Brak opodatkowania akcyzą wprowadzonego do składu podatkowego glikolu propylenowego, a następnie jego utylizacji oraz obowiązku ewidencji. - Interpretacja - 0111-KDIB3-3.4013.129.2023.2.MS

ShutterStock

Interpretacja indywidualna z dnia 23 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.129.2023.2.MS

Temat interpretacji

Brak opodatkowania akcyzą wprowadzonego do składu podatkowego glikolu propylenowego, a następnie jego utylizacji oraz obowiązku ewidencji.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny prawnej skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku akcyzowym jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z (...) r., dotyczący braku opodatkowania akcyzą wprowadzonego do składu podatkowego glikolu propylenowego, a następnie jego utylizacji oraz obowiązku ewidencji, wpłynął (…) r.

Wniosek uzupełnili Państwo pismem z (...) r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego (ostatecznie sformułowany odpowiedzią na wezwanie)

X Spółka z o.o. (dalej jako: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) zajmuje się produkcją i dystrybucją płynu do e-papierosów (tzw. liquidów), rozumianego jako gotowy produkt podlegający bezpośredniemu zastosowaniu przez użytkownika końcowego w papierosie elektronicznym, tj. urządzeniu jednorazowego albo wielokrotnego użytku służącego do spożywania za pomocą ustnika pary powstającej z płynu do papierosów elektronicznych, wyposażonego w szczególności w kartridże lub zbiorniki. Spółka oferuje szeroką gamę płynów do papierosów elektronicznych o różnym składzie bazy wyjściowej, którą stanowią glikol propylenowy (CAS: 57-55-6), gliceryna roślinna (CAS: 56-81-5), aromaty (esencje), mentol, kannabidiol CBD oraz w przypadku pewnej grupy produktów także nikotyna o farmaceutycznej czystości. Płyny są dostępne w różnych wersjach smakowych, od nut tytoniowych, przez miętowe i owocowe po smaki tworzone na indywidualne zapytania i oczekiwania klientów.

Do produkcji płynu do e-papierosów nie będzie wykorzystywany alkohol etylowy. Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego oraz zezwolenie na wysyłanie wyrobów z miejsca importu jako zarejestrowany wysyłający. Spółka używa glikolu propylenowego (CAS: 57-55-6) o kodzie CN 2905 32 00 nie tylko do produkcji płynów do e-papierosów, ale także do prac związanych z myciem maszyn do nalewania będących na wyposażeniu składu podatkowego. Roztwór powstały w wyniku mycia maszyn do nalewania zawierający wodę (77,55%), glikol propylenowy (21,96%) oraz resztki płynów do e-papierosów (0,49%), zarówno z nikotyną jak i bez nikotyny o nazwie „glikol techniczny uzyskany po procesie mycia maszyn”, zgodnie z uzyskaną decyzją nr (…) z dnia (…) r. w sprawie odmowy wydania wiążącej informacji akcyzowej (WIA) nie został sklasyfikowany jako wyrób akcyzowy o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 143 z późn. zm.).

Glikol techniczny o kodzie CN 3825 61 00 uzyskany po procesie mycia maszyn, składowany w zamykanych, metalowych beczkach o pojemności 200 litrów i 208 litrów, oznakowanych kodem 07 01 04, nie jest przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, lecz do utylizacji. Wyrób ten nie spełnia wymogów jakościowych.

Spółka jako prowadzący skład podatkowy zgodnie z art. 138a ust. 3 pkt 5 ustawy prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych, która umożliwia w szczególności ustalenie ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego. W tym miejscu Spółka jako producent płynów do e-papierosów i prowadzący skład podatkowy posiada wątpliwości, jak prawidłowo powinna przyjmować glikol propylenowy (CAS: 57-55-6) przeznaczony do mycia maszyn do nalewania, nabywany od krajowych dostawców. Jeżeli wyrób ten zostałby przyjęty na ewidencję wyrobów akcyzowych to w jaki sposób należałoby zmieniać jego status? Spółka rozważa, czy wyrób ten zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy jest wyrobem akcyzowym i podlega pod przepisy ustawy o podatku akcyzowym.

W uzupełnieniu wskazali Państwo, że nabywany glikol propylenowy (CAS: 57-55-6) od polskiego dostawcy o czystości 99,95% stanowi pojedynczą substancję niezmieszaną z innymi składnikami i nie jest roztworem.

Pytanie

Czy wprowadzenie do składu podatkowego glikolu propylenowego (CAS: 57-55-6) przeznaczonego do mycia maszyn do nalewania, a następnie utylizacji jest czynnością podlegającą opodatkowaniu zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 143 z póżn. zm.) i z dniem wykonania tej czynności powstaje obowiązek podatkowy na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy, a wyrób ten powinien zostać ujęty w ewidencji wyrobów akcyzowych składu podatkowego?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, wprowadzenie do składu podatkowego glikolu propylenowego (CAS: 57-55-6) przeznaczonego do mycia maszyn do nalewania, a następnie utylizacji nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 143 z póżn. zm.) i z dniem wykonania tej czynności nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy, a wyrób ten nie powinien być ujmowany w ewidencji wyrobów akcyzowych składu podatkowego.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są produkowane, w tym przetwarzane, lub magazynowane, w tym przechowywane, lub przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Z powyższego przepisu wynika, iż skład podatkowy to skonkretyzowane, indywidualne miejsce w którym wykonywane są faktyczne, realne, określone czynności związane z wyrobami akcyzowymi takie jak produkcja, magazynowanie przeładowywanie. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy płynem do papierosów elektronicznych jest roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym baza do tego roztworu zawierająca glikol lub glicerynę, przy czym roztwór uważa się za przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, gdy jest używany albo ze względu na jego skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych, bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania na sprzedaż.

Wykorzystywany do mycia maszyn glikol propylenowy nie stanowi roztworu, czyli mieszaniny dwóch lub więcej substancji czystych. Należy więc zauważyć, iż za wyrób akcyzowy w postaci płynu do papierosów elektronicznych, uznaje się bazę do roztworu zawierającą glikol lub glicerynę, ale przeznaczoną do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Oznacza to, że definicja ta nie obejmuje glikolu propylenowego przeznaczonego do mycia maszyn do nalewania, który nie będzie przeznaczony do konsumpcji i użytku w e-papierosie. Podstawowym kryterium dla wyrobu akcyzowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy jest przeznaczenie danego wyrobu do użycia na konkretne cele, czyli określenie z góry celu któremu dany wyrób ma służyć, do czego ma być użyty. Roztwór zawierający glikol, stanowiący odpad o kodzie CN 3825 61 00, powstały w wyniku mycia maszyn do nalewania nie spełnia zawartej w przepisach definicji wyrobu akcyzowego, gdyż ze względu na skład i właściwości fizykochemicznych nie nadaje się do wykorzystania w papierosach elektronicznych. W związku z tym, że produkt końcowy powstały w wyniku użycia glikolu nie stanowi wyrobu akcyzowego, to wprowadzenie na obszar składu podatkowego glikolu przeznaczonego do mycia maszyn nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku w odniesieniu do postawionego pytania jest prawidłowe.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 143, ze zm.; dalej jako: „ustawa”):

Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Płyn do papierosów elektronicznych, bez względu na kod CN, został wymieniony w poz. 46 załącznika nr 1 do ustawy. Jednocześnie, wyrób ten nie został wskazany w załączniku nr 2 do ustawy.

W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy:

Za papierosy elektroniczne rozumie się urządzenia jednorazowego albo wielokrotnego użytku służące do spożywania za pomocą ustnika pary powstającej z płynu do papierosów elektronicznych, wyposażone w szczególności w kartridże lub zbiorniki.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy:

Płyn do papierosów elektronicznych to roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę, przy czym roztwór uważa się za przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, gdy jest używany albo ze względu na jego skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych, bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania na sprzedaż.

W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10, 11 i 12 ustawy:

10) skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, w tym przetwarzane, lub magazynowane, w tym przechowywane, lub przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

11) podmiot prowadzący skład podatkowy - podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego;

12) procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, w tym przetwarzania, lub magazynowania, w tym przechowywania, lub przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy:

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) produkcja wyrobów akcyzowych;

2) wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3) import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem:

 a) importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów,

 b) importu wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego, w celu dopuszczenia ich do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w miejscu importu znajdującym się w tym składzie podatkowym,

 c) przypadków, gdy dług celny wygasł na podstawie art. 124 ust. 1 lit. e-g lub k unijnego kodeksu celnego;  importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

4a)  nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

5) wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6) wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy:

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1) użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

a) było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub

b) nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;

 2) dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;

 3) sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;

 4) nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Jak stanowi art. 8 ust. 3 ustawy:

Przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy.

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy:

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy:

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Jak wynika z art. 13 ust. 1 ustawy:

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą ( ).

W rozumieniu art. 13 ust. 1a-b ustawy:

1a. Podatnikiem z tytułu produkcji:

1) papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1a,

2) płynu do papierosów elektronicznych, o której mowa w art. 99b ust. 1,

3) wyrobów nowatorskich, o której mowa w art. 99c ust. 1

- niezgodnej z art. 47, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która produkuje te wyroby akcyzowe, oraz każda inna osoba, która uczestniczy w ich produkcji.

1b. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu produkcji:

1) papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1a,

2) płynu do papierosów elektronicznych, o której mowa w art. 99b ust. 1,

3) wyrobów nowatorskich, o której mowa w art. 99c ust. 1

- niezgodnej z art. 47, ciąży na kilku podatnikach, podatnicy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe.

Stosownie do art. 99b ust. 1, 2 ustawy:

  1. Produkcją płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy jest jego wytwarzanie, przetwarzanie, a także jego rozlew.

  2. Za produkcję płynu do papierosów elektronicznych nie uznaje się wytwarzania tego płynu przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwie domowym na własne potrzeby.

W rozumieniu art. 138a ust. 1 i 3 ustawy:

1.Podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych.

3.Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności:

 1) ustalenie ilości, rodzajów oraz miejsca magazynowania w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych:

a) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym wyrobów importowanych, które zostały wprowadzone do składu podatkowego,

b) nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w tym:

- wyrobów zwolnionych od akcyzy, w tym zwolnionych ze względu na ich przeznaczenie,

- wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89;

 2) ustalenie ilości i rodzajów wyrobów, od których została zapłacona akcyza;

 3) ustalenie ilości i rodzajów magazynowanych w jednym zbiorniku wyrobów energetycznych:

a) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

b) od których została zapłacona akcyza,

c) zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

d) opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89;

 4) wyodrębnienie kwoty akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu w związku z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oraz kwoty akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby wyroby nie były zwolnione od akcyzy;

 5) ustalenie ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego i wyprodukowanych w składzie podatkowym;

 6) ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o e-DD;

 7) ustalenie właściciela wyrobów akcyzowych, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy, oraz posiadania przez tego właściciela wymaganej koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zajmuje się produkcją i dystrybucją płynu do e-papierosów rozumianego jako gotowy produkt podlegający bezpośredniemu zastosowaniu przez użytkownika końcowego w papierosie elektronicznym, tj. urządzeniu jednorazowego albo wielokrotnego użytku służącego do spożywania za pomocą ustnika pary powstającej z płynu do papierosów elektronicznych, wyposażonego w szczególności w kartridże lub zbiorniki. Spółka oferuje szeroką gamę płynów do papierosów elektronicznych o różnym składzie bazy wyjściowej, którą stanowią glikol propylenowy (CAS: 57-55-6), gliceryna roślinna (CAS: 56-81-5), aromaty (esencje), mentol, kannabidiol CBD oraz w przypadku pewnej grupy produktów także nikotyna o farmaceutycznej czystości. Spółka używa glikolu propylenowego (CAS: 57-55-6) o kodzie CN 2905 32 00 nie tylko do produkcji płynów do e-papierosów, ale także do prac związanych z myciem maszyn do nalewania będących na wyposażeniu składu podatkowego. Roztwór powstały w wyniku mycia maszyn do nalewania zawierający wodę (77,55%), glikol propylenowy (21,96%) oraz resztki płynów do e-papierosów (0,49%), zarówno z nikotyną jak i bez nikotyny o nazwie „glikol techniczny uzyskany po procesie mycia maszyn”. Glikol techniczny o kodzie CN 3825 61 00 uzyskany po procesie mycia maszyn nie jest przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, lecz do utylizacji. Spółka jako prowadzący skład podatkowy zgodnie z art. 138a ust. 3 pkt 5 ustawy prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych, która umożliwia w szczególności ustalenie ilości wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego.

Spółka uzyskała decyzję WIA w sprawie odmowy wydania wiążącej informacji akcyzowej, zgodnie z którą roztwór, powstały w wyniku mycia maszyn do nalewania płynu do e-papierosów, nie został sklasyfikowany jako wyrób akcyzowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy o podatku akcyzowym. Ponadto, Wnioskodawca wskazał w uzupełnieniu, że nabywany glikol propylenowy o czystości 99,95% jest substancją niezmieszaną z innymi składnikami i nie jest roztworem.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczą powstania obowiązku podatkowego z tytułu wprowadzenia do składu podatkowego (jako czynności podlegającej opodatkowaniu) glikolu propylenowego przeznaczonego do mycia maszyn do nalewania płynu do papierosów elektronicznych w składzie podatkowym, a następnie jego utylizacji oraz prowadzenia ewidencji w tym zakresie.

W odniesieniu do powyższych wątpliwości, na wstępie, zauważyć należy, że na mocy art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2707), zmianie uległa definicja płynu do papierosów elektronicznych zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 143 ze zm.).

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, od 1 stycznia 2023 r., płynem do papierosów elektronicznych są wszelkie roztwory, w tym bazy do tych roztworów, przeznaczone do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Przepis ten precyzuje również, że roztwór uważa się za przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, gdy jest używany albo ze względu na jego skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych, bez względu na miejsce jego sprzedaży bądź oferowania na sprzedaż.

Jednocześnie, dla uznania danego roztworu za płyn do papierosów, nie ma znaczenia kod CN tego roztworu (zgodnie z poz. 46 załącznika nr 1 do ustawy).

Zaznaczenia wymaga, że wprowadzona w powyższej nowelizacji ustawy zmiana, definiuje płyn do papierosów elektronicznych jako roztwór, czyli w powszechnym rozumieniu tego pojęcia, jednorodną mieszaninę dwóch lub więcej związków chemicznych. Tymczasem ani gliceryna, ani glikol (jako czyste, niezmieszane z innymi, substancje) takimi mieszaninami nie są. Zatem nie spełniają one przesłanki wynikającej z przedmiotowej definicji.

W stosunku do poprzedniego stanu prawnego, w ww. nowelizacji doprecyzowano również pojęcie „przeznaczenie do wykorzystania w papierosach elektronicznych” zgodnie z ratio legis tego przepisu. Oznacza to, że warunkiem zakwalifikowania wyrobu jako płyn do e-papierosów jest jego użycie albo możliwość takiego użycia w papierosach elektronicznych, wynikająca z jego składu i właściwości fizykochemicznych.

Poszczególne komponenty, które nie stanowią roztworu lub ich skład i właściwości fizykochemiczne nie wskazują na użycie w papierosach elektronicznych w celu efektywnej konsumpcji, jak np. sam glikol propylenowy, nie podlegają opodatkowaniu akcyzą.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego nabywany przez Państwa glikol propylenowy o czystości 99,95%, który będzie wprowadzany do składu podatkowego i przeznaczony do mycia maszyn nalewających płyn do papierosów elektronicznych, stanowi pojedynczą substancję niezmieszaną z innymi składnikami i nie jest roztworem. Jak wynika również z opisu stanu faktycznego, którym Organ jest związany, roztwór uzyskany po myciu maszyn do nalewania płynu do papierosów elektronicznych, nie jest także płynem do papierosów elektronicznych (w tym zakresie uzyskiwali Państwo odmowę wydania WIA) i będzie utylizowany.

Przedstawione zatem okoliczności stanu faktycznego pozwalają stwierdzić, że nabywany przez Państwa glikol propylenowy, który będzie wprowadzany do składu podatkowego i przeznaczony do mycia maszyn nalewających płyn do papierosów elektronicznych, nie jest wyrobem akcyzowym – płynem do papierosów elektronicznych.

W konsekwencji, mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że wprowadzenie do składu podatkowego objętego wnioskiem glikolu propylenowego, przeznaczonego do mycia maszyn do nalewania, a następnie utylizacji, nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy i z dniem wykonania tej czynności nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji wyrób ten, jako wyrób nie akcyzowy, nie powinien zostać ujęty w ewidencji wyrobów akcyzowych składu podatkowego.

Państwa stanowisko, ściśle w odpowiedzi na postawione pytanie, należało zatem uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Organ zastrzega, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie przedstawionego we wniosku pytania Wnioskodawcy, w odniesieniu do opisanego wyrobu w postaci glikolu propylenowego jako pojedynczej substancji, niezmieszanej z innymi składnikami i nie stanowiącego roztworu, przeznaczonego do mycia maszyn do nalewania płynu do e-papierosów, a następnie utylizacji. Przy czym przedstawiona charakterystyka glikolu i roztworu uzyskanego po myciu maszyn stanowi element opisu stanu faktycznego i zadanego pytania, przedstawionych jednoznacznie przez Wnioskodawcę, a zatem nie podlega ocenie w ramach wydawania interpretacji.

W trybie wydawania interpretacji indywidualnej Organ jest związany treścią pytania, a opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawiony we wniosku jest wyłączną podstawą do wydania rozstrzygnięcia.

Zaznaczenia również wymaga, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Równocześnie w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Pouczenie o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2651, ze zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

     Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)z zastosowaniem art. 119a;

2)w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Pouczenie o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 259; dalej jako: „PPSA”).

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 PPSA). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 PPSA):

  - w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 PPSA), albo

  - w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a PPSA).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a PPSA).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.