Dotyczy ustalenia czy sprzedaż przez Spółkę ww. nieruchomości do osoby fizycznej zostanie zakwalifikowana do zwolnienia przedmiotowego na podstawie ar... - Interpretacja - 0111-KDIB1-1.4010.221.2023.2.KM

Shutterstock

Interpretacja indywidualna z dnia 30 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.221.2023.2.KM

Temat interpretacji

Dotyczy ustalenia czy sprzedaż przez Spółkę ww. nieruchomości do osoby fizycznej zostanie zakwalifikowana do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z czym transakcja będzie zwolniona z uiszczenia podatku CIT.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 kwietnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 17 kwietnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy sprzedaż przez Spółkę ww. nieruchomości do osoby fizycznej zostanie zakwalifikowana do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z czym transakcja będzie zwolniona z uiszczenia podatku CIT.

Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 26 maja 2023 r. (data wpływu: 29 maja 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła działalność (…). Spółka posiada siedzibę na terytorium Polski. Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi (…). Spółka posiada grunty rolne, na których prowadzi gospodarstwo rolne. Jedynym z takich gruntów jest Nieruchomość (…). Wskazana Nieruchomość o obszarze (…) ha została zakupiona przez Sp. z o.o. w roku 2015. Spółka do tej pory wykorzystywała wskazany grunt w gospodarstwie rolnym, które prowadzi. Spółka ma możliwość sprzedaży (…) ha tego gruntu w postaci wydzielonych 15 działek budowlanych przeznaczonych dla osób fizycznych na cele mieszkaniowe. Przedmiotowa nieruchomość od 2015 roku należała do Sp. z o.o. Przez cały okres posiadania przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawcę klasyfikacja gruntów nie uległa zmianie w stopniu znacznym tzn. zmieniającym ich klasyfikację jako użytków rolnych. Na ww. nieruchomościach prowadzone jest gospodarstwo rolne nieprzerwanie od 2015 roku. Nieruchomość jest niezabudowana.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z dnia 26 maja 2023 r. Wnioskodawca wskazał m.in., że Spółka nie otrzymała decyzji o przekształceniu części nieruchomości z użytków rolnych na działki budowlane, grunt posiada klasyfikację rolną, dopiero po dokonaniu sprzedaży dla klienta indywidualnego i z momentem wybudowania przez klienta i odbioru budynku mieszkalnego działki przekształcą się w budowlane, dla spółki pozostają one sklasyfikowane jako rolne.  Zbywana nieruchomość nie była zajęta na prowadzenie działalności innej niż rolnicza, grunt ten służył wyłącznie uprawie.

Pytanie

Czy sprzedaż przez Spółkę ww. nieruchomości do osoby fizycznej zostanie zakwalifikowana do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z czym transakcja będzie zwolniona z uiszczenia podatku CIT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód ze sprzedaży opisanej powyżej Nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości lub udziału w nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z przepisami art. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.  Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.; dalej: „ustawa o podatku rolnym”), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, a stanowią one własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z powyższych regulacji wynika, iż dla uznania, że dana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym – a tym samym również w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

1. grunty muszą stanowić własność lub znajdować się w posiadaniu, m.in. osoby prawnej,

2. łączna powierzchnia tych gruntów musi wynosić ponad 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,

3. grunty muszą być skwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne,

4. grunty nie mogą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Na wstępie zaznaczyć należy, że pytanie przedstawione przez Państwa we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza zakres przedmiotowy tego wniosku zatem, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wyłącznie kwestia ustalenia, czy sprzedaż przez Spółkę części wskazanej we wniosku Nieruchomości do osoby fizycznej może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem, inne kwestie wynikające z opisu sprawy nie objęte pytaniem, nie zostały rozpatrzone w niniejszej interpretacji.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”):

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o CIT:

Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT:

Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Natomiast, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT:

Wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości lub udziału w nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

Z postanowień zawartych w art. 2 ust. 4 ustawy o CIT wynika, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z przepisami art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 333 ze zm., dalej: „ustawa o podatku rolnym”):

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy:

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z powyższego wynika, że przy ocenie, czy dana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym – a tym samym również w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

- grunty muszą stanowić własność lub znajdować się w posiadaniu m.in. osoby prawnej,

- łączna powierzchnia tych gruntów musi wynosić ponad 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,

- grunty muszą być sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne,

- grunty nie mogą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Pozbawienie podatnika prawa do zwolnienia nie jest uzależnione od faktu utraty przez nieruchomość charakteru rolnego po dokonaniu sprzedaży, lecz od okresu, jaki upłynął od chwili nabycia do momentu sprzedaży nieruchomości. Podkreślenia wymaga w tym miejscu fakt, że datę nabycia nieruchomości należy utożsamiać z chwilą przeniesienia jej własności w rozumieniu cywilnoprawnym. Zatem pięcioletni termin, wskazany w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez Wnioskodawcę.

Z tego też względu zasadne jest wskazanie, iż jak wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) podstawę do wymiaru podatków stanowią dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków.

Zasady dokonywania wpisów w ewidencji, wprowadzanie zmian i aktualizacji ewidencji określa rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1390, dalej „Rozporządzenie”).

Zgodnie z § 8 pkt 1 ww. Rozporządzenia:

Użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

1) grunty rolne;

2) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione;

3) grunty zabudowane i zurbanizowane;

4) grunty pod wodami;

5) tereny różne.

Stosownie do treści § 9 Rozporządzenia, grunty rolne dzielą się na:

Grunty rolne, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, dzielą się na:

1) użytki rolne, do których zalicza się:

a) grunty orne, oznaczone symbolem R,

b) łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł,

c) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps,

d) sady, oznaczone symbolem S,

e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br,

f) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr,

g) grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr,

h) grunty pod rowami, oznaczone symbolem W;

2) nieużytki, oznaczone symbolem N.

Podsumowując, aby dochód ze sprzedaży wskazanej przez Spółkę nieruchomości podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustaw o CIT, muszą być spełnione określone w tym przepisie warunki, m.in. sprzedawane grunty muszą wchodzić w skład gospodarstwa rolnego oraz sprzedaż musi nastąpić po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnienia wynika w szczególności, że Nieruchomość została kupiona przez Spółkę w 2015 r. Do tej pory Spółka wykorzystywała wskazany grunt w prowadzonym gospodarstwie rolnym. Spółka ma możliwość sprzedaży części tego gruntu, w postaci 15 wydzielonych działek budowlanych, przeznaczonych dla osób fizycznych na cele mieszkaniowe. Przez cały okres posiadania przedmiotowej Nieruchomości przez Wnioskodawcę klasyfikacja gruntów nie uległa zmianie w stopniu znacznym tzn. zmieniającym ich klasyfikację jako użytków rolnych.  Spółka nie otrzymała decyzji o przekształceniu części nieruchomości z użytków rolnych na działki budowlane; grunt posiada klasyfikację rolną; dopiero po dokonaniu sprzedaży dla klienta indywidualnego i z momentem wybudowania przez klienta i odbioru budynku mieszkalnego działki przekształcą się w budowlane; dla spółki pozostają one sklasyfikowane jako rolne. Zbywana nieruchomość nie była zajęta na prowadzenie działalności innej niż rolnicza, grunt ten służył wyłącznie uprawie. Na ww. nieruchomościach prowadzone jest gospodarstwo rolne nieprzerwanie od 2015 roku. Nieruchomość jest niezabudowana.

Mając na względzie ww. okoliczności zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że skoro na dzień zbycia wydzielonej części Nieruchomości, Nieruchomość ta stanowić będzie nadal grunty rolne, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, a zbycie wydzielonych działek nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości, to spełnione zostaną warunki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, uprawniające Spółkę do skorzystania z określonego w tym przepisie zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży ww. działek. Bez znaczenia na możliwość skorzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT pozostaje fakt, zbycia działek na rzecz osób fizycznych, które po ich zakupie przekwalifikują te działki na działki budowlane.

Za prawidłowe zatem należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że dochód ze sprzedaży opisanej we wniosku Nieruchomości (jej części – przypis Organu) będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanego przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1) z zastosowaniem art. 119a;

2) w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3) z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.; dalej jako „PPSA”).  

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).