod zrównoważone modele biznesowe.

Większe zaufanie z kolei przyczynia się do tworzenia otoczenia, w którym przedsiębiorstwa mogą podejmować inicjatywy innowacyjne i rozwijać się.”

Aktualną definicją społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility CSR) jest definicja zawarta w normie PN-ISO 26 000 odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:

-przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;

-bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy;

-jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania;

-jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i  kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Należy zwrócić uwagę na aspekt świadomości działań podatnika oraz przyjętą przez niego strategię ich realizacji. CSR ma na celu budowanie pozytywnego odbioru danego podmiotu w społeczeństwie. Zaufanie konsumentów, obywateli ma w przyszłości przełożyć się na osiągnięcie celów finansowych, a więc powiększenie przychodów. Realizacja celów CSR nie następuje zatem przez sam wydatek ale przez zbudowanie wizerunku podmiotu, który przełoży się na skutki finansowe. Świadome inwestowanie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wymaga informowania o tych działaniach.

Takie działania powinny wynikać z wcześniejszej strategii i planu działania, na które podatnik może powołać się w przypadku wątpliwości kategoryzacji wydatku.

Zatem, uznać należy, że czynniki te przemawiają za tym, że ponoszone wydatki na realizację tego procesu mogą służyć realizacji podstawowego celu prowadzonej działalności gospodarczej jakim jest osiąganie zysków.

Odnosząc powyższe rozważania do opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że ponoszone przez ponoszone przez Spółkę koszty związane ze współorganizacją imprezy charytatywnej (...)  oraz koszty związane z realizacją voucherów udostępnionych szkołom, przedszkolom lub innym instytucjom, które wpisują się w wyznawaną przez Wnioskodawcę filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu CSR i których celem jest budowanie pozytywnego odbioru w społeczeństwie, długoterminowego zaufania pracowników, a przez to wzrost zaufania konsumentów i firm, w przyszłości przełożą się na osiągnięcie celów finansowych, a więc powiększenie przychodów.

Wobec powyższego koszty związane ze współorganizacją imprezy charytatywnej (...) oraz koszty związane z realizacją voucherów udostępnionych szkołom, przedszkolom lub innym instytucjom są w ocenie Organu związane z działalnością gospodarczą i nie powodują powstania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zatem nie będą podlegały opodatkowaniu ryczałtem od dochodów w myśl art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

W świetle powyższego Państwa stanowisko w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 należało uznać za prawidłowe.

Ad 3

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca podejmuje własne akcje marketingowe i reklamowe. Przykładowo w kinach, centrach handlowych lub innych miejscach publicznych rozdawane są ulotki reklamowe Ośrodka. Ulotki zawierają informacje o przyznawanej promocji. W ramach działań marketingowych Spółka organizuje również konkursy w mediach społecznościowych (facebook, instagram), w ramach których można wygrać pobyt w Ośrodku lub określone usługi Ośrodka.

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy ponoszone przez Spółkę koszty związane z realizacją rabatów, darmowych świadczeń, nagród związanych z akcjami marketingowo-reklamowymi stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

W niniejszej sprawie należy wskazać, że pod pojęciem reklamy należy rozumieć działania podmiotu gospodarczego, mające na celu kształtowanie popytu na dane towary, usługi lub markę, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do nabywania towarów i usług tego podmiotu gospodarczego. Może być ona realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez prezentowanie danego towaru lub usługi, jego cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych czy modnych, a także poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Można wobec tego wyróżnić reklamę towaru, usługi, a także reklamę firmy (przedsiębiorstwa).

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy we wniosku oraz powołane wcześniej przepisy stwierdzić należy, iż koszty związane z realizacją rabatów promocyjnych, darmowych świadczeń, nagród związanych z akcjami marketingowo-reklamowymi pozostają w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą Spółki i nie powodują powstania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zatem nie będą podlegały opodatkowaniu ryczałtem od dochodów w myśl art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

W świetle powyższego Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Ad 4

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca organizuje spotkania z osobami reprezentującymi firmy będące jej stałymi lub potencjalnymi kontrahentami, w tym klientami Ośrodka. Spotkania te odbywają się w Ośrodku. Wnioskodawca ponosi koszty tego typu spotkań. Celem spotkań jest nawiązanie czy też podtrzymanie kontaktów biznesowych, budowa długotrwałych relacji, tworzenie pozytywnego wizerunku firmy, promowanie Ośrodka, wzrost zainteresowania ofertą Ośrodka. Dodatkowo Spółka przekazuje kontrahentom dobrowolne i nieodpłatne prezenty (o różnej wartości, w tym alkohol), gadżety, okolicznościowe upominki (na przykład świąteczne). Przekazywanie podarunków również ma na celu wykreowanie pozytywnej opinii o Spółce, a także budowanie jej wizerunku jako zaufanego partnera gospodarczego, przekonania o wysokiej jakości udzielanych usług i świadczeń.

Państwa wątpliwości dotyczą kwestii ustalenia, czy ponoszone przez Spółkę koszty świadczeń na rzecz kontrahentów stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

Wskazać należy, że wydatki na spotkania z osobami reprezentującymi firmy będące jej stałymi lub potencjalnymi kontrahentami, jak i wydatki na prezenty (o różnej wartości, w tym alkohol), gadżety, okolicznościowe upominki (na przykład świąteczne) dla kontrahentów mają co do zasady związek z działalnością gospodarczą. Ponoszone są one w celu podtrzymania i umocnienia kontaktów z kontrahentami i mają związek z uzyskiwaniem przychodów.

Mogą być zatem uznane za związane z działalnością wydatki na spotkania z osobami reprezentującymi firmy będące jej stałymi lub potencjalnymi kontrahentami, jak i  wydatki na prezenty (o różnej wartości, w tym alkohol), jeżeli ich przekazanie miało na celu stworzenie dobrych relacji z kontrahentem. Jak bowiem wskazuje Wnioskodawca w opisie sprawy, wydatki te służą podtrzymaniu kontaktów biznesowych, budowy długotrwałych relacji, tworzeniu pozytywnego wizerunku firmy, promowaniu Ośrodka, wzrostowi zainteresowania ofertą Ośrodka. Ponadto, przekazywanie podarunków również ma na celu wykreowanie pozytywnej opinii o Spółce, a także budowanie jej wizerunku jako zaufanego partnera gospodarczego, przekonania o wysokiej jakości udzielanych usług i świadczeń, co przekłada się na wysokość osiąganego przychodu.

Podkreślić jednakże w tym miejscu należy, że pełna weryfikacja okoliczności ponoszenia, zasadności i związku z prowadzoną działalnością wymienionych we wniosku wydatków na spotkania z osobami reprezentującymi firmy będące jej stałymi lub potencjalnymi kontrahentami oraz na upominki wręczane kontrahentom (w tym w postaci alkoholu) możliwa będzie w postępowaniu dowodowym, które zastrzeżone jest dla innych trybów postępowania. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie jest bowiem uprawniony do przeprowadzania postępowania dowodnego.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż wydatki na spotkania z osobami reprezentującymi firmy będące jej stałymi lub potencjalnymi kontrahentami, jak i wydatki na prezenty (o różnej wartości, w tym alkohol), gadżety, okolicznościowe upominki (na przykład świąteczne) pozostają w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą Spółki i nie powodują powstania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zatem nie będą podlegały opodatkowaniu ryczałtem od dochodów w myśl art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

W świetle powyższego Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 4 należało uznać za prawidłowe.

Ad 5

Z opis sprawy wynika, że Spółka organizuje imprezy integracyjne i okolicznościowe (na przykład pikniki, spotkania mikołajkowe), w których mogą wziąć udział pracownicy, członkowie ich rodzin. W ramach spotkań organizowane są konkursy z nagrodami w postaci drobnych upominków, czy też rozdawane są prezenty okolicznościowe (na przykład paczki świąteczne). Spółka okazjonalnie wydaje również pracownikom vouchery na określone usługi Ośrodka, czy też przyznaje prawo do korzystania z usług Ośrodka z określonym rabatem.

Państwa wątpliwości budzi kwestia, czy ponoszone przez Spółkę koszty świadczeń pozapłacowych dla pracowników lub członków ich rodzin stanowią wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

W ocenie Organu, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na imprezy integracyjne i okolicznościowe (na przykład pikniki, spotkania mikołajkowe), w których mogą wziąć udział pracownicy, członkowie ich rodzin nie będą stanowić wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Analogicznie należy ocenić kwestię rozdawanych prezentów okolicznościowych, a także voucherów na usługi Ośrodka, czy też możliwość skorzystania z  usług Ośrodka z rabatem. Jak wskazał Wnioskodawca, wydatki te będą ponoszone w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. W związku z tym, należy uznać, że będą związane z osiągnięciem przychodu oraz na zabezpieczeniem i zachowaniem ich źródła, bowiem wydatki te wpływają na zaangażowanie, poprawę atmosfery oraz zwiększenie motywacji do pracy pracowników, dzięki czemu poprawia się wydajność i efektywność organizacji pracy.

Biorąc pod uwagę opis sprawy i powołane powyżej przepisy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na świadczenia pozapłacowe dla pracowników lub członków ich rodzin nie powinny zostać zakwalifikowane jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Zatem nie będą podlegały opodatkowaniu ryczałtem od dochodów w myśl art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

W świetle powyższego Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 5 należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do przywołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych wskazać należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Natomiast Organ, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkuje się wydanymi rozstrzygnięciami, to nie ma możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).