Ustalenie momentu i kursu różnic kursowych do zwiększenia przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów (art. 15a). - Interpretacja - 0114-KDIP2-1.4010.17.2023.1.MR1

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 9 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.17.2023.1.MR1

Temat interpretacji

Ustalenie momentu i kursu różnic kursowych do zwiększenia przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów (art. 15a).

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 

10 stycznia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 3 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, w którym momencie oraz po jakim kursie należy rozpoznać różnice kursowe i odpowiednio zwiększyć przychody, bądź koszty uzyskania przychodów.

Treść wniosku jest następująca :

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Spółka jest spółką kapitałową prawa polskiego, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP"), bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca działa w międzynarodowej grupie kapitałowej specjalizującej się w segmencie nieruchomości komercyjnych. Podstawową działalnością gospodarczą Wnioskodawcy jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi, jak również prowadzenie procesów inwestycyjnych w tym obszarze. Wnioskodawca posiada nieruchomość zabudowaną halą handlową, w której dzierżawca Wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą (handel hurtowy).

W wyniku prowadzonej działalność gospodarczej Spółka sukcesywnie wypracowuje nadwyżki finansowe. Spółka posiada umowę o zarządzanie płynnością finansową z zagranicznym podmiotem dalej: „Usługodawca", która sprowadza się w chwili obecnej do lokowania nadwyżek finansowych w walucie EUR na określony okres czasu - każdorazowo zdefiniowany na początku depozytu. Podmiot z którym Wnioskodawca zawarł umowę zdefiniowany w złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jako Usługodawca to: X posiadający siedzibę w (…), posiadający numer podatkowy (…) wydany przez (…).

Spółka po uzgodnieniu kwoty depozytu, oraz okresu trwania depozytu dokonuje przelewu środków z rachunku EUR prowadzonego przez polski Bank na zagraniczny rachunek Usługodawcy. Tym samym, na moment zawarcia depozytu Spółka każdorazowo otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie zawarcia transakcji o nazwie Rozliczenie Kontraktu lub Rozliczenie Przedłużenia (Contract Settlement lub Rollover Settlement), w którym strony potwierdzają numer kontraktu/numer transakcji, kwotę depozytu, czas trwania i wielkość przysługujących odsetek.

Po zakończeniu podstawowego okresu depozytu możliwe są poniższe sytuacje:

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 1:

Środki pieniężne w walucie wraz z ewentualnymi odsetkami wpływają na rachunek bankowy Spółki w EUR.

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 2:

Przedłużenie depozytu jako nowy kontrakt/transakcja powiększonego o skapitalizowane odsetki za poprzedni okres:

Na kilka dni przed upływem terminu zakończenia pierwotnego depozytu Spółka wysyła do Usługodawcy informację, że zamierza przedłużyć dotychczasowy depozyt. Narosłe w pierwotnym okresie depozytu odsetki zostają skapitalizowane, tym samym kwota odsetek z poprzedniego depozytu powiększa wartość kapitału przedłużonego depozytu. Na dzień przedłużenia depozytu Spółka otrzymuje potwierdzenie warunków, na jakich depozyt został przedłużony o nazwie Rozliczenie kontraktu (Contract Settlement). W potwierdzeniu wskazany jest numer transakcji, kolejny okres depozytu, na który środki zostały zdeponowane, wartość depozytu powiększona o skapitalizowane odsetki za poprzedni okres, oprocentowanie depozytu oraz wartość odsetek przysługujących w przedłużonym okresie. Przy czym numer kontraktu/transakcji wskazany w potwierdzeniu jest inny niż numer kontraktu/transakcji dla poprzedniego depozytu. Na dzień przedłużenia kwota depozytu nie wpływa, ani nie wypływa z rachunku bankowego Spółki. Środki pieniężne w walucie nie znajdują się na rachunku bankowym Spółki, Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania.

Depozyt zostaje przedłużony i jednocześnie powiększony o skapitalizowane odsetki za poprzedni okres. Tym samym depozyt zostaje przedłużony, odsetki w określonej wysokości zostają skapitalizowane i powiększają kwotę depozytu na kolejny okres.

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 3:

Przedłużenie depozytu jako nowy kontrakt/transakcja:

Na kilka dni przed upływem terminu zakończenia pierwotnego depozytu Spółka wysyła do Usługodawcy informację, że zamierza przedłużyć istniejący depozyt. Z uwagi na fakt, zerowych stóp procentowych dla waluty EUR na międzynarodowych rynkach finansowych Spółka nie wyklucza, możliwości zdeponowania środków w EUR na określony czas przy zerowym oprocentowaniu depozytu.

Tym samym depozyt zostaje przedłużony, odsetki w wysokości 0 EUR zostają skapitalizowane, jednak ze względu na zerowe oprocentowanie nie powiększają wartości depozytu. Na dzień przedłużenia depozytu Spółka otrzymuje potwierdzenie warunków, na jakich depozyt został przedłużony o nazwie Rozliczenie kontraktu (Contract Settlement). W potwierdzeniu wskazany jest numer transakcji, kolejny okres depozytu, na który środki zostały zdeponowane, wartość depozytu oraz oprocentowanie depozytu. Przy czym numer kontraktu/transakcji wskazany w potwierdzeniu jest inny niż numer kontraktu/transakcji dla poprzedniego depozytu. Na dzień przedłużenia kwota depozytu nie wpływa, ani nie wypływa z rachunku bankowego Spółki. Środki pieniężne w walucie nie znajdują się na rachunku bankowym Spółki, Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania. Zdarzenie polegające na przedłużeniu depozytu może być ponownie przedłużone.

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 4:

Przedłużenie depozytu jako kontynuacja pierwotnego kontraktu/transakcji:

Na kilka dni przed upływem terminu zakończenia pierwotnego depozytu Spółka wysyła do Usługodawcy informację, że zamierza przedłużyć istniejący depozyt. Z uwagi na fakt, zerowych stóp procentowych dla waluty EUR na międzynarodowych rynkach finansowych Spółka nie wyklucza, możliwości zdeponowania środków w EUR na określony czas przy zerowym oprocentowaniu depozytu.

Tym samym depozyt zostaje przedłużony, odsetki w wysokości 0 EUR zostają skapitalizowane, jednak ze względu na zerowe oprocentowanie nie powiększają wartości depozytu. Na dzień przedłużenia depozytu Spółka otrzymuje potwierdzenie warunków, na jakich depozyt został przedłużony o nazwie Rozliczenie przedłużenia (Rollover Settlement). W potwierdzeniu wskazany jest numer transakcji, kolejny okres depozytu, na który środki zostały zdeponowane, wartość depozytu, oprocentowanie depozytu oraz wartość odsetek przysługujących w przedłużonym okresie. Przy czym numer kontraktu/ transakcji wskazany w potwierdzeniu jest taki sam (identyczny) jak numer kontraktu/ transakcji dla poprzedniego depozytu. Na dzień przedłużenia kwota depozytu nie wpływa, ani nie wypływa z rachunku bankowego Spółki. Środki pieniężne w walucie nie znajdują się na rachunku bankowym Spółki, Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania. Zdarzenie polegające na przedłużeniu depozytu może być ponownie przedłużone.

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 5:

Częściowe przedłużenie depozytu, jako kontynuacja kontraktu/transakcji:

Na kilka dni przed upływem terminu zakończenia pierwotnego depozytu Spółka wysyła do Usługodawcy dyspozycję zwrotu części środków, pozostała część środków zostaje ulokowana na kolejny okres. Kwota depozytu na dzień przedłużenia depozytu jest pomniejszona o wartość środków, które są zwracane na rachunek bankowy Spółki. W część przelanej na rachunek bankowy Spółki depozyt dla tej części niewątpliwie się zakończył. Na dzień przedłużenia depozytu Spółka otrzymuje potwierdzenie warunków, na jakich depozyt został przedłużony o nazwie Rozliczenie przedłużenia (Rollover Settlement). W potwierdzeniu wskazany jest numer transakcji, kolejny okres depozytu, na który pozostałe środki zostały zdeponowane, wartość pierwotna depozytu, kwota o którą depozyt zostaje pomniejszony, wartość depozytu po pomniejszeniu o kwotę zwróconą na rachunek bankowy Spółki oraz oprocentowanie depozytu. Przy czym numer kontraktu/transakcji wskazany w potwierdzeniu jest taki sam (identyczny) jak numer kontraktu/transakcji dla poprzedniego depozytu.

Na dzień przedłużenia kwota depozytu w części przedłużonego depozytu nie wpływa, ani nie wypływa z rachunku bankowego Spółki. Środki pieniężne w walucie w części dotyczącej przedłużanego depozytu nie znajdują się na rachunku bankowym Spółki, Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania. Dodatkowo z uwagi na fakt, zerowych stóp procentowych dla waluty EUR na międzynarodowych rynkach finansowych Spółka nie wyklucza, możliwości zdeponowania środków w EUR na określony czas przy zerowym oprocentowaniu depozytu. Tym samym depozyt zostaje przedłużony, odsetki w wysokości 0 EUR zostają skapitalizowane, jednak ze względu na zerowe oprocentowanie nie powiększają wartości depozytu.

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 6:

Przedłużenie depozytu, z zasileniem środków jako nowy kontrakt/transakcja:

Na kilka dni przed upływem terminu zakończenia pierwotnego depozytu Spółka wysyła do Usługodawcy dyspozycję, przedłużenia depozytu wraz z informacją o chęci zdeponowania dodatkowych środków. Kwota depozytu na dzień przedłużenia depozytu jest powiększana o wartość środków, które są przelewane na rachunek bankowy Usługodawcy. Na dzień przedłużenia depozytu Spółka otrzymuje potwierdzenie warunków, na jakich depozyt został przedłużony o nazwie Rozliczenie kontraktu (Contract Settlement). W potwierdzeniu wskazany jest numer transakcji, kolejny okres depozytu, na który środki zostały zdeponowane, wartość pierwotna depozytu, kwota, o którą depozyt zostaje powiększony, wartość depozytu po powiększeniu oraz oprocentowanie depozytu. Przy czym numer kontraktu/transakcji wskazany w potwierdzeniu jest inny niż numer kontraktu/transakcji dla poprzedniego depozytu.

Na dzień przedłużenia kwota depozytu w części przedłużonego depozytu nie wpływa, ani nie wypływa z rachunku bankowego Spółki. Środki pieniężne w walucie w części dotyczącej przedłużanego depozytu nie znajdują się na rachunku bankowym Spółki, Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania. Depozyt zostaje powiększony o dodatkowe środki, które Spółka przelewa na rachunek Usługodawcy. Dodatkowo z uwagi na fakt, zerowych stóp procentowych dla waluty EUR na międzynarodowych rynkach finansowych Spółka nie wyklucza, możliwości zdeponowania środków w EUR na określony czas przy zerowym oprocentowaniu depozytu. Tym samym depozyt zostaje przedłużony, odsetki w wysokości 0 EUR zostają skapitalizowane, jednak ze względu na zerowe oprocentowanie nie powiększają wartości depozytu.

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 7:

Przedłużenie depozytu, z zasileniem środków jako kontynuacja kontraktu/transakcji:

Na kilka dni przed upływem terminu zakończenia pierwotnego depozytu Spółka wysyła do Usługodawcy dyspozycję, przedłużenia depozytu wraz z informacją o chęci zdeponowania dodatkowych środków. Kwota depozytu na dzień przedłużenia depozytu jest powiększana o wartość środków, które są przelewane na rachunek bankowy Usługodawcy. Na dzień przedłużenia depozytu Spółka otrzymuje potwierdzenie warunków, na jakich depozyt został przedłużony o nazwie Rozliczenie przedłużenia (Rollover Settlement). W potwierdzeniu wskazany jest numer transakcji, kolejny okres depozytu, na który środki zostały zdeponowane, wartość pierwotna depozytu, kwota, o którą depozyt zostaje powiększony, wartość depozytu po powiększeniu oraz oprocentowanie depozytu. Przy czym numer kontraktu/transakcji wskazany w potwierdzeniu jest taki sam (identyczny) jak numer kontraktu/transakcji dla poprzedniego depozytu.

Na dzień przedłużenia kwota depozytu w części przedłużonego depozytu nie wpływa, ani nie wypływa z rachunku bankowego Spółki. Środki pieniężne w walucie w części dotyczącej przedłużanego depozytu nie znajdują się na rachunku bankowym Spółki, Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania. Depozyt zostaje powiększony o dodatkowe środki, które Spółka przelewa na rachunek Usługodawcy. Dodatkowo z uwagi na fakt, zerowych stóp procentowych dla waluty EUR na międzynarodowych rynkach finansowych Spółka nie wyklucza, możliwości zdeponowania środków w EUR na określony czas przy zerowym oprocentowaniu depozytu. Tym samym depozyt zostaje przedłużony, odsetki w wysokości 0 EUR zostają skapitalizowane, jednak ze względu na zerowe oprocentowanie nie powiększają wartości depozytu.

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 8:

Przedłużenie depozytu jako kontynuacja pierwotnego kontraktu/transakcji powiększonego o odsetki skapitalizowane za poprzedni okres:

Na kilka dni przed upływem terminu zakończenia pierwotnego depozytu Spółka wysyła do Usługodawcy dyspozycję, przedłużenia depozytu. Narosłe w pierwotnym okresie depozytu odsetki zostają skapitalizowane, tym samym kwota odsetek z poprzedniego depozytu powiększa wartość kapitału przedłużonego depozytu. Na dzień przedłużenia depozytu Spółka otrzymuje potwierdzenie warunków, na jakich depozyt został przedłużony o nazwie Rozliczenie przedłużenia (Rollover Settlement). W potwierdzeniu wskazany jest numer transakcji, kolejny okres depozytu, na który środki zostały zdeponowane, wartość depozytu powiększona o skapitalizowane odsetki za poprzedni okres, oprocentowanie depozytu oraz wartość odsetek przysługujących w przedłużonym okresie. Przy czym numer kontraktu/transakcji wskazany w potwierdzeniu jest taki sam (identyczny) jak numer kontraktu/transakcji dla poprzedniego depozytu.

Na dzień przedłużenia kwota nie wpływa, ani nie wypływa z rachunku bankowego Spółki. Środki pieniężne w walucie nie znajdują się na rachunku bankowym Spółki, Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania. Depozyt zostaje przedłużony i jednocześnie powiększony o skapitalizowane odsetki za poprzedni okres. Tym samym depozyt zostaje przedłużony, odsetki w określonej wysokości zostają skapitalizowane i powiększają kwotę depozytu na kolejny okres.

Dodatkowo Spółka informuje, że ustala różnice kursowe na podstawie art. 15a PDOP, tym samym nie wybrała metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości. Spółka wskazuje, że sytuacja w której Spółka deponuje środki przy zerowym oprocentowaniu może w przyszłości nie wystąpić, ze względu na zmianę oprocentowania tj. spodziewane zwiększenie oprocentowania na rynkach międzynarodowych jaka następuje w chwili składania wniosku.

Ponadto Spółka informuje, że w analogicznym stanie faktycznym, Spółka z Grupy Y otrzymała interpretację z dnia 6 października 2022 r. Sygn: 0111-KDIB1- 3.4010.203.2022.2.AN określająca sposób i moment rozpoznania różnic kursowych w powyżej opisanych stanach faktycznych.

Pytanie

W którym momencie oraz po jakim kursie należy rozpoznać różnice kursowe i odpowiednio zwiększyć przychody, bądź koszty uzyskania przychodów?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym:

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 1:

W momencie wpływu środków (zwrot) na rachunek bankowy Spółki dochodzi do realizacji różnic kursowych i w tym momencie należy rozpoznać różnice kursowe i odpowiednio zwiększyć przychody, bądź koszty uzyskania przychodów według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 2:

W momencie przedłużenia depozytu, dochodzi do zawiązania nowego kontraktu dochodzi do zakończenie poprzedniego depozytu i jednocześnie, dochodzi do realizacji różnic kursowych i w tym momencie należy rozpoznać różnice kursowe tj. odpowiednio zwiększyć przychody, bądź koszty uzyskania przychodów według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 3:

W momencie przedłużenia depozytu, następuje zakończenie poprzedniego depozytu i jednocześnie przedłużenie depozytu jako nowy kontakt udokumentowany dokumentem Rozliczenie Kontraktu/Contract Settlement, Spółka winna rozpoznać różnice kursowe na dzień zakończenia depozytu (który następnie zostaje przedłużony jako nowy depozyt). Dodatkowo przedłużony depozyt należy potraktować jak nowy depozyt i po zakończeniu kolejnego okresu trwania depozytu rozpoznać różnice kursowe.

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 4:

W momencie przedłużenia depozytu, potwierdzonego dokumentem Rozliczenie Przedłużenia/Rollover Settlement następuje kontynuacja poprzedniego depozytu, stąd na moment przedłużenia nie dochodzi do realizacji różnic kursowych.

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 5:

W momencie przedłużenia depozytu, dla części przedłużonego depozytu, dla którego następuje kontynuacja depozytu potwierdzonego dokumentem Rozliczenie Przedłużenia/Rollover Settlement na dzień przedłużenia depozytu nie dochodzi do realizacji różnic kursowych. Natomiast różnice kursowe realizują się na dzień zwrotu dla części depozytu, dla której następuje zwrot na rachunek bankowy Spółki.

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 6:

W momencie przedłużenia depozytu wraz z zasileniem dodatkowych środków, dla części przedłużonego depozytu potwierdzonego dokumentem Rozliczenie Kontraktu/Contract Settlement jako nowy depozyt dochodzi do realizacji różnić kursowych na dzień przedłużenia depozytu.

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 7:

W momencie przedłużenia depozytu wraz z zasileniem dodatkowych środków, dla części przedłużonego depozytu, dla którego następuje kontynuacja depozytu potwierdzonego dokumentem Rozliczenie Przedłużenia/Rollover Settlement nie dochodzi do realizacji różnic kursowych na dzień przedłużenia depozytu.

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 8:

W momencie przedłużenia depozytu, jako kontynuacja dotychczasowego depozytu powiększonego o odsetki skapitalizowane za poprzedni okres potwierdzonego dokumentem Rozliczenie Przedłużenia/Rollover Settlement nie dochodzi do realizacji różnic kursowych i w tym momencie tj. na dzień przedłużenia depozytu nie należy rozpoznawać różnic kursowych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy - podstawa prawna

Zgodnie z ustawą PDOP różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

1)przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

2)poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

3)otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;

4)kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

5)kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Natomiast ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

1)przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

2)poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

3)otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;

4)kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

5)kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Jeżeli faktycznie zastosowany kurs waluty, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5% wartość kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ podatkowy może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty. W razie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy określi ten kurs opierając się na kursach walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

Przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Dodatkowo zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 1 PDOP przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowe.

Stoją Państwo na stanowisku, że otrzymane przez Państwa wartości w postaci odsetek od depozytów będą stanowić przychody na dzień otrzymania odsetek, bądź na dzień kapitalizacji odsetek.

Zaznaczają Państwo, iż brak jest definicji kapitalizacji odsetek w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, - niemniej jednak w praktyce kapitalizacja polega na naliczeniu odsetek w wysokości ustalonej przez strony umowy pożyczki/kredytu, czy też lokaty/depozytu, a następnie doliczeniu tychże odsetek do kwoty głównej pożyczki/kredytu, czy też lokaty depozytu. Kwota główna pożyczki/kredytu, czy też lokaty depozytu powiększa się o skapitalizowane odsetki, co w konsekwencji powoduje, iż odsetki za kolejne okresy rozliczeniowe naliczane są od nowej, wyższej podstawy.

Z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia, odsetki w momencie kapitalizacji nie są już odsetkami, lecz stanowią część zobowiązania głównego w przypadku Spółki powiększają kwotę kapitału depozytu.

Dodatkowo z uwagi na fakt, zerowych stóp procentowych dla waluty EUR na międzynarodowych rynkach finansowych Spółka nie wyklucza, możliwości zdeponowania środków w EUR na określony czas przy zerowym oprocentowaniu depozytu. Tym samym depozyt zostaje przedłużony, odsetki w wysokości 0 EUR zostają skapitalizowane, jednak ze względu na zerowe oprocentowanie nie powiększają wartości depozytu. Tym samym z ekonomicznego punktu widzenia, aby wystąpiła kapitalizacja ekonomiczna odsetek, wartość odsetek musi być inna niż zero. Jako, że odsetki w wyżej przedstawionym zdarzeniu nie wystąpią nie dochodzi do doliczenia tychże odsetek do kwoty głównej depozytu. Następuje przedłużenie depozytu w wartości poprzedniego depozytu. Tym samym kapitalizacja odsetek ma miejsce, gdy odsetki mają wartość inną niż zero.

Z uwagi na fakt, że depozyty są w walucie EUR powstają różnice kursowe.

Stan faktyczny/zdarzenie przyszłe 1:

Spółka w momencie założenia depozytu dokonuje przelewu posiadanych środków w walucie z własnego rachunku bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy, a następnie po zakończeniu okresu na jaki został założony depozyt, Usługodawca przelewa środki na rachunek walutowy Spółki, wraz z należnymi odsetkami.

Dla ustalenia różnic kursowych dla depozytu Spółka dokonuje wyceny/będzie dokonywać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu będący dniem przelewu środków, a następnie po otrzymaniu zwrotu depozytu Spółka dokonuje wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu będący dniem przelewu na rachunek bankowy Spółki. Dzień zwrotu depozytu jest dniem, na który należy rozpoznać różnice kursowe.

Natomiast otrzymane odsetki spółka ujmuje w przychodach na dzień otrzymania, przy czym wartość odsetek w EUR Spółka wycenia po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu, będący dniem otrzymania odsetek.

Podobne stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2022 r. sygn.: 0111-KDIB1- 3.4010.203.2022.2.AN

„Zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że w przypadku, gdy środki pieniężne w walucie wraz z ewentualnymi odsetkami wpływają na rachunek bankowy Spółki w EUR, Spółka winna rozpoznać różnice kursowe Dla ustalenia różnic kursowych dla depozytu Spółka dokonuje wyceny/będzie dokonywać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu będący dniem przelewu środków, a następnie po otrzymaniu zwrotu depozytu Spółka dokonuje wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu będący dniem przelewu na rachunek bankowy Spółki. Dzień zwrotu depozytu jest dniem, na który należy rozpoznać różnice kursowe".

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 2:

Na kilka dni przed upływem terminu zakończenia pierwotnego depozytu Spółka wysyła do Usługodawcy informację, że zamierza przedłużyć dotychczasowy depozyt. Narosłe w pierwotnym okresie depozytu odsetki zostają skapitalizowane, tym samym kwota odsetek z poprzedniego depozytu powiększa wartość kapitału przedłużonego depozytu. Na dzień przedłużenia depozytu Spółka otrzymuje potwierdzenie warunków, na jakich depozyt został przedłużony o nazwie Rozliczenie kontraktu (Contract Settlement). W potwierdzeniu wskazany jest numer transakcji, kolejny okres depozytu, na który środki zostały zdeponowane, wartość depozytu powiększona o skapitalizowane odsetki za poprzedni okres, oprocentowanie depozytu oraz wartość odsetek przysługujących w przedłużonym okresie. Przy czym numer kontraktu/transakcji wskazany w potwierdzeniu jest inny niż numer kontraktu/transakcji dla poprzedniego depozytu. Na dzień przedłużenia kwota depozytu nie wpływa, ani nie wypływa z rachunku bankowego Spółki. Środki pieniężne w walucie nie znajdują się na rachunku bankowym Spółki, Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania.

Dla ustalenia różnic kursowych dla przedłużonego depozytu Spółka dokonuje wyceny/będzie dokonywać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu, będący dniem przelewu środków a następnie po zakończeniu depozytu na dzień kapitalizacji, Spółka dokonuje wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu będący dniem kapitalizacji odsetek. Przedłużony depozyt Spółka traktuje jak nowy depozyt powiększony o kwotę odsetek i po zakończeniu kolejnego okresu trwania depozytu Spółka po raz kolejny rozpozna różnice kursowe.

Natomiast skapitalizowane odsetki spółka ujmuje w przychodach na dzień kapitalizacji, przy czym wartość odsetek w EUR Spółka wycenia po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu będący dniem kapitalizacji odsetek.

Podobne stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2022 r. sygn.: 0111-KDIB1- 3.4010.203.2022.2.AN

„Zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że dla ustalenia różnic kursowych dla przedłużonego depozytu Spółka dokonuje wyceny/będzie dokonywać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu, będący dniem przelewu środków a następnie po zakończeniu depozytu na dzień kapitalizacji, Spółka dokonuje wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu będący dniem kapitalizacji odsetek. Przedłużony depozyt Spółka traktuje jak nowy depozyt powiększony o kwotę odsetek i po zakończeniu kolejnego okresu trwania depozytu Spółka po raz kolejny rozpozna różnice kursowe".

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 3:

Na kilka dni przed upływem terminu zakończenia pierwotnego depozytu Spółka wysyła do Usługodawcy informację, że zamierza przedłużyć istniejący depozyt. Z uwagi na fakt, zerowych stóp procentowych dla waluty EUR na międzynarodowych rynkach finansowych Spółka nie wyklucza, możliwości zdeponowania środków w EUR na określony czas przy zerowym oprocentowaniu depozytu.

Tym samym depozyt zostaje przedłużony, odsetki w wysokości 0 EUR ze względu na zerowe oprocentowanie nie powiększają wartości depozytu. Na dzień przedłużenia depozytu Spółka otrzymuje potwierdzenie warunków, na jakich depozyt został przedłużony o nazwie Rozliczenie kontraktu (Contract Settlement). W potwierdzeniu wskazany jest numer transakcji, kolejny okres depozytu, na który środki zostały zdeponowane, wartość depozytu oraz oprocentowanie depozytu. Przy czym numer kontraktu/transakcji wskazany w potwierdzeniu jest inny niż numer kontraktu/transakcji dla poprzedniego depozytu. Na dzień przedłużenia kwota depozytu nie wpływa, ani nie wypływa z rachunku bankowego Spółki. Środki pieniężne w walucie nie znajdują się na rachunku bankowym Spółki, Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania. Zdarzenie polegające na przedłużeniu depozytu może być ponownie przedłużone.

W momencie przedłużenia depozytu, następuje przedłużenie depozytu jako nowy kontakt udokumentowany dokumentem Contract Settlement, Spółka winna rozpoznać różnice kursowe na dzień zakończenia depozytu (który następnie zostaje przedłużony jako nowy depozyt). Dodatkowo przedłużony depozyt należy potraktować jak nowy depozyt i po zakończeniu kolejnego okresu trwania depozytu rozpoznać różnice kursowe.

Podobne stanowisko potwierdził poprzez skorygowanie stanowiska wnioskodawcy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2022 r. sygn.: 0111-KDIB1-3.4010.203.2022.2.AN

„W ww. przypadku, Wnioskodawca winien rozpoznać różnice kursowe na dzień zakończenia depozytu dokonując wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu, będący dniem przelewu środków a następnie po zakończeniu depozytu, dokonać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu. Natomiast, przedłużony depozyt potraktować jak nowy depozyt i po zakończeniu kolejnego okresu trwania depozytu rozpoznać różnice kursowe".

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 4:

Na kilka dni przed upływem terminu zakończenia pierwotnego depozytu Spółka wysyła do Usługodawcy informację, że zamierza przedłużyć istniejący depozyt. Z uwagi na fakt, zerowych stóp procentowych dla waluty EUR na międzynarodowych rynkach finansowych Spółka nie wyklucza, możliwości zdeponowania środków w EUR na określony czas przy zerowym oprocentowaniu depozytu.

Tym samym depozyt zostaje przedłużony, odsetki w wysokości 0 EUR ze względu na zerowe oprocentowanie nie powiększają wartości depozytu. Na dzień przedłużenia depozytu Spółka otrzymuje potwierdzenie warunków, na jakich depozyt został przedłużony o nazwie Rozliczenie przedłużenia (Rollover Settlement). W potwierdzeniu wskazany jest numer transakcji, kolejny okres depozytu, na który środki zostały zdeponowane, wartość depozytu, oprocentowanie depozytu oraz wartość odsetek przysługujących w przedłużonym okresie. Przy czym numer kontraktu/transakcji wskazany w potwierdzeniu jest taki sam (identyczny) jak numer kontraktu/transakcji dla poprzedniego depozytu, tym samym nastąpiła kontynuacja depozytu. Na dzień przedłużenia kwota depozytu nie wpływa, ani nie wypływa z rachunku bankowego Spółki. Środki pieniężne w walucie nie znajdują się na rachunku bankowym Spółki, Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania. Zdarzenie polegające na przedłużeniu depozytu może być ponownie przedłużone.

W momencie przedłużenia depozytu, kiedy następuje przedłużenie/kontynuacja depozytu dokumentem przedłużenia depozytu Rollover Settlement nie dochodzi do realizacji różnic kursowych.

Podobne stanowisko potwierdził poprzez skorygowanie stanowiska wnioskodawcy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2022 r. sygn.: 0111-KDIB1-3.4010.203.2022.2.AN

„W takim przypadku, Spółka winna rozpoznać różnice kursowe na dzień otrzymania zwrotu depozytu. Wyceny należy dokonać po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu, będący dniem przelewu środków oraz po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zwrotu depozytu.

A nie jak Spółka wskazuje we własnym stanowisku na dzień otrzymania zwrotu lub na dzień skapitalizowania odsetek w zależności które zdarzenia nastąpi jako pierwsze. Kapitalizacja odsetek nie jest bowiem momentem na który rozpoznaje się podatkowe różnice kursowe powstające w związku ze zwrotem depozytu”.

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 5:

Na kilka dni przed upływem terminu zakończenia pierwotnego depozytu Spółka wysyła do Usługodawcy dyspozycję zwrotu części środków, pozostała część środków zostaje ulokowana na kolejny okres. Kwota depozytu na dzień przedłużenia depozytu jest pomniejszona o wartość środków, które są zwracane na rachunek bankowy Spółki. W część przelanej na rachunek bankowy Spółki depozyt dla tej części niewątpliwie się zakończył. Na dzień przedłużenia depozytu Spółka otrzymuje potwierdzenie warunków, na jakich depozyt został przedłużony o nazwie Rozliczenie przedłużenia (Rollover Settlement). W potwierdzeniu wskazany jest numer transakcji, kolejny okres depozytu, na który pozostałe środki zostały zdeponowane, wartość pierwotna depozytu, kwota o którą depozyt zostaje pomniejszony, wartość depozytu po pomniejszeniu o kwotę zwróconą na rachunek bankowy Spółki oraz oprocentowanie depozytu. Przy czym numer kontraktu/transakcji wskazany w potwierdzeniu jest taki sam (identyczny) jak numer kontraktu/transakcji dla poprzedniego depozytu, następuje kontynuacja depozytu.

Na dzień przedłużenia kwota depozytu w części przedłużonego depozytu nie wpływa, ani nie wypływa z rachunku bankowego Spółki. Środki pieniężne w walucie w części dotyczącej przedłużanego depozytu nie znajdują się na rachunku bankowym Spółki. Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania. Dodatkowo z uwagi na fakt, zerowych stóp procentowych dla waluty EUR na międzynarodowych rynkach finansowych Spółka nie wyklucza, możliwości zdeponowania środków w EUR na określony czas przy zerowym oprocentowaniu depozytu. Tym samym depozyt zostaje przedłużony, odsetki w wysokości 0 EUR ze względu na zerowe oprocentowanie nie powiększają wartości depozytu.

W momencie przedłużenia depozytu, dla części przedłużonego depozytu udokumentowanego dokumentem Rollover Settlement na dzień przedłużenia depozytu nie dochodzi do realizacji różnic kursowych.

Natomiast różnica kursowa powstaje dla wartości zwróconego depozytu w części dotyczącej zwróconych środków. Dla ustalenia różnic kursowych dla zwróconej części depozytu Spółka dokonuje wyceny/będzie dokonywać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu będący dniem przelewu środków, a następnie po otrzymaniu zwrotu części depozytu Spółka dokonuje wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia tej części depozytu będący dniem przelewu na rachunek bankowy Spółki. Dzień zwrotu części depozytu jest dniem, na który należy rozpoznać różnice kursowe od zwróconych na rachunek bankowy środków.

Podobne stanowisko potwierdził poprzez skorygowanie stanowiska wnioskodawcy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2022 r. sygn.: 0111-KDIB1-3.4010.203.2022.2.AN

„W przypadku opisanym w pkt 5 tj. kiedy następuje częściowe przedłużenie depozytu jako kontynuacja pierwotnego kontraktu/transakcji, za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że w części zwróconego depozytu zgodnie z którym różnica kursowa powstaje dla wartości zwróconego depozytu w części dotyczącej zwróconych środków. Dla ustalenia różnic kursowych dla zwróconej części depozytu Spółka dokonuje wyceny/będzie dokonywać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu będący dniem przelewu środków, a następnie po otrzymaniu zwrotu części depozytu Spółka dokonuje wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia tej części depozytu będący dniem przelewu na rachunek bankowy Spółki.

Natomiast, nie można uznać za prawidłowe stanowiska dotyczącego tej części depozytu która zostaje przedłużona. W takim bowiem przypadku, Spółka winna rozpoznać różnice kursowe na dzień otrzymania zwrotu depozytu, a nie jak wskazała we własnym stanowisku na dzień otrzymania zwrotu depozytu na dzień skapitalizowania odsetek (o ile odsetki będą przedstawiały wartość wyższą niż 0 EUR), w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze".

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 6:

Na kilka dni przed upływem terminu zakończenia pierwotnego depozytu Spółka wysyła do Usługodawcy dyspozycję, przedłużenia depozytu wraz z informacją o chęci zdeponowania dodatkowych środków. Kwota depozytu na dzień przedłużenia depozytu jest powiększana o wartość środków, które są przelewane na rachunek bankowy Usługodawcy. Na dzień przedłużenia depozytu Spółka otrzymuje potwierdzenie warunków, na jakich depozyt został przedłużony o nazwie Rozliczenie kontraktu (Contract Settlement). W potwierdzeniu wskazany jest numer transakcji, kolejny okres depozytu, na który środki zostały zdeponowane, wartość pierwotna depozytu, kwota o którą depozyt zostaje powiększony, wartość depozytu po powiększeniu oraz oprocentowanie depozytu. Przy czym numer kontraktu/transakcji wskazany w potwierdzeniu jest inny niż numer kontraktu/transakcji dla poprzedniego depozytu.

Na dzień przedłużenia kwota depozytu wartość środków w części przedłużonego depozytu nie wpływa, ani nie wypływa z rachunku bankowego Spółki. Środki pieniężne w walucie w części dotyczącej przedłużanego depozytu nie znajdują się na rachunku bankowym Spółki. Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania. Depozyt zostaje powiększony o dodatkowe środki, które Spółka przelewa na rachunek Usługodawcy. Dodatkowo z uwagi na fakt, zerowych stóp procentowych dla waluty EUR na międzynarodowych rynkach finansowych Spółka nie wyklucza, możliwości zdeponowania środków w EUR na określony czas przy zerowym oprocentowaniu depozytu. Tym samym depozyt zostaje przedłużony, odsetki w wysokości 0 EUR ze względu na zerowe oprocentowanie nie powiększają wartości depozytu.

W momencie przedłużenia depozytu, dla części przedłużonego depozytu udokumentowanego Contract Settlement jako nowy depozyt pomimo, że odsetki są w wartości 0 EUR na dzień przedłużenia depozytu dochodzi do realizacji różnić kursowych.

Jednocześnie dla części powiększającej wartość depozytu Spółka rozpozna różnice kursowe na moment zwrotu depozytu. Spółka dokonuje wyceny/będzie dokonywać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zwiększenia depozytu będący dniem przelewu środków, a następnie po otrzymaniu zwrotu depozytu, czy też zakończenia depozytu.

Podobne stanowisko potwierdził poprzez skorygowanie stanowiska wnioskodawcy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2022 r. sygn.: 0111-KDIB1-3.4010.203.2022.2.AN

„W tym przypadku, w części przedłużonego depozytu różnice kursowe powstaną na dzień zakończenia depozytu.

Dla ustalenia różnic kursowych Spółka dokonuje wyceny/będzie dokonywać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu będący dniem przelewu środków, a następnie Spółka dokonuje wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu.

Natomiast, w odniesieniu do środków powiększających depozyt różnice kursowe powstaną na dzień zwrotu depozytu.

Spółka winna dokonać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania przelewu zwiększenia depozytu będący dniem przelewu środków, a następnie po otrzymaniu zwrotu depozytu winna dokonać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zwrotu środków, a nie jak wskazała we własnym stanowisku że winna dokonać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zwiększenia depozytu będący dniem przelewu środków a następnie, po otrzymaniu zwrotu depozytu lub na dzień skapitalizowania odsetek (o ile odsetki będą przedstawiały wartość wyższą niż 0 EUR), w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze, Spółka dokonuje wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu będący dniem przelewu na rachunek bankowy Spółki lub dzień kapitalizacji odsetek (o ile odsetki będą posiadały wartość większą niż 0 EUR)".

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 7:

Na kilka dni przed upływem terminu zakończenia pierwotnego depozytu Spółka wysyła do Usługodawcy dyspozycję, przedłużenia depozytu wraz z informacją o chęci zdeponowania dodatkowych środków. Kwota depozytu na dzień przedłużenia depozytu jest powiększana o wartość środków, które są przelewane na rachunek bankowy Usługodawcy. Na dzień przedłużenia depozytu Spółka otrzymuje potwierdzenie warunków, na jakich depozyt został przedłużony o nazwie Rozliczenie przedłużenia (Rollover Settlement). W potwierdzeniu wskazany jest numer transakcji, kolejny okres depozytu, na który środki zostały zdeponowane, wartość pierwotna depozytu, kwota o którą depozyt zostaje powiększony, wartość depozytu po powiększeniu oraz oprocentowanie depozytu. Przy czym numer kontraktu/transakcji wskazany w potwierdzeniu jest taki sam (identyczny) jak numer kontraktu/transakcji dla poprzedniego depozytu, następuje kontynuacja depozytu.

Na dzień przedłużenia kwota depozytu w części przedłużonego depozytu nie wpływa, ani nie wypływa z rachunku bankowego Spółki. Środki pieniężne w walucie w części dotyczącej przedłużanego depozytu nie znajdują się na rachunku bankowym Spółki. Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania. Depozyt zostaje powiększony o dodatkowe środki, które Spółka przelewa na rachunek Usługodawcy. Dodatkowo z uwagi na fakt, zerowych stóp procentowych dla waluty EUR na międzynarodowych rynkach finansowych Spółka nie wyklucza, możliwości zdeponowania środków w EUR na określony czas przy zerowym oprocentowaniu depozytu. Tym samym depozyt zostaje przedłużony, odsetki w wysokości 0 EUR ze względu na zerowe oprocentowanie nie powiększają wartości depozytu.

Z uwagi na fakt, że nie następuje doliczenie odsetek do kwoty depozytu, oraz nie ma wpływu na rachunek bankowy Spółki, tj. dokładnie taka sama ilość środków pieniężnych w walucie znajduje się na depozycie to Spółka nie rozpoznaje różnic kursowych na dzień przedłużenia depozytu dla kwoty przedłużonego depozytu. Spółka rozpozna różnice kursowe na dzień, otrzymania zwrotu depozytu, czy też zakończenia depozytu.

Jednocześnie dla części powiększającej wartość depozytu Spółka rozpozna różnice kursowe na moment zwrotu depozytu, czy tez zakończenia depozytu. Spółka dokonuje wyceny/będzie dokonywać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zwiększenia depozytu będący dniem przelewu środków, a następnie po otrzymaniu zwrotu depozytu, Spółka dokonuje wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu będący dniem przelewu na rachunek bankowy Spółki, lub dniem zakończenia depozytu.

Podobne stanowisko potwierdził poprzez skorygowanie stanowiska wnioskodawcy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2022 r. sygn.: 0111-KDIB1-3.4010.203.2022.2.AN

„W takim przypadku, Spółka winna rozpoznać różnice kursowe na dzień otrzymania zwrotu depozytu. A nie jak Spółka wskazuje we własnym stanowisku na dzień otrzymania zwrotu lub na dzień skapitalizowania odsetek w zależności które zdarzenia nastąpi jako pierwsze.

Wyceny różnic kursowych winna dokonać po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu będący dniem przelewu środków, a następnie po otrzymaniu zwrotu depozytu winna dokonać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zwrotu środków, a nie jak wskazała we własnym stanowisku, że Spółka rozpozna różnice kursowe na dzień, otrzymania zwrotu depozytu lub na dzień skapitalizowania odsetek (o ile odsetki będą przedstawiały wartość wyższą niż O EUR), w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Natomiast, w części dotyczącej kwoty zwiększenia depozytu, Spółka winna dokonać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania przelewu zwiększenia depozytu będący dniem przelewu środków, a następnie po otrzymaniu zwrotu depozytu winna dokonać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zwrotu środków, a nie jak wskazała we własnym stanowisku, że Spółka dokonuje wyceny/będzie dokonywać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zwiększenia depozytu będący dniem przelewu środków a następnie, po otrzymaniu zwrotu depozytu lub na dzień skapitalizowania odsetek (o ile odsetki będą przedstawiały wartość wyższą niż O EUR), w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze, Spółka dokonuje wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu będący dniem przelewu na rachunek bankowy Spółki lub dzień kapitalizacji odsetek (o ile odsetki będą posiadały wartość większą niż O EUR)".

Stan faktyczny /zdarzenie przyszłe 8:

Na kilka dni przed upływem terminu zakończenia pierwotnego depozytu Spółka wysyła do Usługodawcy dyspozycję, przedłużenia depozytu. Na dzień przedłużenia depozytu Spółka otrzymuje potwierdzenie warunków, na jakich depozyt został przedłużony o nazwie Rozliczenie przedłużenia (Rollover Settlement). W potwierdzeniu wskazany jest numer transakcji, kolejny okres depozytu, na który środki zostały zdeponowane, wartość pierwotna depozytu, kwota, o którą depozyt zostaje powiększony, wartość depozytu po powiększeniu oraz oprocentowanie depozytu. Przy czym numer kontraktu/transakcji wskazany w potwierdzeniu jest taki sam (identyczny) jak numer kontraktu/transakcji dla poprzedniego depozyt, następuje kontynuacja depozytu.

Na dzień przedłużenia kwota nie wpływa, ani nie wypływa z rachunku bankowego Spółki. Środki pieniężne w walucie nie znajdują się na rachunku bankowym Spółki, Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania. Depozyt zostaje przedłużony i jednocześnie powiększony o dodatkowe odsetki za poprzedni okres. Tym samym depozyt zostaje przedłużony, odsetki w określonej wysokości zostają skapitalizowane i powiększają kwotę depozytu na kolejny okres.

W momencie przedłużenia depozytu, jako kontynuacja depozytu zawierająca informację o wartości odsetek narosłych i skapitalizowanych na dzień zakończenia przedłużonego depozytu dokumentem Rollover Settlement nie dochodzi do realizacji różnic kursowych i w tym momencie tj. na dzień przedłużenia depozytu jako kontynuacją nie należy rozpoznawać różnic kursowych. Różnice kursowe należy rozpoznać na dzień zwrotu, bądź zakończenia depozytu.

Zdarzenie to Państwa zdaniem należy traktować analogicznie do przedłużenia depozytu z zasileniem dodatkowych środków, opisane w pytaniu 7. Zdaniem organu w wspomnianej interpelacji indywidualnej z dnia 6 października 2022 r. „Natomiast, w części dotyczącej kwoty zwiększenia depozytu, Spółka winna dokonać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania przelewu zwiększenia depozytu będący dniem przelewu środków, a następnie po otrzymaniu zwrotu depozytu winna dokonać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zwrotu środków, a nie jak wskazała we własnym stanowisku, że Spółka dokonuje wyceny/będzie dokonywać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zwiększenia depozytu będący dniem przelewu środków a następnie, po otrzymaniu zwrotu depozytu lub na dzień skapitalizowania odsetek (o ile odsetki będą przedstawiały wartość wyższą niż 0 EUR), w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze, Spółka dokonuje wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu będący dniem przelewu na rachunek bankowy Spółki lub dzień kapitalizacji odsetek (o ile odsetki będą posiadały wartość większą niż 0 EUR)."

Tym samym zasilenie środków należy rozpatrywać tożsamo z faktem kapitalizacji odsetek. Zarówno zasilenie środkami jak i kapitalizacja odsetek powiększa wartość przedłużonego depozytu, skutek ekonomiczny na dzień zakończenia depozytu będzie tożsamy, tym samym należy traktować analogicznie oba zdarzenia dla celów rozpoznania różnic kursowych.

Informują Państwo również, że zgodnie z umową Spółka wymaga kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową zawierającą, ale nie ograniczającą się do, pożyczania środków (w przypadku gdy, Spółka zgłasza zapotrzebowanie na środki finansowe), deponowania środków pieniężnych (w przypadku gdy, Spółka zgłasza nadwyżki finansowe), jak również inne usługi niezbędne do efektywnego zarzadzania płynnością finansową. W chwili obecnej usługi świadczone przez Usługodawcę wprowadzają się do przyjmowania depozytów tj. Spółka lokuje nadwyżki finansowe w walucie EUR na określony okres czasu - każdorazowo zdefiniowany na początku depozytu. Przy czym Spółka w sytuacji wcześniejszego zapotrzebowania na zwrot zdeponowanych środków, może zakończyć depozyt (tj. zerwać depozyt) wcześniej i otrzymać środki wcześniej, jednak czynność związana będzie z poniesieniem opłaty dodatkowej przez Spółkę. W przypadku wystąpienia odsetek (w sytuacji, gdy stopy procentowe będą wyższe niż zero), Spółka otrzyma odsetki, lub też odsetki zostaną skapitalizowane do wartości depozytu, w sytuacji przedłużenia depozytu. Na czas zdeponowania środków Usługodawca może rozporządzać i rozporządza oddanymi środkami według własnego uznania. Tym samym czynność deponowania środków jest depozytem tzw. nieprawidłowym. Zgodnie z art. 845 Kodeksu Cywilnego tj. jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy). Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu.

Mając na uwadze przepisy art. 845 Kodeksu Cywilnego tj. jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy), w sytuacji w której Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania w czasie trwania depozytu, Spółka w przedstawionych wszystkich stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłym powołuje się w przypadku powstania dodatnich różnic kursowych na art. 15a ust. 2 pkt 4 tj. dodatnie różnice kursowe powstaną, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu pożyczki w dniu jego zwrotu, przeliczonej według kursu faktycznie zastosowanego z tych dni. Natomiast w przypadku wystąpienia ujemnych różnic kursowych Spółka powołuje się na art. 15a ust 3 pkt 4 tj. ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu z tych dni.

W związku z powyższym wnoszą Państwo o potwierdzenie prawidłowości stanowisk przedstawionych na wstępie.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z regulacją art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”)

Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Przy czym, jak wynika z art. 12 ust. 2 ww. ustawy

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Jednocześnie, w myśl przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Różnice kursowe, jako kategoria ekonomiczna, najogólniej oznaczają różnice wynikające z wartości walut obcych wyrażonych w walucie polskiej w różnych momentach czasu. Powstają na skutek wahań kursów (kurs – cena jednej waluty w jednostkach innej waluty) kupna i sprzedaży waluty krajowej w stosunku do walut obcych, wzajemnych zmian poziomów kursów innych walut oraz wystąpienia odchyleń między kursem średnim walut obcych, ogłaszanym przez bank centralny (NBP) a faktycznymi, najczęściej bankowymi kursami sprzedaży lub zakupu poszczególnych walut.

Zatem w świetle ww. przepisów, różnice kursowe stanowią, co do zasady, przychody lub koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie, przywoływana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje dwie metody prowadzące do ustalenia przychodów i kosztów z tego tytułu.

W myśl art. 9b ust. 1 ww. ustawy

Podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie:

1) art. 15a, albo

2) przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że w okresie, o którym mowa w ust. 3, sporządzane przez podatników sprawozdania finansowe będą badane przez firmy audytorskie.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca ustala różnice kursowe na podstawie art. 15a cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o CIT

Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

W myśl art. 15a ust. 2 ww. ustawy

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

1) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;

4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Natomiast zgodnie z art. 15a ust. 3 ustaw o CIT

Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

1) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;

4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Stosownie do treści art. 15a ust. 4 ustawy o CIT

Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

W myśl natomiast art. 15a ust. 6 ustawy o CIT

Przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

W konsekwencji, jeżeli podatnik nie kupuje, ani nie sprzedaje waluty lub nie następuje faktyczne (rzeczywiste) zastosowanie kursu waluty, tj. nie dochodzi do przewalutowania otrzymywanej należności lub płaconego zobowiązania (np. przez bank do przeliczenia wpływu środków z tytułu otrzymywanej należności lub wypływu środków z tytułu zapłaty zobowiązania po konkretnym, rzeczywistym kursie przeliczeniowym), wówczas zastosowanie znajdzie kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu (zdanie drugie wyżej powołanego art. 15a ust. 4 ustawy o CIT).

Podnieść należy, że niezależnie od rodzaju wskazanej we wniosku sytuacji, przeliczenia kursu waluty należy dokonać stosując kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień inicjujący powstanie różnic kursowych na transakcji.

Dla podatników ustalających różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy (różnice kursowe podatkowe), różnice kursowe powiększające odpowiednio przychody albo koszty uzyskania przychodów powstają wyłącznie w powyższych przypadkach. Powołane powyżej przepisy określają sytuacje, kiedy powstają podatkowe różnice kursowe mające wpływ na wysokość podstawy opodatkowania, m.in.:

gdy wartość przychodu należnego w walucie obcej w dniu jego powstania dla celów podatkowych jest inna niż jego wartość w dniu faktycznego otrzymania;

gdy wartość kosztu podatkowego w walucie obcej w dniu jego zarachowania jest inna niż jego wartość w dniu zapłaty;

wartość środków (wartości pieniężnych) w walucie obcej w dniu ich nabycia (wpływu na rachunek bankowy) jest inna niż ich wartość w dniu ich wypływu z tego rachunku.

wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego (jej) udzielenia jest inna niż jego (jej) wartość w dniu zwrotu;

wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego (jej) otrzymania jest inna niż jego (jej) wartość w dniu spłaty.

Z wniosku wynika, że w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej Spółka wypracowuje nadwyżki finansowe lokowane w walucie EURO na określony okres czasu na podstawie umowy zawartej z zagranicznym podmiotem (Usługodawcą). Po uzgodnieniu kwoty depozytu oraz okresu trwania depozytu, a także warunków depozytu Spółka dokonuje przelewu środków z rachunku EURO prowadzonego przez polski Bank na zagraniczny rachunek Usługodawcy.

W związku z powyższym wskazać należy, że umowę depozytu regulują przepisy prawa cywilnego, tj. w szczególności art. 835 i art. 836 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.), zgodnie z którymi

Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie (art. 835 Kodeksu).

Jeżeli wysokość wynagrodzenia za przechowanie nie jest określona w umowie albo w taryfie, przechowawcy należy się wynagrodzenie w danych stosunkach przyjęte, chyba że z umowy lub z okoliczności wynika, iż zobowiązał się przechować rzecz bez wynagrodzenia (art. 836 Kodeksu).

Zgodnie natomiast z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

W umowie przechowania przechowawca (depozytariusz) zobowiązuje się zachować za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu przez składającego (deponenta) na przechowanie. Do zawarcia umowy konieczne jest wydanie rzeczy. Od tej chwili powstają odpowiednie obowiązki przechowawcy i składającego rzecz.

Oprócz „klasycznego” depozytu (umowy przechowania) funkcjonuje także depozyt nieprawidłowy. W stosunku tym przechowawcy przysługuje prawo rozporządzania oddanymi mu na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku.

Zgodnie z art. 845 Kodeksu cywilnego

Jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy). Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu.

Depozyt nieprawidłowy może wynikać bądź z przepisów prawa, bądź z okoliczności. Składający do depozytu nieprawidłowego może żądać w każdym czasie zwrotu rzeczy oddanej w przechowanie w miejscu, gdzie rzecz miała być przechowywana. Depozyt nieprawidłowy może być odpłatny lub nieodpłatny. Przedmiotem depozytu nieprawidłowego mogą być wyłącznie pieniądze lub rzeczy oznaczone tylko co do gatunku. Osoba biorąca pieniądze (rzecz) do depozytu nieprawidłowego ma obowiązek oddać taką samą ilość pieniędzy (rzeczy), ale niekoniecznie tę samą.

Z wniosku wynika również, że Spółka niewątpliwie zawiera umowy depozytu nieprawidłowego. Na moment zawarcia depozytu Spółka każdorazowo otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie zawarcia transakcji o nazwie Rozliczenie Kontraktu lub Rozliczenie Przedłużenia (Contract Settlement lub Rollover Settlement), w którym strony potwierdzają numer kontraktu/numer transakcji, kwotę depozytu, czas trwania i wielkość przysługujących odsetek. Po ostatecznym zakończeniu depozytu dochodzi natomiast do zwrotu oznaczonych co do rodzaju środków. Przy czym, co istotne w sprawie w trakcie trwania depozytu Usługodawca dysponuje środkami według własnego uznania.

Spółka wymaga kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową zawierającą, ale nie ograniczającą się do, pożyczania środków (w przypadku gdy, Spółka zgłasza zapotrzebowanie na środki finansowe), deponowania środków pieniężnych (w przypadku gdy, Spółka zgłasza nadwyżki finansowe), jak również inne usługi niezbędne do efektywnego zarzadzania płynnością finansową. W chwili obecnej usługi świadczone przez Usługodawcę sprowadzają się do przyjmowania depozytów, tj. Spółka lokuje nadwyżki finansowe w walucie EUR na określony okres czasu - każdorazowo zdefiniowany na początku depozytu. Przy czym Spółka w sytuacji wcześniejszego zapotrzebowania na zwrot zdeponowanych środków, może zakończyć depozyt (tj. zerwać depozyt) wcześniej i otrzymać środki wcześniej, jednak czynność związana będzie z poniesieniem opłaty dodatkowej przez Spółkę. W przypadku wystąpienia odsetek (w sytuacji, gdy stopy procentowe będą wyższe niż zero), Spółka otrzyma odsetki, lub też odsetki zostaną skapitalizowane do wartości depozytu, w sytuacji przedłużenia depozytu. Na czas zdeponowania środków Usługodawca może rozporządzać i rozporządza oddanymi środkami według własnego uznania. Tym samym czynność deponowania środków jest depozytem tzw. nieprawidłowym. Zgodnie z art. 845 Kodeksu Cywilnego, tj. jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy). Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu.

Państwa wątpliwości dotyczą sposobu ustalania różnic kursowych po zakończeniu podstawowego okresu depozytu w następujących sytuacjach:

1.Środki pieniężne w walucie wraz z ewentualnymi odsetkami wpływają na rachunek bankowy Spółki w EUR.

2.Przedłużenie depozytu jako nowy kontrakt/transakcja powiększonego o skapitalizowane odsetki za poprzedni okres (określony zostaje nowy numer kontraktu).

3.Przedłużenie depozytu jako nowy kontrakt/transakcja przy skapitalizowanych odsetkach w wysokości 0 EUR (określony zostaje nowy numer kontraktu).

4.Przedłużenie depozytu jako kontynuacja pierwotnego kontraktu/transakcji (numer kontraktu jest taki sam jak poprzedniego depozytu).

5.Częściowe przedłużenie depozytu, jako kontynuacja kontraktu/transakcji (numer kontraktu jest taki sam jak poprzedniego depozytu).

6.Przedłużenie depozytu, z zasileniem środków jako nowy kontrakt/transakcja (określony zostaje nowy numer kontraktu).

7.Przedłużenie depozytu, z zasileniem środków jako kontynuacja kontraktu/transakcji (numer kontraktu jest taki sam jak poprzedniego depozytu).

8.Przedłużenie depozytu jako kontynuacja pierwotnego kontraktu/transakcji powiększonego o odsetki skapitalizowane za poprzedni okres (numer kontraktu jest taki sam jak poprzedniego depozytu).

Odnosząc cytowane powyżej przepisy do przedstawionego we wniosku opisu sprawy stwierdzić należy, że:

Ad. 1. Środki pieniężne w walucie wraz z ewentualnymi odsetkami wpływają na rachunek bankowy Spółki w EUR.

Zgodzić się należy z Państwem, że w przypadku, gdy środki pieniężne w walucie obcej wraz z ewentualnymi odsetkami wpływają na rachunek bankowy Spółki w EUR Spółka winna rozpoznać różnice kursowe od zwróconej kwoty depozytu. Dla ustalenia różnic kursowych dla depozytu należy dokonać wyceny środków po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu będący dniem przelewu środków, a następnie po otrzymaniu zwrotu depozytu należy dokonać wyceny środków po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu będący dniem przelewu środków na rachunek bankowy Spółki. Dzień zwrotu depozytu jest dniem, na który należy rozpoznać różnice kursowe.

Zgodzić się również należy z Państwa stanowiskiem, że na dzień otrzymania odsetek, odsetki te należy wycenić po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu, będący dniem otrzymania odsetek.

Ad. 2. Przedłużenie depozytu jako nowy kontrakt/transakcja powiększony o skapitalizowane odsetki za poprzedni okres (określony zostaje nowy numer kontraktu).

Zgodzić się należy z Państwem, że w sytuacji przedłużenia depozytu powiększonego o skapitalizowane odsetki za poprzedni okres, uznanego jako nowy kontrakt, w momencie przedłużenia depozytu winny zostać przez Spółkę rozpoznane różnice kursowe.

Jednocześnie, dla ustalenia różnic kursowych należy dokonać wyceny środków po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu, będący dniem przelewu środków, a następnie, tj. po zakończeniu depozytu (na dzień kapitalizacji odsetek), należy dokonać wyceny środków po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu będący dniem kapitalizacji odsetek.

Z uwagi na fakt, że przedłużony depozyt Spółka traktuje jako nowy depozyt powiększony o kwotę skapitalizowanych uprzednio odsetek, to po zakończeniu kolejnego okresu trwania depozytu Spółka po raz kolejny powinna rozpoznać różnice kursowe, dokonując wyceny środków po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przedłużenia depozytu, a następnie po zakończeniu przedłużonego depozytu, po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu.

Odnosząc się natomiast do ustalenia różnic kursowych od kwoty skapitalizowanych odsetek, wskazać należy, iż kapitalizacja odsetek polega na powiększeniu należności głównej o naliczone odsetki. W wyniku kapitalizacji wierzyciel uzyskuje faktyczną korzyść ekonomiczną w postaci zwiększenia kwoty głównej (kapitału), od której naliczane są odsetki za dalszy okres trwania pożyczki (kredytu) - skapitalizowane odsetki tracą odrębny byt prawny, stając się częścią kwoty głównej. Wynika z tego, że z chwilą kapitalizacji odsetek wierzyciel uzyskuje przychód z tytułu odsetek (opodatkowany ryczałtowo), jednakże przychód ten nie powoduje konieczności ustalenia różnic kursowych z tytułu kapitalizacji odsetek, albowiem aby doszło do powstania takich różnic waluta posiadać winna różne kursy, co jednakże nie będzie miało miejsca w sytuacji, gdy odsetki powiększać będą kwotę główną przedłużonego depozytu. Nie sposób bowiem uznać, że wartość środków (wartości pieniężnych) w walucie obcej w dniu ich nabycia (wpływu na rachunek bankowy w EURO) będzie inna niż ich wartość w dniu ich przekazania na powiększenie kwoty głównej nowego lecz przedłużonego depozytu.

Z tego też względu na dzień uzyskania przychodu z tytułu skapitalizowanych odsetek spółka powinna dokonać wyceny otrzymanych środków po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu będący dniem kapitalizacji odsetek.

Ad. 3. Przedłużenie depozytu jako nowy kontrakt/transakcja przy skapitalizowanych odsetkach w wysokości 0 EUR (określony zostaje nowy numer kontraktu).

Zgodzić się należy z Państwem, że w sytuacji przedłużenia depozytu, traktowanego jako nowy kontrakt, Spółka zobowiązana jest rozpoznać różnice kursowe na dzień zakończenia poprzedniego depozytu. Z tego też względu należy dokonać wyceny środków wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu, oraz z ostatniego dnia poprzedzającego dzień przedłużenia depozytu.

Z uwagi na fakt, że przedłużony depozyt traktowany jest jako nowy depozyt, zawarty na nowych warunkach, to po zakończeniu kolejnego okresu trwania depozytu należy rozpoznać różnice kursowe, dokonując wyceny środków wg kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia nowego depozytu, oraz wg kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przedłużenia ww. depozytu traktowanego jako wpływ środków tytułem zawarcia nowego kontraktu. 

Ad. 4. Przedłużenie depozytu jako kontynuacja pierwotnego kontraktu/transakcji (numer kontraktu jest taki sam jak poprzedniego depozytu).

Odnosząc się do stanowiska Spółki w kwestii dotyczącej ustalania różnic kursowych w przypadku przedłużenia depozytu stanowiącego kontynuację pierwotnego kontraktu/transakcji, zgodzić się należy ze Spółką, że w momencie przedłużenia depozytu, kiedy następuje przedłużenie/kontynuacja depozytu nie dochodzi do realizacji różnic kursowych.

Spółka zobowiązana jest do rozpoznania różnic kursowych na dzień otrzymania zwrotu depozytu, dokonując wyceny środków wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu, będący dniem przelewu środków oraz po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zwrotu depozytu.

Ad. 5. Częściowe przedłużenie depozytu, jako kontynuacja kontraktu/transakcji (numer kontraktu jest taki sam jak poprzedniego depozytu).

W przypadku opisanym w pkt 5, tj. kiedy następuje częściowe przedłużenie depozytu jako kontynuacja kontraktu/transakcji, za prawidłowe należy uznać Państwa stanowisko, że w momencie przedłużenia depozytu, dla części przedłużonego depozytu nie dochodzi do realizacji różnic kursowych.

Natomiast, na dzień przedłużenia depozytu, różnica kursowa powstanie dla wartości zwróconego depozytu w części dotyczącej zwróconych środków. Dla ustalenia różnic kursowych dla zwróconej części depozytu Spółka winna zatem dokonać wyceny otrzymanych środków wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu, będącego dniem przelewu środków na rachunek Usługobiorcy, a następnie po otrzymaniu zwrotu części depozytu należy dokonać wyceny środków wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia tej części depozytu, będącego dniem przelewu środków na rachunek bankowy Spółki.

Jednakże Spółka zobowiązana jest również do ustalenia różnic kursowych w części depozytu, która zostaje przedłużona, jednakże moment rozpoznania różnic kursowych w tym zakresie odroczony jest do momentu zwrotu tej części depozytu na jej rzecz. Spółka winna zatem rozpoznać różnice kursowe od depozytu na dzień otrzymania zwrotu tej części przedłużonego depozytu, dokonując wyceny środków wg wskazanych powyżej zasad dotyczących zwrotu depozytu na dzień przedłużenia depozytu.

Ad.6. Przedłużenie depozytu, z zasileniem środków, jako nowy kontrakt/transakcja (określony zostaje nowy numer kontraktu).

W sytuacji przedłużenia depozytu z zasileniem środków jako nowy kontrakt/transakcja, za prawidłowe należy uznać Państwa stanowisko zgodnie z którym  dla części przedłużonego depozytu dochodzi do realizacji różnic kursowych.

W takiej sytuacji, Spółka zobowiązana będzie do ustalenia różnic kursowych od środków, które na dzień przedłużenia depozytu stanowiły dotychczas depozyt. Wyceny środków stanowiących dotychczasowy depozyt, należy dokonać wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia pierwotnego depozytu, a następnie w dniu przedłużenia depozytu wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przedłużenia depozytu. Jednocześnie po zakończeniu kolejnego okresu trwania depozytu należy rozpoznać różnice kursowe od tej części przedłużonego depozytu, dokonując wyceny środków wg kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień przedłużenia depozytu oraz wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia przedłużonego depozytu.

Prawidłowe jest również Państwa stanowisko, iż dla części powiększającej wartość depozytu Spółka powinna rozpoznać różnice kursowe na moment zwrotu depozytu oraz że w tym przypadku należy dokonać wyceny środków wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zwiększenia depozytu, będący dniem przelewu środków, a następnie dokonać wyceny depozytu po otrzymaniu zwrotu depozytu, czy też zakończeniu depozytu.

Ad.7. Przedłużenie depozytu, z zasileniem środków jako kontynuacja kontraktu/transakcji (numer kontraktu jest taki sam jak poprzedniego depozytu).

Odnosząc się do sytuacji dotyczącej przedłużenia depozytu z zasileniem środków, jako kontynuacji kontraktu/transakcji dla którego numer kontraktu pozostaje bez zmian, a zdeponowane środki nie wpływają na rachunek bankowy Spółki, zgodzić się należy z Państwa stanowiskiem, iż od środków tych nie należy rozpoznawać różnic kursowych na dzień przedłużenia depozytu dla kwoty przedłużonego depozytu. W powyższym przypadku, różnice kursowe należy rozpoznać na dzień otrzymania zwrotu depozytu, czy też zakończenia depozytu.

W tym przypadku Spółka powinna dokonać wyceny tych środków wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu oraz po otrzymaniu zwrotu depozytu, wyceny należy dokonać wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu, bądź dzień przelewu środków. 

Zgodzić się należy również z Państwa stanowiskiem, że dla części dotyczącej kwoty zwiększenia depozytu należy rozpoznać różnice kursowe na moment zwrotu depozytu, czy też zakończenia depozytu. Jednocześnie, w powyższym przypadku, Spółka powinna dokonać wyceny środków wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zwiększenia depozytu, będący dniem przelewu środków, a następnie po otrzymaniu zwrotu depozytu, Spółka powinna dokonać wyceny wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu będący dniem przelewu środków na rachunek bankowy Spółki, lub dniem zakończenia depozytu.

Ad.8. Przedłużenie depozytu jako kontynuacja pierwotnego kontraktu/transakcji powiększonego o odsetki skapitalizowane za poprzedni okres (numer kontraktu jest taki sam jak poprzedniego depozytu).

W przypadku opisanym w pkt 8, tj. kiedy następuje przedłużenie depozytu jako kontynuacja pierwotnego kontraktu/transakcji powiększonego o odsetki skapitalizowane za poprzedni okres, słuszne jest Państwa stanowisko, że w momencie przedłużenia depozytu, jako kontynuacja depozytu zawierająca informację o wartości odsetek narosłych i skapitalizowanych na dzień zakończenia przedłużonego depozytu nie dochodzi do realizacji różnic kursowych i w tym momencie, tj. na dzień przedłużenia depozytu stanowiącego kontynuację depozytu nie należy rozpoznawać różnic kursowych. Różnice kursowe należy rozpoznać na dzień zwrotu, bądź zakończenia depozytu.

Zdarzenie to jak Państwo wskazujecie, należy traktować analogicznie do przedłużenia depozytu z zasileniem dodatkowych środków, opisane w pytaniu nr 7. Państwa zdaniem zasilenie środków należy rozpatrywać tożsamo z faktem kapitalizacji odsetek ponieważ obie transakcje powiększają wartość przedłużonego depozytu, skutek ekonomiczny na dzień zakończenia depozytu będzie tożsamy, tym samym należy traktować analogicznie oba zdarzenia dla celów rozpoznania różnic kursowych.

Z tego też względu, w części dotyczącej kwoty zwiększenia depozytu o skapitalizowane odsetki Spółka winna rozpoznać różnice kursowe na moment zwrotu depozytu, czy też zakończenia depozytu oraz dokonać wyceny tych środków wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zwiększenia depozytu o te środki, a następnie po otrzymaniu zwrotu depozytu, Spółka powinna dokonać wyceny po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu, będącego dniem przelewu środków na rachunek bankowy Spółki, lub dniem zakończenia depozytu.

Jednocześnie na dzień zakończenia depozytu powinni Państwo dla ustalenia różnic kursowych dla środków przedłużonego depozytu dokonać wyceny środków wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień założenia depozytu, będący dniem przelewu środków, a następnie po zakończeniu depozytu należy dokonać wyceny środków wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia depozytu.

Wobec powyższego Państwa stanowisko w zakresie ustalenia, w którym momencie oraz po jakim kursie należy rozpoznać różnice kursowe i odpowiednio zwiększyć przychody, bądź koszty uzyskania przychodów w sytuacji:

  1. Gdy środki pieniężne w walucie wraz z ewentualnymi odsetkami wpływają na rachunek bankowy Spółki w EUR – jest prawidłowe.
  2. Przedłużenia depozytu jako nowy kontrakt/transakcja powiększonego o skapitalizowane odsetki za poprzedni okres (określony zostaje nowy numer kontraktu) – jest prawidłowe.
  3. Przedłużenia depozytu jako nowy kontrakt/transakcja przy skapitalizowanych odsetkach w wysokości 0 EUR (określony zostaje nowy numer kontraktu) – jest prawidłowe.
  4. Przedłużenia depozytu jako kontynuacji pierwotnego kontraktu/transakcji (numer kontraktu jest taki sam jak poprzedniego depozytu) – jest prawidłowe.
  5. Częściowego przedłużenia depozytu, jako kontynuacji kontraktu/transakcji (numer kontraktu jest taki sam jak poprzedniego depozytu) - jest prawidłowe.
  6. Przedłużenia depozytu, z zasileniem środków jako nowego kontrakt/transakcja (określony zostaje nowy numer kontraktu)  – jest prawidłowe.
  7. Przedłużenie depozytu, z zasileniem środków jako kontynuacja kontraktu/transakcji (numer kontraktu jest taki sam jak poprzedniego depozytu) – jest prawidłowe.
  8. Przedłużenie depozytu jako kontynuacja pierwotnego kontraktu/transakcji powiększonego o odsetki skapitalizowane za poprzedni okres (numer kontraktu jest taki sam jak poprzedniego depozytu) – jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

stanu faktycznego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy, że niniejsza interpretacja zgodnie z zadanym pytanie wyznaczającym jej zakres dotyczy wyłącznie momentu i kursu po jakim należy rozpoznać różnice kursowe. Zatem, nie dotyczy sposobu rozliczenia przychodu z odsetek.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w  przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

    Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2023 r., poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).